Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Evaluation of the Current Situation of Religious Tourism in Azerbaijan: A Qualitative Research

INTERNATİONAL CONFERENCE ON CULTURAL PARADIGMS AND RENOVATED AZERBAIJAN, Baku, Azerbaijan, 15 - 18 November 2018

Gendered Experiences: Exploring the Feminine and Masculine Characteristics of Bangkok

The 11th Tourism Outlook Conference, Eskişehir, Turkey, 2 - 05 October 2018

The Management Issues in Sacred Places: The Case of Virgin Mary House In Turkey

Mahatma Gandhi International Congress on Multidisciplinary Studies, Delhi, India, 24 - 28 September 2018

Spiritual Tourism versus Religious Tourism: An Attempt to Create a Contemporary Theme

Mahatma Gandhi International Congress on Multidisciplinary Studies, Delhi, India, 24 - 28 September 2018

Turist Rehberlerinin Rollerine Dayanan Metaforik Turist Algısı

I. Turizm Rehberliği Kongresi, Balıkesir, Turkey, 27 - 28 April 2018

Destinasyonların Sahneye Yansıyan Yüzü Filmler: Inferno Filmi Üzerine Göstergebilimsel Bir Analiz

International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2017

Local Culture Experience And Novelty Seeking: A Comparison On Istanbul And Antalya Tourism Destinations

14th International Conference on Social Science and Humanities, Bangkok, Thailand, 18 - 19 July 2017, pp.36-37

What Does Customer Expect From Islamic Hotels? An Evaluation On Halalbookıng.Com

1. Uluslararası Helâl Turizm Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2017, pp.260-274

Evaluating the Resort Hotel Attributes via Online Guest Reviews

International Academic Conference on Social Sciences and Humanities, Prag, Czech Republic, 30 - 31 December 2016

Bölge Deneyim Ekonomisine Katkı Sağlayan Expo 2016’ya Yönelik Ziyaretçi Değerlendirmeleri

3. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2016

The Influence of the Films on Destination Attributes

3rd International Conference on Business, Information, and Tourism (ICBIT), Kuala Lumpur, Malaysia, 3 - 05 August 2016, pp.1

Visitor Perceptions of the Role of Tour Guides in Natural Resource Management and Sustainable Tourism

International Conference Management, Leadershıp and Innovation Towards A Better Changing World, Bükreş, Romania, 17 September 2015 - 20 September 2013 Sustainable Development

Destinasyonların Sürdürülebilirliğinin Desteklenmesi: Adrasan Üzerinde Bir Durum Çalışması

I.Ulusal Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 June 2015, pp.1

Sürdürülebilirlik Bağlamında Turistik Ortamlar İçin Kuram Önerisi: Sosyal Alış-Veriş Kuramı

I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015 Sustainable Development

The Evaluation of the Recreation Potential of Dalyan Destination within the Tourism Product Diversification

1.International Sports Science Tourism and Recreation Students Congress, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014

As a Conceptual Proposal for Spiritual Searching with Tourism Marketing Perspective: Mawlana Camps in Konya

The International Conference on ReligiousTourism and Tolerance, Konya, Turkey, 21 - 24 May 2014, pp.1

Relationship of Emotional Display Rules and Job Oriented Attitudes: A Research on Tourist Guides

International Journal of Arts and Sciences(IJAS) Conference, Prag, Czech Republic, 17 - 19 April 2014, pp.1

The dimensions of tour experience, emotional arousal, and post-experience behaviors: a research on Pamukkale in Turkey

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.521-530 identifier

Ağızdan Ağıza İletişimin Ülke İmajı Üzerindeki Etkisi

13. Ulusal Turizm Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Turkey, 6 - 09 December 2012

Books & Book Chapters

Mevlana Celaleddin-i Rumi

in: Anadolu Düşünürleri, Tolga Fahri Çakmak,Özlem Güzel, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-15, 2023 Sustainable Development

Anadolu Efsaneleri

Nobel Akademik Yayıncılk, Ankara, 2022

Kervansaraylar ve Hanlar

in: Anadolu'da Türk İslam Dönemi Mimari Yapılar, Özcan Zorlu,Ayşen Acun Köksalanlar,Hande Akyurt Kurnaz, Editor, Paradigma Yayınları, Ankara, pp.1-15, 2022

Gastronomi Rehberliği

in: Gastronomi Rehberliği , Hande Akyurt Kurnaz,Alper Kurnaz, Editor, Detay Yayıncılık , Ankara, pp.0-14, 2022 Sustainable Development

Şarap Turizmi

in: Örnek Olaylarla Niş Turizm, Canan Tanrısever, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, 2022 Sustainable Development

Akdeniz & Ege Bölgesi Kilise ve Sinagog Efsaneleri

in: Anadolu Efsaneleri, Tanrısever C. Güzel Ö. , Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2022

Mısır Mitolojisi

in: Turist Rehberleri için Genel Mitoloji Cilt I, Tolga Fahri Çakmak, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.0-30, 2021

Hristiyanlık ve Turizm

in: Turizm ve Din, Vatan A., Editor, Paradigma, Ankara, 2021

Sense of Place and Gender Perceptions: A Case Study in Bangkok

in: Handbook of Research on Applied Social Psychology in Multiculturalism, Christiansen B. Chandan H. C., Editor, Igı Global Publications, Usa, pp.253-276, 2021

Hıdırellez: Ledün İlmi’nden Türeyen Yeni Başlangıç İnanışı ve Ritüelleri

in: Anadolu Halk Kültüründe İnanış ve Ritüeller: Teoriden Pratiğe Kökenleri ve Yansımaları, Güzel Ö. , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2021

Antalya

in: Şehir Turu Rehberi, Türker, A. Köksal, G. , Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, 2021

Sinema Sanatı ve Turizm Destinasyonları

in: Turizm ve Sanat, Vatan A, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

Hz. Mevlana: Türk-İslam Kültüründe Rönesans Dönemini Yaşatan Sufi

in: Anadolu'da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar, Güzel Ö. , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.0-15, 2020

Mehmet Akdağ: Bir Alınyazısı Efsanesi – 7 Mehmet Antalya

in: TÜRK TURİZMİNE KANAT GERENLER 4: Gastronomi ve Eğlence İşletmecileri, Kozak, N. Kozak, M., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.107-122, 2020

Turist Rehberliğinde Uzmanlaşma

in: Turist Rehberliği, Yolal M, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2020

İnanç Turu Rehberliği Alanında Uzmanlaşma

in: Turist Rehberliğinde Uzmanlaşma: Özel İlgi Turlarından Özel Konulara, Güzel Ö. Köroğlu Ö. , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2019

Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımıyla Turist Rehberlerinin Sorumlu Davranışları

in: Kavramdan Uygulamaya: Turist Rehberliği, Köroğlu Ö. Güzel Ö, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2019

Kadın Turist Olmak: Güvenlik ve Risk Konuları Üzerine Bir Değerlendirme

in: Turizmde Kadın Olmak, Vatan, A., Editor, Değişim Yay., Ankara, 2019

Managing the Physical Environment of the Sacred Tourist Destinations

in: Spiritual and Religious Tourism: Motivation and Management,, Downson R. Yakuq M. Razaq R, Editor, Cabı, Oxfordshire, 2019

From Spiritualism to a New Paradigm in Tourism: Spiritual Tourism and Motivations

in: Spiritual and Religious Tourism: Motivation and Management, Downson R. Yakuq M. Razaq R. , Editor, Cabı, Oxfordshire, 2019

Kuşakların Değişen Ruhu: Milenyum (Y) Kuşağı Turistlerini Anlamak ve Çözümlemek

in: Kuşak Kavramına Disiplinler Arası Bakış - 2, Özkoç H. Bayraktaroğlu F. , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2018

Turizmde Deneyimsel Pazarlamanın Çıktısı: Hatırlanabilir Turizm Deneyimleri

in: Turizmde Güncel Eğilimler, Ankara, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.189-214, 2018

İnanç Turizminden Seküler Olarak Spiritüalizme Yöneliş: Spiritüel Turizm Üzerine Bir İnceleme

in: Boş Zaman, Seyahat Ve Güncel Turizm Eğilimleri, Sezerel H. Akdu U., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2018

Turist Rehberlerinin Rollerine Dayanan Metaforik Turist Algısı

in: Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Hacıoğlu N. Avcıkurt C. Kılıç A. Ulusoy H. , Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.307-326, 2018

Turist Rehberlerinin Bakış Açısıyla Türkiye’de Yaşanan Olumsuz Güncel Gelişmelerin Mesleğe Etkileri ve Çözüm Önerileri

in: Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Hacıoğlu N., Prof. Avcıkurt C., Kılıç A., Ulusoy Yıldırım H., Editor, Detay Ysyıncılık, Ankara, pp.427-445, 2018

Fılms As The Reflectıng Face Of The Destınatıons Wıthın The Context Of Marketıng: A Semıologıcal Analysıs On Inferno Fılm

in: Actual Communıcatıon Studıes, Tüfekci, Ö. K, Editor, Strategic Researches Academy (Sra) Academic Press Publishing, Viyena, pp.1-14, 2018

Intercultural Competence of Tour Guides: An Evaluation of the Process Model of Intercultural Competence

in: Developments in Social Sciences, Efe R, Penkova R, Wendt J, Saparov K, Berdenov J, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.433-446, 2017

Etkinlik Pazarlaması

in: Kongre ve Etkinlik Yönetimi, Özel,Ç. H. ve Sezerel,H., Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.67-80, 2017

Turist Rehberliğinde Duygusal Zeka

in: Turist Rehberliği Araştırmaları: Öngörüler ve Uygulamalar, Doç. Dr. Fatma Özlem Güzel, Doç. Dr. Volkan ALTINTAŞ, Arş. Gör. İlker ŞAHİN, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.161-190, 2017

Experience-Based Service Design

in: THE HANDBOOK OF MANAGING AND MARKETING TOURISM EXPERIENCES, Sotiriadis, M. Gürsoy, D. , Editor, Emrald Group Publishing, Abd, pp.1-15, 2016

Wine Tourism

in: Global Issues and Trends in Tourism, Avcıkurt, C. Dinu, M. Hacıoğlu, N. Efe, R. Soykan, A. Tetik, N. , Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.383-395, 2016

Episodes in the Encyclopedia

St Pierre Kilisesi

Detay Yayıncılık, pp.0, 2021

Deneyim Pazarlaması

Detay Yayıncılık, pp.0, 2021

OTI HOLDİNG

Detay Yayınıcılık, pp.0, 2021

St Nicolas Kilisesi

Detay Yayıncılık, pp.0, 2021

TUI

Detay Yayıncılık, pp.0, 2021

Meryem Ana Evi

Detay Yayıncılık, pp.0, 2021

Mehmet Akdağ (7 Mehmet)

Detay Yayıncılık, pp.0, 2021

7 Mehmet Antalya

Detay Yayıncılık, pp.0, 2021

Kültür Varlıkları

Detay Yayıncılık, pp.0, 2019

Doğal Miras

Detay Yayıncılık, pp.0, 2019

Doğa Turizmi

Detay Yayıncılık, pp.0, 2019

Yeşil Pazarlama

Detay Yayıncılık, pp.0, 2019

Özel İlgi Turizmi

Detay Yayıncılık, pp.0, 2019

Sakin Şehir (Citta Slow)

Detay Yayıncılık, pp.0, 2019

Other Publications

Metrics

Publication

171

Citation (WoS)

82

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

107

H-Index (Scopus)

4

Project

8

Thesis Advisory

12

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals