Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

University Education and Creativity: An Assessment from Students' Perspective

Eurasian Journal of Educational Research, no.80, pp.113-132, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Kadın Akademisyen” Olmak: Turizm Alanındaki Kadın Akademisyenlere Yönelik Bir Metafor Çalışması

SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.296-318, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Understanding of Workplace Spirituality among a Group of Human Resource Managers: Meaning, Influencing Factors and Practices

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD, vol.7, no.2, pp.668-687, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

The Effect of Human Resources Managers' Orientation Towards The Future on Psychological Well-Being And Turnover Intetntion

Journal of Research in Business and Management, vol.5, no.6, pp.6-18, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Tutum ve Olumlu Gelecek Beklentilerinin Psikolojik İyilik Halleri Üzerindeki Etkisi

AKDENİZ İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.VII, no.2, pp.251-262, 2017 (International Refereed University Journal)

İş Görenlerin İşten Ayrılma Niyetlerini Etkileyen İçsel ve Dışsal Motivasyon Faktörleri: Antalya İli Örneği

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, no.61, pp.441-455, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İŞ GÖRENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİ ETKİLEYEN İÇSEL VE DIŞSAL MOTİVASYON FAKTÖRLERİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, no.61, pp.441-455, 2017 (International Refereed University Journal)

Turizme Yönelik Tanıtım Afişlerinde İmge Olarak Kadın: Göstergebilimsel Bir Analiz"

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.12, pp.138-158, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turizme Yönelik Tanıtım Afişlerinde İmge Olarak Kadın:Göstergebilimsel Bir Analiz

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.2016, pp.138-158, 2016 (International Refereed University Journal)

Turizme Yönelik Tanıtım Afişlerinde İmge Olarak Kadın: Göstergebilimsel Bir Analiz

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED E-JOURNAL OF COMMUNICATION SCIENCES ISSN:2149-3669, no.12, pp.138-158, 2016 (International Refereed University Journal)

Kültürel Farklılıkların Yönetiminde Kültürel Zekânın Rolü: Türk ve Yabancı Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma

ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.26, no.1, pp.42-60, 2015 (National Refreed University Journal)

“Frustration: A Comparison of Chain Hotel and Independent Hotel Employees”

Tourism Analysis, vol.17, no.2, pp.225-231, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Başarının Temel Aktörleri: Vizyoner liderler

JOURNAL OF YASAR UNİVERSİTY, vol.24, no.6, pp.4007-4023, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Comparison of Tourist Expectations and Satisfaction: A Case Study from Antalya Region of Turkey

TURIZAM International Scientific Journal, vol.14, no.2, pp.66-77, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Comparison of Tourist Expectations and Satisfaction

Turizam International Scientific Journal, vol.14, no.2, pp.66-78, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Role or Organizational Citizenship Behaviour on University Student’s Academic Success

Tourism and Hospitality Management, vol.16, no.1, pp.31-47, 2010 (International Refereed University Journal)

Organizational Silence: A Survey on Employee Working In Chain Hotel

Tourism and Hospitality Management, vol.14, no.1, pp.51-69, 2008 (International Refereed University Journal)

"How Personality Dimensions Influence the Behaviour of Leaders?"

Journal of Tourism, vol.9, pp.117-132, 2008 (International Refereed University Journal)

Örgütsel Yapılarda Romantik İlişkiler Algılanan Güdüler ve Davranış Değişiklikleri Üzerine bir Araştırma

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.8, no.16, pp.20-39, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Otel İşletmelerinde Çalışanların İçsel Bütünleşme Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

F&B Gastronomi Platformu, YİYDER Yiyecek İçecek Yöneticileri Derneği Yayını, vol.-, no.-, pp.44-45, 2007 (National Non-Refereed Journal)

“Organizational Justice Perceptions in Work Life: Research on Accommodation Firms”

Tourism and Hospitality Management, vol.12, no.2, pp.1-15, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Organizational Trust: The case of the Turkish Tourism industry”

Estudios Perspectivas en Turismo, vol.15, no.4, pp.293-312, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kültürel Sinerji: Uluslar arası İşletmelere Yönelik Kavramsal Bir İrdeleme

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, vol.8, pp.66-78, 2003 (International Refereed University Journal)

Audit of Manpower Research In The Hospitality Sector: An Example From The Antalya Region Of Turkey

MANAGERIAL AUDITING JOURNAL, vol.16, no.9, pp.530-534, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Audit of Manpower Research in the Hospitality Sector: An example from the Antalya”

MANAGERIAL AUDITING JOURNAL, vol.16, no.9, pp.530-535, 2001 (International Refereed University Journal)

Konaklama Sektöründe İnsangücü Araştırması ve Antalya Örneği

Standart Dergisi, no.450, pp.42-51, 1999 (Other Refereed National Journals)

Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin İş Tatmini ve Antalya Yöresinde Yapılan Bir Araştırma

VERİMLİLİK DERGİSİ, no.4, pp.109-121, 1996 (Other Refereed National Journals)

Antalya Yöresine Gelen Turistlerin Profilini Belirleme Araştırması

ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.1-2, pp.36-51, 1996 (Other Refereed National Journals)

Antalya Yöresine Gelen Turistlerin Profilini Belirleme Araştırması

ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.1-2, pp.36-51, 1996 (National Refreed University Journal)

“Antalya Yöresine Gelen Turistlerin Profilini Belirleme Araştırması”

ANATOLİA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.7, pp.1-2, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bireysel Değerler ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği

11th INTERNATIONAL CONFERENCE OF STRATEGIC RESEARCH ON SCIENTIFIC STUDIES AND EDUCATION, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.1

Bireysel Değerler ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği

11th INTERNATIONAL CONFERENCE OF STRATEGIC RESEARCH ON SCIENTIFIC STUDIES AND EDUCATION, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.1

An Investigation of Tourism Employees' Perception of Workplace Spirituality in Terms of Demographic Variables

5 TH International Tourism and Hospitality Management Congress, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2 - 06 October 2019, pp.1

Helal Turizmin Gelişiminde Antalya İlinin Fütz Analizi

Asead, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.26-27

Destinasyonların Sahneye Yansıyan Yüzü Filmler: Inferno Filmi Üzerine Göstergebilimsel Bir Analiz

International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2017

Effects of Demographic Variables to Job Security Satisfaction: An Application for Five Star Hotels in Antalya

5th RSEP International Conferences on Social Issues and Economic Studies, Barcelona, Spain, 7 - 10 November 2017, pp.136 identifier

Valdation of a Turkish language version of the resistance To Change Scale

The 2th International Conference on Economics And Social Sciences, Bangkok, Thailand, 1 - 02 February 2014, pp.15-20

Validationa of a Turkish Language Version of the Resistance to Change Scale

Proceedings of 2nd International Conference on Economics and Social Sciences ,ICESS-2014, Bangkok, Thailand, 1 - 02 February 2014, pp.120-126

VALIDATION OF A TURKISH LANGUAGE VERSION OF THE RESISTANCE TO CHANGE SCALE

2nd International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS 2014), Bangkok, Thailand, 1 - 02 February 2014, pp.120-126

E-Tourism As A Future Trend and Its Possible Effects

ITW Conference New Trends In Tourism Management and Marketing, Antalya, Turkey, 15 - 16 April 2013, pp.15-20

A Research Towards Measuring The Relation Between Employees' Commitment To The Organization, Supervisor And Coworkers"

International Joint World Cultural Tourism Conference "Cultural Tourism Beyond the Lap", Hangzhou, China, 12 - 14 November 2010, pp.157-165

A Research Towards Measuring The Relation Between Employees' Commitment To The Organization, Supervisor And Coworkers"

International Joint World Cultural Tourism Conference "Cultural Tourism Beyond the Lap", Hangzhou, China, 12 - 14 November 2010, pp.157-165

"A Research Aimed at Professional Problems And Find Solutions of Profesional Tourist Guides in Aegean Region of Turkey

4th International Scientific Conference "Planning for the Future: Learning from the Past: Contemprorary Developments in Travel, Tourism Hospitality", Rodos, Greece, 3 - 05 April 2009, pp.1-10

"A Model of Sustainability in the Alternative Tourism Sector: An Alive and Vital Town: Elmalı", Cultural and Event Tourism: Issues & Debates

Intenational Tourism Conference "Cultural and Event Tourism: Issues and Debates", Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2008, pp.1347-1352

A Research To Determine The Relation Between The Integration Levels And Organizational Commitment of The Staff

Turk-Kazakh International Tourism Konferans, Antalya, Turkey, 20 - 26 November 2006, pp.1224-1240

"A Research To Determine The Relation Between Integration Levels and Organizational Commitment Of the Staff"

Turk-Kazak International Tourism Conference "New Perspectives and Values in World Tourism and Tourism Management in the Future, Antalya, Turkey, 20 - 26 November 2006, pp.1224-1240

"Outsourcing Tedencies In Five Star Hotels:A Comparative Study Of Management Perceptions of Antalya and Canada Island"

Turk-Kazak International Tourism Conference, "New Perspectives and Values in World Tourism and Tourism Management in the Future", Antalya, Turkey, 20 - 26 November 2006, pp.1661-1674

Konaklama Sektöründe İnsangücü Araştırması ve Antalya Örneği

Kültür Turizmi Semineri, Zonguldak, Turkey, 21 - 22 April 1999, pp.123-141

Books & Book Chapters

Culture and Management Relations in the Context of Intercultural Differentiation in Tourism Industry: A View on Turkish Management Culture

in: HOSPITALITY & TOURISM: MANAGERIAL PERPECTIVES & PRACTICES, Elbeyi PELİT / Hasan Hüseyin SOYBALI / Ali AVAN, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.63-74, 2020

Job Embeddedness: A Ten Year Literature Review

in: Social Sciences Researches in the Globalizing World, Marin Rusev, Eric Straus, Editor, St.Klıment Ohrıdskı University Press, Sofıa, pp.657-667, 2018

Films as the Reflecting Face of the Destinations within the Context of Marketing: A Semiological Analysis on Inferno Film

in: Actual Communication Studies, Tüfekci, Ö. K. (ed.), Editor, Strategic Researches Academy (Sra) Academic Press Publishing, Vienna, pp.1-14, 2018

Fılms As The Reflectıng Face Of The Destınatıons Wıthın The Context Of Marketıng: A Semıologıcal Analysıs On Inferno Fılm

in: Actual Communıcatıon Studıes, Tüfekci, Ö. K, Editor, Strategic Researches Academy (Sra) Academic Press Publishing, Viyena, pp.1-14, 2018

Kültürel Farklılıklarla İletişim: Profesyonel Turist Rehberleri Perspektifinden Bir Değerlendirme

in: Turist Rehberleri Üzerine Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Hacıoğlu N., Prof. Dr. Avcıkurt C., Arş. Gör. Kılıç A., Ulusoy Yıldırım H. , Editor, Detay Yayıncılık, İstanbul, pp.246-263, 2018

Happiness at Work

in: Developments in Social Sciences, Efe R., Penkova R, Wendt J. A, Saparov K. T, Berdenov J. G, Editor, St. Kliment Ohridski University Press,, Sofia, pp.375-381, 2017

TURİST REHBERLİĞİNDE DUYGU YÖNETİMİ

in: Turizm Rehberleri Araştırmaları, Öngörüler ve Uygulamalar, Doç. Dr. F. Özlem Güzel, Doç. Dr. Volkan Altıntaş, Arş. Gör. İlker Şahin, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.141-159, 2017

The Importance of Cross Cultural Training in Internatıonal Busıness

in: DEVELOPMENTS IN SOCIAL SCIENCES, Recep EFE, Rositsa PENKOVA, Jan A. WENDT, Kuat T. SAPAROV, Jaras G. BERDENOV, Editor, St.Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press Sofıa, Sofıa, pp.383-390, 2017

HAPPINESS AT WORK

in: DEVELOPMENTS IN SOCIAL SCIENCES, Recep EFE, Rositsa PENKOVA, Jan A. WENDT, Kuat T. SAPAROV, Jaras G. BERDENOV, Editor, St.Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press Sofıa, Sofıa, pp.375-382, 2017

Kurumsal İç Girişimcilik

in: Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları, Şahin Perçin, N., Güzel, B., Aydın Temeltürk, Ş., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, pp.271-285, 2016

KURUMSAL İÇ GİRİŞİMCİLİK

in: TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI, Doç. Dr. Nilüfer ŞAHİN PERÇİN, Doç. Dr. Berrin GÜZEL, Doç. Dr. Şule AYDIN TÜKELTÜRK, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.271-285, 2016

THE RISING TREND OF TOURISM: CRUISE TOURISM

in: Global Issues and Trends in Tourism, Cevdet AVCIKURT, Mihaela S. DINU, Necdet HACIOĞLU, Recep EFE, Abdullah SOYKAN, Nuray TETİK, Editor, St. Kliment Ohridski University Press., Sofıa, pp.335-347, 2016

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

in: Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Küçükaltan D., Aydın Tükeltürk Ş., Gürkan G. Ç, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.53-77, 2015