Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İlkokul Öğrencilerinin Müziğe Yönelik Güdülerinin Müziksel Etkinlikleri Gerçekleştirme Durumlarına Göre İncelenmesi

KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM VE İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, 2021 (Other Refereed National Journals)

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı ve İletişim Becerileri

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.28, no.8, pp.102-136, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI: ANTALYA İLİNDE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.11, no.2, pp.375-395, 2021 (Other Refereed National Journals)

Examination of activity books used in pre-school music education

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, vol.6, no.7, pp.47-54, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Association of career satisfaction with stress and depression: The case of preservice music teachers

Journal of Education and Learning, vol.8, no.5, pp.125-135, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Yaratıcı Drama ve Orff-Schulwerk Uygulamalarının Müzik Dersine Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkileri

İlköğretim Online, vol.17, pp.314-335, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

The Relationships between Secondary School Students' Attributions toward Music Lesson and School Burnout

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.33, no.1, pp.36-51, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

1-4. Sınıflar Öğretmen Klavuz Kitabındaki Konuların Ritimsel Etkinlikler Boyutunda İncelenmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.4, pp.77-83, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ (ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ)

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.453-464, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elementary School Students’ Opinions about Music Lessons and the Songs in the Music Books

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, no.1, pp.863-868, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elementary School Students Opinions about Music Lessons and the Songs in the Music Books

Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.2016, pp.863-868, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

ORFF SCHULWERK UYGULAMALARININ OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK YETENEĞİNE YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, no.3, pp.187-212, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretiminde etkili öğretmen özelliklerine yönelik algıları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.47, pp.67-80, 2014 (International Refereed University Journal)

Çalgı eğitimi alan lisans öğrencilerinin kullandıkları çalışma taktikleri

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.2, pp.439-453, 2013 (International Refereed University Journal)

İlköğretim öğrencilerinin müzik derslerindeki başarı ve başarısızlıklarının nedenlerine yönelik inançlar

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.14, pp.139-156, 2013 (International Refereed University Journal)

Çalgı Eğitiminde Öğrenci Motivasyonu ve Performans

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.., no.2, pp.320-331, 2013 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Müzik Eğitiminde Yükleme Kuramı Perspektifinde Nitel Bir İnceleme

International Journal of New Trends in Arts, Sports and Science Education, no.1, pp.91-101, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalgı Eğitiminde Güdü ve Performans İlişkisi

Çağdaş Eğitim Dergisi Akademik, no.1, pp.47-56, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalgı öğretmenlerinin çalgı eğitimi yaklaşımlarının karşılaştırılması,

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.24, pp.451-467, 2011 (International Refereed University Journal)

Müzik Öğretimine Yönelik Özyeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, no.1, pp.30-36, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalgı Çalışmaya İlişkin Tutum Bireysel Özellikler ve Performans Düzeyi İlişkileri

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Çalgı çalışmaya ilişkin tutum, bireysel özellikler ve performans düzeyi ilişkileri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.17, no.1, pp.353-360, 2009 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Çalgı eğitiminde müzik yeteneğine ilişkin özyeterlik ve kişisel özellikler arasındaki ilişkiler

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.24, pp.92-100, 2008 (National Refreed University Journal)

Çalgı Çalışma Sürecinde Özdüzenlemeli Öğrenme

Milli Eğitim, vol.37, no.179, pp.124-138, 2008 (Other Refereed National Journals)

Çalgı Eğitimnde Özdüzenlemeli Öğrenme Taktikleri

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.9, pp.157-175, 2008 (International Refereed University Journal)

Müzik Eğitiminin Boyutları ve Çalgı Eğitimi

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.33, no.168, pp.89-98, 2005 (International Refereed University Journal)

B.E.F. Müzik Bölümü Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitimden Beklentileri ve Yüksek Lisans Programı İle İlgili Görüşleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.., pp.247-255, 2005 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul öncesi eğitimi için bir müzik etkinlik kitabının tasarımı ve geliştirilmesi: Uygulamadan edinilen ön bulgular

VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020, vol.2020, pp.613-615

Okul öncesi eğitimi için bir müzik etkinlik kitabının tasarımı ve geliştirilmesi: Uygulamadan edinilen ön bulgular

VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020, pp.613-615

Examination of Activity Books Used in Preschool Music Education

10th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2019), Atina, Greece, 1 - 03 November 2019, vol.6, pp.47-54

Müzik Dinleme, Şarkı Söyleme ve Çalgı Çalmaya Yönelik Güdü Ölçeklerinin Geliştirilmesi

18th International Primary Teacher Education Symposium, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019, pp.645-653

Müzisyenlerde Özdüzenlemeli Öğrenme, Prefrontal İşlevler ve Bilgece Farkindalik Düzeyi Ilişkiler

V. International Eurasian Educational Research Congress pp.127-133, 2 - 05 May 2017, pp.127-133

Öğretmen adaylarının müziksel davranışları ile psikolojik durumları arasındaki ilişkiler

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, vol.2018, pp.199-205

Müzisyenlerde Özdüzenlemeli Öğrenme, Prefrontal İşlevler ve Bilgece Farkindalik Düzeyi Ilişkiler

V. International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.127-133

Pedagojik formasyonda psikolojik fırsatlar

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, vol.2018, pp.3370-3373

Psychological Opportunities in Pedagocical Formation Training

27th International Conference on Educational Sciences, 18 - 22 April 2018

1-4. Sınıflar Müzik Dersi Öğretmen Klavuz Kitabının Ritimsel Etkinlikler Boyutunda İncelenmesi

7th World Congress on Educational and Instructional Studies, 26 - 28 October 2017

The Perceptions of Music Teacher Candidates about Effective Music Teacher Charecteristics

9th World Conference of Educational Sciences, 1 January - 01 April 2017

Müzik Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlikleri (Antalya İli Örneği)

9th International Congress on New Trends in Education, 18 - 20 May 2017

Lisans öğrencilerinin çalgı derslerine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi

International Multidisiplinary Congress of Eurasia, Üsküp, Macedonia, 1 - 05 October 2016, pp.515-520

Müzik öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri,

, Müzed Bölge Konferansı İpek Yolu’nda Müzik Kültürü ve Eğitimi,, İstanbul, Turkey, 14 - 17 April 2014, pp.403-407

Relationships between daily practice time, attributions and performance level in instrument education

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.3141-3145 identifier

İlköğretim Öğrencilerinin Evdeki MüZiksel Ortamları ve Müzik Dersine Yönelik Tutumları(Antalya İli Örneği)

8th European Association for Music in Schools Congress, Bolu, Turkey, 10 - 12 April 2010, vol.., no.3, pp.381-387

Pre-school and elementary school pre-service teachers' learning outcomes for music

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

Pre-school teachers' implications about the rhythm applications in music lessons

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

Effective Learning in Instrument Practice

The 1st International Conference of Living Theorists “Howard Gardner”, Burdur, Turkey, 23 - 24 May 2009, pp.64

Müzik Yeteneğine Yönelik Özyeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 April 2009, vol.., no.237, pp.727-740

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Müzik Eğitimine İlişkin Görüşleri

Eğitimde Yeni Yönelimler–5, Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu,, Ankara, Turkey, 04 April 2009, pp.161-166

The Relationships Between Self Regulated Learning in InstrumentPractice, Personal Variables and Performance.

International Conference on Educational Sciences, Gazi Magosa, Cyprus (Kktc), 18 - 20 June 2008, no.3, pp.1536-1541

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Müzik Eğitimine İlişkin Görüşleri

Eğitimde Yeni Yönelimler-5, Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu, İzmir, Turkey, 09 April 2008, vol.., pp.161-165

Books & Book Chapters

EĞİTİMSEL OYUNLAR BAĞLAMINDA MÜZİKLİ OYUNLAR

in: EĞITIM BILIMLERI ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VII, Mustafa ÇELİKTEN, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.219-233, 2021

Sorunlu internet kullanımı, çalgı çalışma süresi ve çalgı başarısı

in: Eğitim bilimleri alanında akademik çalışmalar, A. Kadir Sönmez, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.89-110, 2020

Müzik Dersi Etkinliklerinin Diğer Disiplinler ile İlişkilendirilmesi

in: Müzik Öğretimi, Bahar Güdek, Editor, Nobel, Ankara, pp.135-151, 2020

Müzik Dersi Etkinliklerinin Diğer Disiplinler ile İlişkilendirilmesi

in: Müzik Öğretimi, GÜDEK Bahar, Editor, Nobel akademik yayıncılık, Ankara, pp.135-151, 2020

Sınıf öğretmeni Adaylarının Müzik Öğretimindeki Yeterlikleri

in: EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDAARAŞTIRMA MAKALELERİ, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Baki MİNAZ,Arş.Gör.Dr. Meral SERT AĞIR, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.295-306, 2019