Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The Effect of Casino Tourism and Reentry to the Casino Gaming Industry - The Case of Turkey

JOURNAL OF YASAR UNİVERSİTY, vol.16, no.62, pp.801-816, 2021 (International Refereed University Journal)

Sürdürülebilir Kalkınma ve Turizm Bağlamında Kırsal Turizmin Yeri ve Önemi: Otantik Kırsal Turizm Projesi

Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, vol.4, no.1, pp.10-22, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Health Tourism And Salt Caves: Azerbaijan in terms of my Examples Evaluation of Turkey

Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, vol.4, no.2, pp.70-77, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turist Rehberleri İçin Yeni Bir Turizm Türü: Bleisure

Journal of Travel and Tourism Research, no.15, pp.27-38, 2019 (International Refereed University Journal)

Türkiye’de Ege-Akdeniz Bölgelerindeki Ekolojik Otelleri Ziyaret Eden Ekoturistlerin Memnuniyetlerinin Ölçülmesine Yönelik Alan Araştırması

International Rural Tourism and Development Journal Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, vol.3, no.1, pp.11-18, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toksik davranışların turizm işletmelerinde incelenmesi: Antalya alan araştırması

Journal of Tourism Theory and Research, vol.5, no.2, pp.239-249, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

EKOLOJİK ÇİFTLİKLERİN EKOTURİZM GİRİŞİMCİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ALAN ARAŞTIRMASI

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), vol.10, no.18, pp.221-240, 2018 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

TURİSTLERİN BOŞ ZAMAN MOTİVASYONUNU VE TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BELDİBİ ÖRNEĞİ

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.2, pp.517-536, 2018 (International Refereed University Journal)

EGE VE AKDENİZ BÖLGELERİNİ SEYAHAT EDEN EKOTURİSTLERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE MOTİVASYONLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.52, pp.1088-1096, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect Of Perceived Social Support On Life Satisfaction Among Older Adults Who Participate in Recreational Activities

International Journal of Health Management and Tourism, vol.2, no.1, pp.28-48, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Factors affecting educational motivation in university: A study of tourism education in Antalya

Journal of Human Sciences, vol.14, no.2, pp.1983-2000, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Tourism Students’ Personality Traits on Leisure Motivation and Social Well-being

International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Journal, vol.2, no.1, pp.10-26, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM YÖNETİMİ KAPSAMINDA YER ALAN ÖRNEK EKOTURİZM UYGULAMALARI

ÇATALHÖYÜK Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.183-200, 2016 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Sürdürülebilir Turizm Yönetimi Açısından Özel İlgi Turizminin Yeri ve Önemi

ÇATALHÖYÜK Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.1, pp.161-182, 2016 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

What Kind of Tourism Education Must Schools Offer?

Internatıonal Journal on Lifelong Education and Leadership, vol.2, no.2, pp.14-20, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekoturizm Kapsamında Turistik Ürün Çeşitlendirmesi: Aydın İli Sultanhisar İlçesi Örneği

Turkish Journal of Life Sciences, vol.1, no.1, pp.46-52, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Use of goal programming technique in the method of scoring in the job evaluation process of lodging enterprises

Journal of Tourism Theory and Research, no.1, pp.41-55, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Konaklama İşletmelerinin İş değerleme Süreçlerinde Puanlama Yönteminde Hedef Programlama Tekniğinin Kullanılması

Journal of Tourism Theory and Research, vol.1, no.1, pp.41-55, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Otel Çalışanlarının Sosyal İyi Olma Algılarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Antalya İli Örneği

Journal of Tourism Theory and Research, vol.1, no.1, pp.8-21, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekoturizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.1, no.1, pp.230-239, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Personal İnternet Usage Of Employess And Cyberlacking Trends İn Antalya Hotel Businesses

Internatıonal Journal Of Business and Management Studies, vol.4, no.2, pp.257-261, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ekolojik Çiftlikler Geliştirebiliriz

TUROB Hotel Dergisi, no.100, pp.93-94, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Dünyada Ekoturizm Pazarı ve Ekoturizm'in Ülke Gelirlerine Katkıları

Journal Of Recreation and Tourism Research, vol.2, no.2, pp.20-26, 2015 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Ekoturizm Girişimciliğinin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.32, pp.129-136, 2014 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Bölgesel Kalkınma Açısından Sosyo-kültürel Yapının Girişimciliğe Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.31, pp.249-266, 2014 (International Refereed University Journal)

Avrupa Birliği Istihdam Stratejisi ve Üye Ülke Stratejilerinin 10 Hedef Kapsamında Istihdama Yönelik Uygulamaları

Ekonomi Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.49-55, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Batı Akdeniz Bölgesindeki Tabiat Koruma Alanlarının Orman Terapisine Uygunluğunun Değerlendirilmesi

UNDERSTANDING THE FUTURE OF TOURISM: Smart Tourism, Readiness and Solutions Congress, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2021, pp.283-290 Sustainable Development

Toplum Katılımlı Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (PPGIS) Milli Parkların Planlanmasında Turist Beklentileri Açısından Kullanımının Değerlendirilmesi"

UNDERSTANDING THE FUTURE OF TOURISM: Smart Tourism, Readiness and Solutions Congress, Nevşehir, Turkey, 25 June - 27 December 2021, pp.275-277

ERİŞİLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA ENGELLİ BİREYLERİN KONAKLAMA İŞLETMELERİNİ DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education(ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.337-359

SIRT ÇANTALI TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI AÇISINDAN GÖLLER YÖRESİNİN KIRSAL TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education(ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.328-336

THE IMPACT OF PRİVATE SECTOR THEME PARKS ON CİTY HOTELS: THE CASE OF ANTALYA PROVİNCE

4. International Tourism Congress, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.25-32

Sürdürülebilir Kalkınma ve Turizm Bağlamında Kırsal Turizmin Yeri ve Önemi: Otantik Kırsal Turizm Projesi

III. International Rural Tourısm And Development Congress, Muğla, Turkey, 13 - 16 June 2019, pp.431-442

TURİZM REHBERLERİ İÇİN YENİ BİR TURİZM TÜRÜ: BLEİSURE

2. Turizm Rehberliği Kongresi, Aydın, Turkey, 29 - 30 April 2019, pp.51

STATE OF THE THIRD AGE TOURISM IN THE WORLD AND IN TURKEY

8.INTERNATIONAL SOCİAL&APPLIED GERONTOLOGY SYMPOSIUM, Antalya, Turkey, 22 - 23 October 2018, pp.1-10

STATE OF THE THIRD AGE TOURISM IN THE WORLD AND IN TURKEY

8.INTERNATIONAL SOCİAL&APPLIED GERONTOLOGY SYMPOSIUM, Antalya, Turkey, 22 - 23 October 2018, pp.55

STATE OF THE THIRD AGE TOURISM IN THE WORLD AND IN TURKEY

8.INTERNATIONAL SOCİAL&APPLIED GERONTOLOGY SYMPOSIUM, Antalya, Turkey, 22 - 23 October 2018, pp.204-208

"Evaluating Academic Motivation, Expectation and Perception Levels of Tourism Bachelor Degree Students within the Scope of Turkey And Poland Education in Terms of Sustainability in Education"

9th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (9th ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.273-285 Sustainable Development

Toksik Davranışların Turizm İşletmelerinde İncelenmesi: Antalya Alan Arştırması

The Second International Congress On Future of Tourism:Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (FUTOURİSM 2018), Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018, vol.1, no.1, pp.382-396

THE EFFECT OF PERSONAL VALUES ON MOBBING AND DEPRESSION: THE CASE OF LODGING ENTERPRISES

International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.431-448

Evaluation of the Relationship between Personal value, Mobbing and Depression of the Employees in Hotel Business

International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.123

EVALUATION OF THE ROLE OF FRONT OFFICE STAFF IN HOTEL MANAGEMENT IN TERMS OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT APPLICATIONS

International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.417-430

Assesment of the Front Office Staff's Roles on Customer Relationship Management Practices in Hotel Enterprises

International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.124

LEISURE MOTIVATION AND SATISFACTION IN RUSSIAN TOURISTS:ANTALYA\ KEMER \BELDIBI EXAMPLE

3. International Center Of Social Sciences And Education Research, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2018, vol.1, no.1, pp.26

FACTORS AFFECTING PARTICIPATION IN RECREATMENT ACTIVITIES IN ELDERLY

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.1-10

FACTORS AFFECTING PARTICIPATION IN RECREATMENT ACTIVITIES IN ELDERLY

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.145-157

ASSESSMENT OF THE TARGETS AND RESULTS OF THE NATIONAL TOURISM ACTION PLAN WITHIN THE SCOPE OF THE 9TH DEVELOPMENT PLAN (2007-2013)

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.1-14

ASSESSMENT OF THE TARGETS AND RESULTS OF THE NATIONAL TOURISM ACTION PLAN WITHIN THE SCOPE OF THE 9TH DEVELOPMENT PLAN (2007-2013)

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.145-157

The mediating role of perception in the relationship between expectation and satisfaction in education: A study at undergraduate level in higher education

3 rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2017, Porto, Portugal, 12 - 14 September 2017, pp.42

The Development Of Congress Tourism And Evaluation Of Antalya Province In Terms Of Congress Tourism

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.138

Yörük Kültürünün Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.1-10

Yörük Kültürünün Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.1-10

Yörük Kültürünün Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

1.Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.1-10

THE PLACE AND PRIORITY OF WELLNESS & SPA APPLICATIONS IN RECREATIONAL TOURISM OF TURKEY

6 th ICoSReSSEInternational Conference of StrategicResearch in Social Science and Education, Prague, Czech Republic, 12 - 14 May 2017, pp.139-140

Botanik Turizmi ve Rize Örneği

II.Rize Turizm Sempozyumu, Rize, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.561-574

EKOLOJİK ÇİFTLİKLERDE REKREASYONEL AKTİVİTELERİN İNCELENMESİ: MUĞLA ÖRNEĞİ

17.Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Turkey, 20 - 23 October 2016, vol.1, no.1, pp.1416-1424

YEREL HALKIN BAKIŞ AÇISIYLA KIRSAL TURİZM: GEYİKBAYIR ÖRNEĞİ

17.Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Turkey, 20 - 23 October 2016, pp.1180-1189

YEREL HALKIN BAKIŞ AÇISIYLA KIRSAL TURİZM: GEYİKBAYIR ÖRNEĞİ

17.Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Turkey, 20 - 23 October 2016, pp.1180-1189

Educational Profile of Ecological Hotel Entrepreneurs and Ecotourism Entrepreneur Perspective: Muğla Survey

International Conference Of Strategic Research in Social Science and Education(ICoSReSSE), Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, vol.1, no.1, pp.120 Sustainable Development

A Comparison of the Pre-Education Expectations, Perceptions Developed Through the Experience, and Motivation of the Students Taking Vocational Tourism Education

2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, Leipaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.26

What Kind of Tourism Education Must Schools Offer?

2nd International Conference on Lifelong Education and Ledaership for ALL-ICLEL 2016, Leipaja, Latvia, 21 - 23 July 2016, pp.27

Sakin Şehir Politikaları:Dünyadan ve Türkiye'den Örnekler

3rd International Congress of Tourism and Management Reseraches, Antalya, Turkey, 20 - 22 May 2016, pp.866-880

Ekoturizm Aktiviteleri Kapsamında Bisiklet Turizminin Yeri ve Önemi: Örnek Destinasyonlar ve Türkiye

2. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.1, pp.358-373 Sustainable Development

Use of goal programming technique in the method of scoring in the job evaluation process of lodging enterprises

International Conference On Social Sciences And Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, vol.1, no.1, pp.176

Hotel workers examined in terms of demographic variables, the perceptions of social wellbeing: The example of Antalya

International Conference On Social Sciences And Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, vol.1, no.1, pp.454

Evaluation of the Impact of Ecotourism on the Local Community

International Conference On Social Sciences And Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, vol.1, no.1, pp.175 Sustainable Development

Personal İnternet Usage Of Employess And Cyberlacking Trends İn Antalya Hotel Businesses

International Journal Of Arts And Sciences, Prague, Czech Republic, 14 - 17 July 2015, vol.1, pp.21

Ekolojik Otel Girişimcilerinin Eğitim Profili ve Ekoturizm'e Bakış Açıları: Muğla İli Araştırması

I. Eurasia İnternational Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.III, pp.74-84

Yuvarlakçay'ın Biyoçeşitliliği ve Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi

Ekoloji 2015 Sempozyumu, Sinop, Turkey, 6 - 09 May 2015, vol.1, no.1, pp.374 Sustainable Development

Yeni Bir Turizm Trendi Olan Ekoturizmin Önemi ve Ülke Ekonomilerine Katkıları

2. Uluslararası Davraz Sempozyumu, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.672-679

Muğla Yöresinde Yer Alan Ekolojik Çiftlik Aktivitelerinin Rekreasyonel Turizm Açısından Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.117

Ekoturizmin Bir Çeşidi Olan Ekolojik Çiftliklerin Yöre Turizmine Etkisi: Fethiye ve Beyşehir Örnekleri

7. Lisansüstü Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, 4 - 05 April 2014, pp.605-613

Yeni Bir Girişimcilik Eğilimi: Ekoturizm Çiftlik Girişimciliği

Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.381-390 Sustainable Development

Muğla Turizmi Açısından Farklı Bir Değer: Ekoturizm Çiftlik İşletmelerinde Mantar Toplama Aktiviteleri

İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Değerleri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 26 - 28 September 2013, pp.282-286 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Rekreasyon ve Temalı Parklar

in: REKREASYON (Tarihsel Gelişim, Teoriler, Farklı Alanlarla İlişkiler ve Güncel Gelişmeler), "Yağmur Y., Gaberli Ü.", Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.37-60, 2020

THE PLACE AND PRIORITY OF WELLNESS & SPA APPLICATIONS IN RECREATIONAL TOURİSM OF TURKEY

in: CURRENT APPROACHES ON BUSINESS AND ECONOMICS, TÜFEKCİ Ö. K., Editor, Current Approaches On Business And Economics, Abd, pp.189-204, 2017

THE PLACE AND PRIORITY OF WELLNESS & SPA APPLICATIONS IN RECREATIONAL TOURISM OF TURKEY

in: Current Approaches on Business and Economics, Tüfekci Ö. K., Editor, Sra (Strategic Researches Academy) Academic Press Publishing, New York, pp.189-204, 2017

The Place and The Priority of Wellness and SPA Applications in recreational Tourism of Turkey

in: CURRENT APPROACHES ON BUSINESS AND ECONOMICS, TÜFEKCİ Ö. K., Editor, Current Approaches On Business And Economics, Abd, pp.189-201, 2017

Educational Profile of Ecological Hotel Entrepreneurs and Ecotourism Entrepreneur Perspective: Muğla Survey

in: Strategic Researches on Social Science, Tüfekçi Ö.K, Editor, Lambert Academia Verlag, Saarbrücken, pp.147-158, 2016

Ecotourism Entrepreneurship, the Features of Ecotourism Entrepreneurshıp, Problems and Solutions

in: Global Issues and Trends in Tourism, AVCIKURT C., DINU M.S., HACIOĞLU N., EFE N. SOYKAN A., TETİK N., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofya, pp.596-601, 2016

Management of Special Interest Tourism in Terms of Sustainable Tourism

in: Global Issues and Trends in Tourism, Avcıkurt C., Dınu M.S., Hacıoğlu N., Efe R., Soykan A., Tetik N., Editor, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofya, pp.176-190, 2016

İletişim Kavramı ve Türleri

in: Büro Yönetimi ve İletişim, Acar, F., Arslan, E., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.111-125, 2008

Halkla İlişkilerin Organizasyon İçerisindeki Yeri ve Önemi

in: Halkla İlişkiler, Arslan, B., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.45-57, 2007