Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Turizm ve Şikâyet: Bibliyometrik Bir Analiz

SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERGİSİ, vol.17, no.3, pp.444-463, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Manavgat'ın Alternatif Turizminin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.1369-1386, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Planlı Davranış Teorisi ve Turizm Üzerine Yapılan Uluslararası Yayınların Bibliyometrik Analizi

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-14, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Demografik Değişkenlerin Yaşam Doyumuna Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi: Konaklama Sektörü Örneği

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.Özel Sayı, pp.1, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Seyahat Acentaları Üzerinde Bir Uygulama

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.11, pp.38-53, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: SEYAHAT ACENTALARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.11, no.2, pp.38-53, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Review of strategic management studies on tourism

ANATOLIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM AND HOSPITALITY RESEARCH, vol.29, no.4, pp.566-580, 2018 (ESCI) identifier identifier

Manavgat Bölgesindeki Konaklama İşletmelerine Yönelik e-Şikayetlerin İçerik Analizi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.111-118, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Happiness İn Tourism Students: A Study On The Effect Of Demographic Variables On Happiness

4th International Tourism Congress, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.172-179

Happiness İn Tourism Students: A Study On The Effect Of Demographic Variables On Happiness

4th International Tourism Congress, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.172-179

Turizmde Teknoloji Kabulü: Uluslararası Yayınların Bibliyometrik Analizi

3. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.310-317

Geleceğe yönelik Tutum ile Mutluluk Arasındaki İlişkiler: Turizm Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama

3. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.318-322

Turizmde Teknoloji Kabulü: Uluslararası Yayınların Bibliyometrik Analizi

3. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.310-317

Geleceğe yönelik Tutum ile Mutluluk Arasındaki İlişkiler: Turizm Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama

3. Uluslararası Turizmin Geleceği; İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.318-322

Üniversite Öğrencilerinde Empati: Demografik Değişkenlerin Empati Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Çalışma

Business and Organization Research Izmir (International Conference), İzmir, Turkey, 4 - 06 September 2019, pp.47-62

Üniversite Öğrencilerinde Empati: Demografik Değişkenlerin Empati Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Çalışma

Business and Organization Research Izmir (International Conference), İzmir, Turkey, 4 - 06 September 2019, pp.47-62

Planlı Davranış Teorisi ve Turizm Üzerine Yapılan Uluslararası Yayınların Bibliyometrik Analizi

6. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.165-166

Planlı Davranış Teorı·sı· ve Turı·zm Üzerı·ne Yapılan Uluslararası Yayınların Bı·blı·yometrı·k Analı·zi

Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.165-166

Turizm Öğrencilerinde Sosyal Destek ve Psikolojik İyi-Oluş Arasındaki İlişkiler: Akdeniz Üniversitesi Örneği

The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.649-655

Turizm Öğrencilerinde Sosyal Destek ve Psikolojik İyi-Oluş Arasındaki İlişkiler: Akdeniz Üniversitesi Örneği

The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.649-655

Wıthın The Concept Of Sustaınable Tourısm, Certıfıcatıon And Eco-Labelıng Systems In Accommodatıon Management: The Case Of Alanya/Manavgat

3 rd International Symposium on Sustainable Development (ISSD2012), Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2012, pp.84-93 Sustainable Development

Within the Concept of Sustainable Tourism, Certification and Eco-Labeling Systems in Accommodation/ The case of Alanya-Manavgat

3rd International Symposium on Sustainable Development, 31 May 1 June 2012, Sarajevo, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2012, pp.84-93 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Destinasyon Markalaşmasında Logonun Göstergebilimsel Analizi: Alanya Örneği

in: Turizm Sektöründe Güncel Araştırmalar, Ergün Gözde Seval, Silik Cemal Ersin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.23-52, 2021