Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği


Toker B., Kalıpçı M. B.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.39, pp.405-430, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, meslek yüksekokulunda öğrenim gören üniversite öğrencilerinde yaşam kalitesinin değerlendirilmesidir. Çalışma nicel araştırma yönteminde desenlenmiştir. Veriler, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısaltılmış Versiyonu (WHOQOL-BREF) ve kişisel bilgi formu kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmanın örneklemi, Akdeniz Üniversitesi’nin en çok öğrenci sayısına sahip meslek yüksekokullarından Manavgat Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 621 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığını saptamak için çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. Verilerin normal dağılıma sahip olduğu görülmüş ve analizlerde parametrik testlerden Pearson korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda, hem genel yaşam kalitesi hem de genel sağlık durumu ile yaşam kalitesi boyutlarından fiziksel alan, psikolojik alan, sosyal alan ve çevresel alan arasında pozitif yönde; ulusal alan ile negatif yönde ilişkiler olduğu görülmüştür. Regresyon analizi sonucunda ise yaşam kalitesi boyutlarından psikolojik alan ve çevresel alanın, öğrencilerin hem genel yaşam kalitesi hem de genel sağlık durumunu pozitif yönde; ulusal alan boyutunun ise negatif yönde etkilediği saptanmıştır. Bulgular mevcut literatür çerçevesinde tartışılmış ve okul yönetimleri için bazı önerilerde bulunulmuştur.