Publications & Works

Articles Published in Other Journals

8. Sınıflarda Cümle Türleri Konusunun Öğretiminde Basamaklı Öğretim Programının Kullanımı

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.29, pp.64-87, 2019 (Other Refereed National Journals)

B2 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Ortaç Kullanımları: Bir Durum Çalışması

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.19-39, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçede Zaman Isimlerinde /+da/ ve /+ø/ Bulunma Hâli Eklerinin Kullanımı

Route Educational and Social Science Journal, vol.2, no.2, pp.108-123, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması İle İlgili Görüşleri

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD-JESR), vol.4, no.2, pp.313-328, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma

International Journal of Language Academy, vol.2, no.4, pp.564-578, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşlevsel Dilbilimi Yaklaşımıyla Türkçede Sözcük Türleri Üzerine

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, vol.2, no.7, pp.93-102, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yazılı Anlatım Becerisi Kazandırma Çalışmalarında Anlatım Türlerinin Önemi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.50, pp.319-326, 2013 (National Refreed University Journal)

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, vol.1, no.6, pp.73-89, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Necip Fazıl Kısakürek'in "Kaldırımlar" Şiiri Üzerine Dil Bilimsel Bir Çalışma

TURKISH STUDIES, vol.8, no.1, pp.2923-2945, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinin Atasözleri Kavrama Düzeyleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.223-236, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Kültür Coğrafyasında Yerleşme Adları: Teke Yöresi Örneği

Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, no.35, pp.161-179, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Kültür Coğrafyasında Yerleşme Adları: Teke Yöresi Örneği

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, no.35, pp.161-179, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Kütüphane Kullanımına İlişkin Nitel Bir Araştırma

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, vol.1, no.3, pp.64-74, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İsim+Fiil İlişkisi Bağlamında Yemînî’nin Fazîlet-nâme’sinde Yönelme Hâli Ekinin (+A) İşletimlik İşlevleri

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.3, pp.127-160, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yemînî’nin Fazîlet-nâme Adlı Eserinde Geçen Fiillerin Sözlük Bilimsel Anlamları

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.2, pp.125-156, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yemînî’nin Fazîlet-nâme Adlı Eserinde Geçen Özel Adlar

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.1, pp.49-81, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Türkçesinde Zarf Tamlaması

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.19, pp.35-56, 2009 (National Refreed University Journal)

Ölçünlü Türkiye Türkçesinde Eş Biçimli Biçim Birimlerinden / Yapılardan Ar (ar/er)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.8, pp.19-40, 2006 (National Refreed University Journal)

VII. Yüzyıldan XV. Yüzyıla Kadar Dinî Metinler ve Türkçe

VII. Yüzyıldan XV. Yüzyıla Kadar Dinî Metinler ve Türkçe, no.8, pp.13-22, 1997 (National Refreed University Journal)

Tarık Buğra’nın Ömer Adlı Hikâyesinin Dil ve Üslup Açısından Tahlili

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.6, pp.29-65, 1996 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ORTAOKUL 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDE AYRILMA HALİ EKİNİN (-DAn) İŞLEV VE GÖREV BAKIMINDAN İNCELENMESİ

11. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, vol.4, pp.105-118

Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerde Çoğul Ekinin (-LAr) Kullanılma Durumu Üzerine Bir İncelenme

11. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, pp.40

ORTAOKUL 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDE GEÇEN DURUM ZARFLARININ METNE KATTIĞI ANLAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2019, vol.2, pp.130-162

ORTAOKUL 8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDE ZARF FİİL EKLERİNİN İŞLEVLERİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2019, vol.2, pp.103-129

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Anlatı Metinlerini Özetleme Becerileri

The 4th International Language, Culture and Literature Symposium, Antalya, Turkey, 17 - 18 May 2018, pp.40

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Ortaçları Kullanma Durumları Üzerine Bir Çalışma

9. ULUSLARARASI TÜRKÇENIN EĞITIMI-ÖĞRETIMI KURULTAYI, Burdur, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.88 Creative Commons License

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Ortaçları Kullanma Durumları Üzerine Bir Çalışma

9. ULUSLARARASI TÜRKÇENIN EĞITIMI-ÖĞRETIMI KURULTAYI, Burdur, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.88

Genel Ağ Ortamında Geçen +DAş Ekli Sözcükler

I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, Kırıkkale, Turkey, 16 - 17 April 2009, pp.493-504

Türkiye Türkçesinde Eş Biçimlilik

. Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 27 April 2007, pp.1041-1054

Türkiye Türkçesinde Türevdeş Sözcükler

V. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 26 September 2004, pp.2837-2862

Batı Antalya (Beydağları) Yaylaları

Son Bin Yılda Antalya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 19 December 2003, pp.487-498

Batı Antalya (Beydağı) Yaylaları

Antalya’xxnın Son Bin Yılı Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2003, pp.487-498