Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkçe Dersi Öğretim Programı bağlamında 5. sınıf Türkçe dersi öğretimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , no.26, pp.99-124, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

8. SINIFLARDA CÜMLE TÜRLERİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE BASAMAKLI ÖĞRETİM PROGRAMININ KULLANIMI

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.29, pp.64-87, 2019 (Other Refereed National Journals)

Dil Bilgisi Öğretimi Üzerine Yapılmış Doktora Tezlerinin Sistematik Olarak İncelenmesi

International Journal of Social Science Research, vol.8, no.2, pp.60-87, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ana Dili ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Üzerine Eylem Araştırması Yöntemiyle Yapılmış Çalışmaların Sistematik Olarak İncelenmesi

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi (International Journal of Field Education), vol.5, no.2, pp.30-54, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kullanımlık Metin Oluşturmada Eş Biçimlilikten/Adlılıktan ve Çok Anlamlılıktan Yararlanma (Benefiting From The Homonymy and Polysemy in Creating Functional Texts)

ATATURK UNIVERSITESI. TURKIYAT ARASTIRMALARI ENSTITUSU DERGISI, no.TAED-66, pp.261-280, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Kelimeleri Telaffuz Etme Durumları (Secondary School on 6th Grade Students’xx Pronunciation of Words)

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi (International Journal of Social and Educational Sciences), vol.6, no.11, pp.92-112, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Türkçesinde Ünlü-Ünsüz Uyumuna Uymayan Sözcükler Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.10, pp.249-262, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

B2 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Ortaç Kullanımları: Bir Durum Çalışması

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.19-39, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçede Zaman Isimlerinde /+da/ ve /+ø/ Bulunma Hâli Eklerinin Kullanımı

Route Educational and Social Science Journal, vol.2, no.2, pp.108-123, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçede Zaman İsimlerinde /DA/ VE /Ø/ Bulunma Hâli Eklerinin Kullanımı

Route Educational and Social Science Journal, vol.2, no.5, pp.108-123, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Uygulaması İle İlgili Görüşleri

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD-JESR), vol.4, no.2, pp.313-328, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğretmen Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma

International Journal of Language Academy, vol.2, no.4, pp.564-578, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşlevsel Dilbilimi Yaklaşımıyla Türkçede Sözcük Türleri Üzerine

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, vol.2, no.7, pp.93-102, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yazılı Anlatım Becerisi Kazandırma Çalışmalarında Anlatım Türlerinin Önemi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.50, pp.319-326, 2013 (National Refreed University Journal)

Otizmli ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, vol.1, no.6, pp.73-89, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Necip Fazıl Kısakürek'in "Kaldırımlar" Şiiri Üzerine Dil Bilimsel Bir Çalışma

TURKISH STUDIES, vol.8, no.1, pp.2923-2945, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinin Atasözleri Kavrama Düzeyleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.223-236, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Kültür Coğrafyasında Yerleşme Adları: Teke Yöresi Örneği

Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, no.35, pp.161-179, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Kütüphane Kullanımına İlişkin Nitel Bir Araştırma

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, vol.1, no.3, pp.64-74, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İsim+Fiil İlişkisi Bağlamında Yemînî’nin Fazîlet-nâme’sinde Yönelme Hâli Ekinin (+A) İşletimlik İşlevleri

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.3, pp.127-160, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yemînî’nin Fazîlet-nâme Adlı Eserinde Geçen Fiillerin Sözlük Bilimsel Anlamları

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.2, pp.125-156, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yemînî’nin Fazîlet-nâme Adlı Eserinde Geçen Özel Adlar

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.1, pp.49-81, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Türkçesinde Zarf Tamlaması

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.19, pp.35-56, 2009 (National Refreed University Journal)

Ölçünlü Türkiye Türkçesinde Eş Biçimli Biçim Birimlerinden / Yapılardan Ar (ar/er)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.8, pp.19-40, 2006 (National Refreed University Journal)

Ölçünlü Türkiye Türkçesinde Eş Biçimli Biçimbirimlerinden/Yapılardan ”n, ın, in, un, ün”.

Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları, vol.8, no.16, pp.10-40, 2006 (Other Refereed National Journals)

VII. Yüzyıldan XV. Yüzyıla Kadar Dinî Metinler ve Türkçe

VII. Yüzyıldan XV. Yüzyıla Kadar Dinî Metinler ve Türkçe, no.8, pp.13-22, 1997 (National Refreed University Journal)

VIII Yüzyıldan XV Yüzyıla Kadar Dinî Metinler ve Türkçe

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1997 (Other Refereed National Journals)

Tarık Buğra’nın Ömer Adlı Hikâyesinin Dil ve Üslup Açısından Tahlili

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.6, pp.29-65, 1996 (National Refreed University Journal)

Eş Sesli Dil Bilgisi Morfemlerinden ”A” (a/e).

Akademik Araştırmalar, vol.1, no.2, pp.118-122, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerde Ayrılma Hali Ekinin (-DAn) İşlev ve Görev Bakımından İncelenmesi

11. Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2019, vol.4, pp.105-118

Ortaokul 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerde Zarf Fiil Eklerinin İşlevleri Üzerine Bir İncelenme

11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2019, vol.2, pp.103-129

Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerde Çoğul Ekinin (-LAr) Kullanılma Durumu Üzerine Bir İncelenme

11. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, pp.40

ORTAOKUL 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERDE GEÇEN DURUM ZARFLARININ METNE KATTIĞI ANLAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2019, vol.2, pp.130-162

Ortaokul 6.sınıf Yazılı Öğretim Materyallerindeki Sıfatların Anlam Yapı Çeşit ve Görevleri Bakımındanİncelenmesi

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.247-256

Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Yazılı Öğretim Materyalinde Bulunan Metinlerde Geçen Yapım Eklerinin Kazanımlar Bağlamında İncelenmesi

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.224-238

Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Üzerine Yapılmış Doktora Tezlerinin Sistematik Olarak İncelenmesi

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.177-187

“Dil Bilgisi Öğretimiyle İlgili Yüksek Lisans Tezleri” Üzerine Sistematik Bir Derleme Çalışması

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.37-51

Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fiilimsi Kullanımları Üzerine Bir İnceleme

The 4th International Language, Culture and Literature Symposium, Antalya, Turkey, 17 - 18 May 2018, pp.337-348

Türkçe Öğretimi Üzerine Eylem Araştırması Yöntemiyle Yapılmış Çalışmaların Sistematik Olarak İncelenmesi

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-9), Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.846-862

5. Sınıf Türkçe Yazılı Öğretim Materyallerinde Yer Alan Metinlerin Söz Varlığı Bağlamında İncelenmesi

The 4th International Language, Culture and Literature Symposium, Antalya, Turkey, 17 - 18 May 2018, pp.349-362

”Sözcük Türlerinin Öğretimi” Üzerine Sistematik Bir Derleme Çalışması

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.476-490

Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.559-569

Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Kelimeleri Telaffuz Etme Durumları

Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.566-574

Türkçe Ders Materyallerindeki Milli Kültür Temasıyla İlgili Metinlerin Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.181-204

Gürcistan’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.1335-1341

”Atasözü ve Deyimlerin Öğretimi” Üzerine Sistematik Bir Derleme Çalışması

XI. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı (UTEOK 2018), Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2018

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Anlatı Metinlerini Özetleme Becerileri

The 4th International Language, Culture and Literature Symposium, Antalya, Turkey, 17 - 18 May 2018, pp.40

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Ortaçları Kullanma Durumları Üzerine Bir Çalışma

9. ULUSLARARASI TÜRKÇENIN EĞITIMI-ÖĞRETIMI KURULTAYI, Burdur, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.88 Creative Commons License

Genel Ağ Ortamında Geçen +DAş Ekli Sözcükler

I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, Kırıkkale, Turkey, 16 - 17 April 2009, pp.493-504

Türkiye Türkçesinde Eş Biçimlilik

. Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 25 - 27 April 2007, pp.1041-1054

Türkiye Türkçesinde Türevdeş Sözcükler

V. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 26 September 2004, pp.2837-2862

Batı Antalya (Beydağları) Yaylaları

Son Bin Yılda Antalya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 19 December 2003, pp.487-498

Batı Antalya (Beydağı) Yaylaları

Antalya’xxnın Son Bin Yılı Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2003, pp.487-498

Books & Book Chapters

Atasözü ve Deyimlerin Öğretimi Üzerine Sistematik Bir Derleme Çalışması

in: Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar-11, Uzun, Gülsün Leyla; Bozkurt, B.Ümit; Arıca Akkök, Elif; Dağ Tarcan, Özlem, Editor, Ankara Üniversitesi TÖMER, Ankara, pp.623-641, 2020

Cümle Ögesi Olarak “Özne”yi Bilişsel Alan Basamaklarından Analiz DüzeyindeKavrama

in: TÜRKÇE EĞİTİMİ GÜNCEL ARAŞTIRMALARI, Hakan Ülper, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.65-81, 2017

Türk Dili

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2009