Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmenlerin Hizmet-içi Eğitimlerine Yönelik Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi

X. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi/10 th International Congress on Curriculum and Instruction, Ankara, Turkey, 26 October 2022

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Öğretmen ve ÖğrencilerinYaşadıkları Sorunlar: Sistematik Bir Derleme

11. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2021, pp.574

A Model for Teaching Practice Course: ”Creative Internprize” Project

Erasmus International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.35-45

Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin Matematik Öğretimindeki Yerinin ve Öneminin İncelenmesi

ISES(International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.53

Üniversite Öğrencilerinin Özdüzenleyici Öğrenme Stratejilerinin ve Akademik Başarılarının Özyeterlik İnançlarını Yordama Gücü

ISES (International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies), Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.66

Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitimlerine İlişkin Araştırma Eğilimleri

ISES(International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies), Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.40

Öğretmen Eğitiminde Örtük Program Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

ISES(International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.38

Öğretmenlere Yönelik Düzenlenen Hizme içi Eğitim Programları İle İlgili Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi(Bir İçerik Analizi)

ISES(International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies), Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.39

A Model for Teaching Practice Course:"Creative Intern Prize" Projekt

ERASMUS International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.39-40

1950-2016 Yılları Arası Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Eğitim Politikaları (Hükümet Programlarına Göre)

I. International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2018, pp.77

1950-2016 Yılları Arası Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Eğitim Politikaları(Hükümet Programlarına Göre)

International Social Research and Bihavioral Sciencess Symposium, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2018, pp.77

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin müzik eğitimi ön yaşantı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

I.st International Symposium on Social Sciences and Educational Research(ISCER, 2017), Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.190

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Müzik Eğitimi Ön Yaşantı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research(ISCER), Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.192

A COMPARISION OF SECONDARY SCHOOLINFORMATION TECHNOLOGIES AND SOFTWARE COURSE S CURRICULUMS

I International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Ankara, Turkey, 20 - 23 October 2016, vol.1, pp.193-200

LECTURERS PERCEPTIONS AND PRACTICES OF INFORMATION TECHNOLOGIES A QUALITATIVE RESEARCH

I International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Ankara, Turkey, 20 - 23 October 2016, vol.1, pp.201-210

Ortaokul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

International Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrade, Serbia, 20 October 2016, pp.173-181

Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojilerine İlişkin Algıları: Nitel bir Çalışma

International Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrade, Serbia, 20 October 2016, pp.181-190

Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğretiminde İlkeler, Yöntemler ve Teknikler

International Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrade, Serbia, 20 October 2016, pp.191-217

Eğitimde Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Yapılan Araştırmaların İncelenmesi

Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara, Turkey, 4 - 05 November 2016, pp.293-298

Eğitimde bilinçli ve güvenli internet kullanımına yönelik yapılan araştırmaların incelenmesi

Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara, Turkey, 4 - 05 November 2016, pp.100

Sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretiminde ilkeler, yöntemler ve teknikler

I. International Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrad, Montenegro, 20 - 23 October 2016, pp.191-216

Öğretim elemanlarının bilişim teknolojilerine ilişkin algıları: Nitel bir çalışma

I. International Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrad, Montenegro, 20 - 23 October 2016, pp.181-190

Yabancı Dil Öğretiminde Bellek Destekleyicilerden Anahtar Sözcük Yönteminin Öğrencilerin SözcükDağarcığını Geliştirmeye Etkisi

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.385-386 Sustainable Development

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İLKÖĞRETİMBELİRLİ GÜN VE HAFTALARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

7th International Congress on New Trends in Education. Mayıs-2016, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.151

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ilköğretim belirli gün ve haftalara ilişkin görüşlerinin incelenmesi

7th International Congress on New Trends in Education-Iconte, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.151

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Demokratik Tutumlarına Etkisi

VII. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ. Mayıs-NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2015, pp.80-81

Öğrenme Stratejileri Kullanımının Akademik Başarıya Yansımaları.

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin İncelenmesi (MAKÜ Örneği).

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 8-10 Eylül, Burdur., Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011, vol.1, pp.80

İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları (Burdur İli Örneği). 20.

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Eylül-2011, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011, vol.1, pp.389-390

Books & Book Chapters

NEEDS ANALYSIS OF DEPARTMENT/ PROGRAMME COORDINATORS ON THE ERASMUS+ PROGRAMME

in: Educational Sciences Theory, Current Researches and New Trends-3 , Ahmet DÖNGER, Editor, IVPE, Cetinje-Montenegro, pp.47-67, 2021

Eğitimde Program Geliştirme Sürecinde Temel Kavramlar

in: Eğitimde Program Geliştirme, Hale Sucuoğlu, Meltem Gökdağ Baltaoğlu, Editor, Lisans, Antalya, pp.1-22, 2021

THE FULFILLING LEVEL OF THE ENGLISH CURRICULUM NEEDS OF UPSWING-8

in: EDUCATIONAL SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends/2021, Eraslan, Meriç, Editor, IVPE, Cetinje-Montenegro, pp.25-41, 2021

1950-2018 Yılları Arası Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Eğitim Politikaları Ve Uygulamaları (Hükümet Programları Bağlamında)

in: MULTIDISCIPLINARY STUDIES-4 (EDUCATIONAL SCIENCES)/MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR-4(EĞİTİM BİLİMLERİ), ŞAHİN, HARUN, Editor, INSTITUT ZA GEOGRAFIJU, Podgorica, Montenegro/Cetinje, pp.213-247, 2018

Temel Kavramlar

in: Öğretim ilke ve yöntemleri, Uzunboylu H.,Öner, G., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.9-23, 2011

Görsel - İşitsel Medya Teknolojileri ve Öğretimde Uygulamaları

in: Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı, Şahin H., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.129-151, 2011

Metrics

Publication

84

H-Index (WoS)

2

Citation (Scholar)

2

H-Index (Scholar)

1

H-Index (TrDizin)

4

Project

3

Thesis Advisory

14

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals