Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Scale for attitudes of secondary education studens towards nuclear power: A scale development study.

Energy education science and technology, Part B/Social and Educational Studies, vol.5, no.1, pp.395-406, 2013 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

Review of primary school English coursebooks in terms of creative writing activities

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH, vol.3, no.8, pp.150-162, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Metaphorical Perceptions of Science High school Students in Turkey about concept of “English

INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRICULUM AND INSTRUCTION (IJCI), vol.12, no.2, pp.573-599, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Hidden CurriculumScale in Teacher Education:A Scale Development Study

European Journal of Education Studies, vol.6, no.4, pp.323-338, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

6, 7 ve 8. Sınıflarda İngilizce Öğrenme Sürecinde Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.47, pp.123-136, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenmenin Öğrencilerin Başarıları ve Demokratik Tutumlarına Etkisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.41, pp.184-201, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Yapılandırmacı yaklaşım modelinin fen öğretimine yansımaları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.29, pp.151-170, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgisayar öz yeterliklerinin incelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, pp.131-146, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Self efficacy and attitudes of the teacher candidates who participated in pedagogical formation training

EDUCATIONAL RESEARCH AND REVIEWS, vol.8, no.21, pp.2083-2092, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Öğrenme Stratejileri Kullanımının Akademik Başarıya Yansımaları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.165-178, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Kesirler konusunun öğretiminde 4MAT öğrenme stili modelinin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.23, pp.408-427, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulanmasında fen ve teknoloji öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlüklerin incelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.145-166, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de İlköğretime Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Nitelik Arayışları

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.2, pp.119-142, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmenlerin Hizmet-içi Eğitimlerine Yönelik Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi

X. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi/10 th International Congress on Curriculum and Instruction, Ankara, Turkey, 26 October 2022

Curriculum Literacy in Distance Education: A Curriculum Evaluation Research

5th International Open&Distance Learning Conference-IODL 2022, Eskişehir, Turkey, 28 September 2022

Uzaktan Eğitimde Program Okuryazarlığı: Bir Program Değerlendirme Araştırması

5. International Open & Distance Learning Conference, Eskişehir, Turkey, 28 September 2022

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Öğretmenler ve Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar: Sistematik bir Derleme

11. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 December 2021

Bilim ve Sanat Merkezlerinde Öğretmen ve ÖğrencilerinYaşadıkları Sorunlar: Sistematik Bir Derleme

11. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 December 2021

A Model for Teaching Practice Course: ”Creative Internprize” project

Erasmus International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.35-45

Öğretmenlere Yönelik Düzenlenen Hizme içi Eğitim Programları İle İlgili Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi(Bir İçerik Analizi)

ISES(International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies), Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.39

Üniversite Öğrencilerinin Özdüzenleyici Öğrenme Stratejilerinin ve Akademik Başarılarının Özyeterlik İnançlarını Yordama Gücü

ISES (International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies), Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.66

Öğretmenlerin Hizmet içi Eğitimlerine İlişkin Araştırma Eğilimleri

ISES(International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies), Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.40

Öğretmen Eğitiminde Örtük Program Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

ISES(International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.38

Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin Matematik Öğretimindeki Yerinin ve Öneminin İncelenmesi

ISES(International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences Studies, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.53

A Model for Teaching Practice Course:"Creative Intern Prize" Projekt

ERASMUS International Academic Research Symposium on Educational and Social Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.39-40

1950-2016 Yılları Arası Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Eğitim Politikaları (Hükümet Programlarına Göre)

I. International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2018, pp.77

1950-2016 Yılları Arası Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Eğitim Politikaları(Hükümet Programlarına Göre)

International Social Research and Bihavioral Sciencess Symposium, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2018, pp.77

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin müzik eğitimi ön yaşantı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

I.st International Symposium on Social Sciences and Educational Research(ISCER, 2017), Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.190

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Müzik Eğitimi Ön Yaşantı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research(ISCER), Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.192

A COMPARISION OF SECONDARY SCHOOLINFORMATION TECHNOLOGIES AND SOFTWARE COURSE S CURRICULUMS

I International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Ankara, Turkey, 20 - 23 October 2016, vol.1, pp.193-200

LECTURERS PERCEPTIONS AND PRACTICES OF INFORMATION TECHNOLOGIES A QUALITATIVE RESEARCH

I International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Ankara, Turkey, 20 - 23 October 2016, vol.1, pp.201-210

Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojilerine İlişkin Algıları: Nitel bir Çalışma

International Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrade, Serbia, 20 October 2016, pp.181-190

Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğretiminde İlkeler, Yöntemler ve Teknikler

International Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrade, Serbia, 20 October 2016, pp.191-217

Ortaokul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

International Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrade, Serbia, 20 October 2016, pp.173-181

Eğitimde Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Yapılan Araştırmaların İncelenmesi

Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara, Turkey, 4 - 05 November 2016, pp.293-298

Eğitimde bilinçli ve güvenli internet kullanımına yönelik yapılan araştırmaların incelenmesi

Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara, Turkey, 4 - 05 November 2016, pp.100

Sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretiminde ilkeler, yöntemler ve teknikler

I. International Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrad, Montenegro, 20 - 23 October 2016, pp.191-216

Öğretim elemanlarının bilişim teknolojilerine ilişkin algıları: Nitel bir çalışma

I. International Symposium on Multidisciplinary Studies, Belgrad, Montenegro, 20 - 23 October 2016, pp.181-190

Yabancı Dil Öğretiminde Bellek Destekleyicilerden Anahtar Sözcük Yönteminin Öğrencilerin SözcükDağarcığını Geliştirmeye Etkisi

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.385-386 Sustainable Development

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN İLKÖĞRETİMBELİRLİ GÜN VE HAFTALARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

7th International Congress on New Trends in Education. Mayıs-2016, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.151

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ilköğretim belirli gün ve haftalara ilişkin görüşlerinin incelenmesi

7th International Congress on New Trends in Education-Iconte, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.151

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Demokratik Tutumlarına Etkisi

VII. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ. Mayıs-NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2015, pp.80-81

Öğrenme Stratejileri Kullanımının Akademik Başarıya Yansımaları.

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011

İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları (Burdur İli Örneği). 20.

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Eylül-2011, Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011, vol.1, pp.389-390

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin İncelenmesi (MAKÜ Örneği).

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı 8-10 Eylül, Burdur., Burdur, Turkey, 8 - 10 September 2011, vol.1, pp.80

Books & Book Chapters

NEEDS ANALYSIS OF DEPARTMENT/ PROGRAMME COORDINATORS ON THE ERASMUS+ PROGRAMME

in: Educational Sciences Theory, Current Researches and New Trends-3 , Ahmet DÖNGER, Editor, IVPE, Cetinje-Montenegro, pp.47-67, 2021

Eğitimde Program Geliştirme Sürecinde Temel Kavramlar

in: Eğitimde Program Geliştirme, Hale Sucuoğlu, Meltem Gökdağ Baltaoğlu, Editor, Lisans, Antalya, pp.1-22, 2021

THE FULFILLING LEVEL OF THE ENGLISH CURRICULUM NEEDS OF UPSWING-8

in: EDUCATIONAL SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends/2021, Eraslan, Meriç, Editor, IVPE, Cetinje-Montenegro, pp.25-41, 2021

1950-2018 Yılları Arası Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Eğitim Politikaları Ve Uygulamaları (Hükümet Programları Bağlamında)

in: MULTIDISCIPLINARY STUDIES-4 (EDUCATIONAL SCIENCES)/MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR-4(EĞİTİM BİLİMLERİ), ŞAHİN, HARUN, Editor, INSTITUT ZA GEOGRAFIJU, Podgorica, Montenegro/Cetinje, pp.213-247, 2018

Temel Kavramlar

in: Öğretim ilke ve yöntemleri, Uzunboylu H.,Öner, G., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.9-23, 2011

Görsel - İşitsel Medya Teknolojileri ve Öğretimde Uygulamaları

in: Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı, Şahin H., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.129-151, 2011