Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Keys to the Sciences (Maqalid al-ulum)

İslami Araştırmalar Dergisi , vol.31, no.3, pp.728-730, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Devvani ve Enmuzecu'l-Ulum Adlı Eseri

EKEV AKADEMİ DERGİSİ , no.59, pp.443-456, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mehmed Hilmi Nevşehrî'nin Âdâbu'l-Bahs ve'l-Münâzara İlmine Dair Vezâif-i Âdâb Adlı Eseri ve Değerlendirmesi

Nevşehirli Alimler Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 26 - 27 April 2024, no.560, pp.121-124

Ali Suavi ve Felsefî Kimliği

Doğumunun 200. Yılında Şehabeddin Mercani: İslâm Tefekküründe Tecdit ve İhyâ Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 18 December 2018, no.33, pp.207-230

Ahmedî’xxnin İnsan Tasavvuru-İskendernâme Örneği

Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf, Ankara, Turkey, 13 - 20 July 2020, vol.2, pp.54-78

Sa'düddin Teftazânî'de Devlet Başkanlığı Algısı

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.451-470

Some Reflections on Al-Mawardi's Ideas Related Education

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Vienna, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.115

Codes of Multiculturalism in Islamic Philosophy

Uluslarası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.77-78

İbn Türke'nin İslâm Düşüncesindeki Yeri

International Multidiscilinary Conference, Antalya, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.299-308

Ünlü Türk Şairi Ahmedi'nin İskendername'sinde Felsefi Unsurlar

12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kazan, Russia, 30 August - 06 September 2014, vol.1, pp.83-91

Felsefi-Teolojik Roman Geleneğinin Bir Temsilcisi: İbnü'n-Nefis

Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2013, pp.454-474

İbn Haldun Düşüncesinde Tabiat-İnsan İlişkisi

Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, Çorum, Turkey, 1 - 03 November 2013, vol.1, pp.391-400

Çokkültürlü Bir Ülke ve Müslümanlar: Avustralya Örneği

Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Konya, Turkey, 17 - 18 May 2013, vol.2, pp.493-508

Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın Nefs-Ruh Hakkındaki Görüşleri

Elmalı M. Hamdi Yazır Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 04 November 2012, pp.695-710

Books & Book Chapters

Kemâlpaşazâde'nin Felsefî İlimlere Dair Görüş ve Eleştirileri: Hâşiye alâ Tehâfüt Örneği

in: Kemalpaşazâde Felsefe-Din-Edebiyat Araştırmaları, Murat Demirkol,İlyas Canikli,Bilge Sever Kıyak, Editor, Fecr Yayınları, Ankara, pp.51-62, 2022

İBN TÜRKE (1369-1432)

in: Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Türk Büyüğü Bilgeler ve Bilginler, Vahit Türk, Editor, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, pp.350-371, 2022

İhvân-ı Safâ'da Aşkın Mâhiyeti

in: Türkiye'de İslam Felsefesi Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar'a Armağan, Mehmet Vural, Editor, Elis Yayınları, Ankara, pp.247-270, 2022

Fazıl b. Nâtık-Düşüncenin Erdemi

Endülüs Yayınları, İstanbul, 2020

XVI. Yüzyıl Osmanlı Düşüncesinde Farklı Bir Müderris Tipi: Deli Birader (Bursalı Gazzâlî) ve Şehzâde Korkud İlişkisi

in: Şehzâde Korkut Kitabı, Duman M. Fatih-Ögke A., Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayıncılık, Ankara, pp.41-52, 2020

İlimlerden Örnekler: Devvânî'nin Enmûzecu'l-ulûm'u

in: İlimleri Sınıflamak İslâm Düşüncesinde İlim Tasnifleri, Mustakim Arıcı, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.297-321, 2019

Farabi, İbn Sina ve İbn Tufeyl'de Din Felsefesi

in: Din Felsefesi Açısından Meşşâî Gelen-Ek-i, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.55-68, 2019

Al-Mawardi's Ideas on Education

in: Selected Social Sciences Research with Global and Local Approach, Göksu H., Editor, Sra Academic Publishing, İstanbul, pp.101-113, 2018

İslâm Felsefesinde İlimler Tasnifi

in: İslam Felsefesi, Erdoğan İ., Demirpolat E., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.451-483, 2018

Codes of Multiculturalism in Islamic Philosophy

in: Migration, Politics, Violence and Women's Studies, Leyla Aydemir, Editor, Verlag Dr. Kovac, Hamburg, pp.395-406, 2018 Sustainable Development

Tunuslu Hayreddin Paşa

in: XIX. Yüzyıldan Günümüze Çağdaş İslam Düşünürleri, Sözen Kemal, Turgut Ali Kürşat, Yılmaz Sabri, Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.535-550, 2017

İbn Türke Metafiziği

Elis Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2016

İBN TÜRKE METAFİZİĞİ

Tibyan Yayıncılık, İzmir, 2015

İbn Nefis'te İnsanın Zihinsel Tekamülü

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2014

İslam Düşüncesinde Tekamül Fikri

in: evrim ve tasarım Gelen-eksel ve Çağdaş Metinler Seçkisi, Alpyağıl Recep, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.279-0, 2013

Episodes in the Encyclopedia

Shahrastani

ABC-CLIO, pp.1423-1425, 2017

Islam A Worldwide Encyclopedia

Abc-Clıo, pp.1587-1588, 2017

Islam A Worldwide Encyclopedia

Abc-Clıo, pp.1296-1297, 2017

Other Publications

Metrics

Publication

58

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

8

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

5

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals