Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

THE AWARENESS OF MUSIC FIELD STUDENT'S PARENTS TOWARDS EDUCATIONAL PROCESSES: ANTALYA SCIENCE ART CENTER EXAMPLE

Journal of Research in Education and Teaching, vol.7, no.3, pp.1-8, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

MÜZİK ALANI ÖĞRENCİ VELİLERİNİN EĞİTİM SÜREÇLERİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARI: ANTALYA BİLSEM ÖRNEĞİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.3, pp.225-232, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Müzik gelişimi ve öğrenmede sosyo-kültürel bağlam

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.422-436, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Müzikte Yaşamboyu Öğrenme Sürecinin Başlıca Evreleri

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.172-180, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

ORFF SCHULWERK UYGULAMALARININ OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK YETENEĞİNE YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, no.3, pp.187-212, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Müziksel Kavrayış Sürecinde Bedenin Rolü

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, no.9, pp.73-79, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Müzik Eğitimi Araştırmalarında Değişen Paradigma ve Yöntemler

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.91-103, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Çalgı Çalışmaya İlişkin Tutum Bireysel Özellikler ve Performans Düzeyi İlişkileri

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Çalgı çalışmaya ilişkin tutum, bireysel özellikler ve performans düzeyi ilişkileri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.17, no.1, pp.353-360, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Çalgı eğitiminde müzik yeteneğine ilişkin özyeterlik ve kişisel özellikler arasındaki ilişkiler

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.24, pp.92-100, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

İnsan, ritim ve müzik: görüngübilimsel bir bakış

Sanat Sokağı, no.2, pp.23-25, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Müzik dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi

e-İlköğretim Online (elektronik), vol.5, no.1, pp.23-29, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Müzikal Elitizm: Geleneksel ve Popüler Müzik Eleştirisinin Kültürel Evrimci Perspektifi

Uluslararası Etnomüzikoloji Sempozyumu “Müzik ve Politika", Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2019, pp.383-415 Creative Commons License

MÜZİK TEORİLERİNE META-TEORİK BİR BAKIŞ: MÜZİKTE ENTROPİ

IX. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.178-190 Creative Commons License

MÜZİKTE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA GEZGİN BİR MELODİNİN ÖYKÜSÜ: ‘MISIRLI/MISIRLOU’

III. ULUSLARARASI AKDENİZ SANAT SEMPOZYUMU KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE YAŞATILMASI, Antalya, Turkey, 24 - 25 April 2018, pp.146-154 Creative Commons License

Çalgı Öğretmenlerinin Performans Değerlendirme Ölçütleri

Uluslararası Müzik Sempozyumu:Müzikte Performans, Bursa, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.198-210

Çalgı Performansında Çalışma Stratejileri ve Müzik Özyeterliğinin Rolü

Uluslararası Müzik Sempozyumu:Müzikte Performans, Bursa, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.211-224

Tınısal KarnavalBağlamında “Müzikal Anlamın Biricikliği”

VI.Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.12-34

Opera/Şan Pedagojisinde Tınısal Aktarım Ve Türkiye'deki Yansımaları

VI.Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Afyonkarahisar, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.23-45

Müzik Eğitimi Araştırmalarında Disiplinlerarasılık ve Müzik Psikolojisinin Ayrıcalıklı Durumu

10. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Niğde, Turkey, 25 - 27 April 2012, pp.757-774

2006 yılı ilköğretim müzik dersi müfredatındaki felsefi çelişki

9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 December 2010, pp.1

Müziksel kimlik gelişiminde güdüsel ve sosyal psikolojik etkenler

EAS 2010 Sosyo-Kültürel Değişimler Bağlamında Müzik Ve Müzik Eğitimi Kongresi, Bolu, Turkey, 26 - 29 April 2010, pp.370-380

müzikbilimi çalışmalarındaki eksik halka: müzik eğitimi

1. İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 5 - 06 November 2009, pp.167-169

Öğrenme kuramlarının müzik eğitimi üzerindeki yansımaları

Eğitimde Yeni Yönelimler-5: Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 April 2009, pp.42-46

Müzik Yeteneğine Yönelik Özyeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 April 2009, vol.., no.237, pp.727-740

Müzik eğitiminde tutum ölçme yaklaşımları

International Conference On Educational Sciences, Magosa, Cyprus (Kktc), 23 - 25 June 2008, vol.3, pp.1531-1535

Müzik yeteneğine yönelik özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi

1. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.727-739

Müzikte beden-zihin ilişkisi

ICANAS 38, Uluslararası Kuzey Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.627-647 Creative Commons License

Bilişsel müzikoloji ve erken dönem müzik eğitimi

Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde İlköğretim Eğitimi, İzmir, Turkey, 15 - 16 April 2006, pp.213-222

Books & Book Chapters

E-Musibook Kişisel Bir Netnografi

Lambert Publishing, Beu Bassin, 2018 Creative Commons License

Müzikte Gelişim ve Öğrenme (TEMEL ESER)

Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2017 Creative Commons License