MODELLING PERCEIVED QUALITY, VISITOR SATISFACTION AND BEHAVIOURAL INTENTIONS AT DESTINATION LEVEL: THE CASE OF MANAVGAT


Creative Commons License

KELEŞ H., TARINÇ A.

Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online), vol.6, no.1, pp.218-226, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

It is necessary to create a solid destination image and increase the quality perceptions of tourists about the destination in order to ensure sustainable tourism development. Creating a high quality destination image will also provide a considerably competitive advantage to the destination in the development process of tourism. In this study, which has been carried out in the sample of Manavgat destination, the effects of perceived destination quality on satisfaction and behavioral intentions of tourists was examined. In addition to this, within the scope of the research, the relationship between visitor satisfaction and behavioral intention was also investigated. In the study research, questionnaire technique was used as the research method and the research questionnaire was applied to foreign tourists who visited Manavgat between 15-30 October, 2022 by means of convenience sampling technique. A total of 439 questionnaires were included in the analysis. The obtained data were analyzed using SPSS 24.00 statistical program. As a result, it has been primarily determined that the perceived destination quality significantly affects the destination satisfaction of the tourists. Besides, perceived destination quality has a positive effect on the behavioral intentions of tourists, as well. Finally, it has been concluded that the satisfaction levels of tourists significantly affect their behavioral intentions.
Bir destinasyonda sürdürülebilir turizm gelişiminin sağlanabilmesi için sağlam bir destinasyon imajının oluşturulması ve turistlerin destinasyona dair kalite algılarının artırılması gerekmektedir. Kaliteli bir destinasyon imajının oluşturulması aynı zamanda turizmin gelişim süreci içinde destinasyona yüksek rekabet avantajı da sağlayacaktır. Yapılan bu çalışmada Antalya’nın Manavgat destinasyonu örnekleminde algılanan destinasyon kalitesinin ziyaretçi memnuniyeti ve turistlerin davranışsal niyetlerinin belirlenmesi üzerindeki etkisine bakılmıştır. Ayrıca algılanan ziyaretçi memnuniyetiyle davranışsal niyet arasındaki ilişki de araştırma kapsamında incelenmiştir. Çalışmada araştırma yöntemi olarak anket tekniği kullanılmış ve araştırma anketi 15-30 Ekim tarihleri arasında Manavgat’a gelen yabancı turistlere kolayda örnekleme tekniği ile uygulanmıştır. Toplamda 439 anket incelemeye dâhil edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 24.00 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak algılanan destinasyon kalitesinin turistlerin destinasyon memnuniyetini anlamlı biçimde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca algılanan destinasyon kalitesi turistlerin davranışsal niyetleri üzerinde de pozitif yönlü bir etkiye sahiptir. Son olarak turistlerin memnuniyet düzeylerinin de davranışsal niyetlerini anlamlı biçimde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır.