Evaluation of Contemporary Trends in International Human Resources Management from Strategic Approaches and Regional Models Perspective: A Cross-Sectional Analysis of 1998-2008


Yapıcı-Akar N., Dirlik O., Kıymalıoğlu A., Yurtseven Ö., Boz H.

İŞLETME VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.2, no.4, pp.97-113, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The situational factors effective in globalization change the scope of activities and the competition types of businesses; and also transform the organizational structures and applications together with managerial practices. In the light of the reflections of these developments on human resources management, the objectives of this study are to determine the contemporary approaches within international context and to make evaluations in terms of strategic approaches and regional models. With this purpose, main human resources management journals were determined among SSCI journals with the criteria that the name of the journal includes either “human”, “personnel”, “manpower”, “labor force” or “work force”. The time span was chosen as between 1998-2008. Within found to have more researches on European Countries. Choosing the researches in Europe–hosting the birth of human resources management- in spite of America–hosting the development and dispersion of the discipline- was due to its geographical proximity to the researchers’ country. It was found that the contemporary trends centre around “application and functions of human resources management” and “new employment types”. Moreover, it was determined that global conditions cause isomorphism on business applications and that American model is influential in Europe and there is not a unified model in Europe.

Keywords: International human resources management, contemporary trends, strategic human resources management approaches, European model, American model

Küreselleşme sürecinde etki gösteren durumsal faktörler, işletmelerin faaliyet alanları ile rekabet şekillerini değiştirmekte; örgütsel yapı ve uygulamalar ile yönetim anlayışlarını dönüştürmektedir. Bu çalışmada, söz konusu gelişmelerin insan kaynakları yönetimi üzerindeki yansımalarından yola çıkılarak, uluslararası bağlamda alandaki güncel eğilimlerin saptanması ve stratejik yaklaşımlar ile bölgesel modeller açısından değerlendirmelerde bulunulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 1998-2008 dönem aralığı ele alınarak, Sosyal Bilimler Atıf İndeksi’nde taranan ve isminde “insan”, “personel” ya da “işgücü” kelimeleri geçen temel insan kaynakları yönetimi periyodikleri tespit edilmiştir. Araştırma sorusu çerçevesinde yapılan değerlendirmeler ışığında, belirlenen periyodikler arasında Avrupa ülkeleri örneklerine en fazla rastlanan “International Journal of Human Resource Management” ve “Personnel Review” dergileri üzerinden yazın taraması gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamın ele alınmasında, insan kaynakları yönetiminin doğuşuna ev sahipliği yapan Avrupa’nın, alanın gelişimine ve yayılımına ev sahipliği yapan Amerika’ya kıyasla araştırmacıların ülkelerine coğrafi olarak daha yakın olması da etkili olmuştur. Sonuçta, alandaki güncel eğilimlerin “insan kaynakları yönetimi uygulama ve fonksiyonları” ile “yeni istihdam biçimleri” üzerinde yoğunlaştığı saptanmıştır. Ayrıca küresel koşulların, bölgesel işletme uygulamaları üzerinde eşbiçimlilik yarattığı tespit edilmiştir. Bu noktada, Amerikan modelinin Avrupa’da da etkili olduğu ve bu nedenle insan kaynakları yönetimi açısından Avrupa’ya özgü tek bir modelin olmadığı görülmüştür.
 
Anahtar Sözcükler: Uluslararası insan kaynakları yönetimi, güncel eğilimler, stratejik insan kaynakları yönetimi yaklaşımları, Avrupa modeli, Amerika modeli