As Public Relationship Application Countinability of Participated Art Projects via Distance Education Method: A Case of ‘Women’s are Meeting with Literature Project


Creative Commons License

TAŞKAYA M.

Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, no.14, pp.351-373, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

AS PUBLIC RELATIONSHIP APPLICATION COUNTINABILITY OF PARTICIPATED ART PROJECTS VIA DISTANCE EDUCATION METHOD: A Case of “Women’s Are Meeting with Literature Project”

Observations of artistic activities’ transformative influence in social sphere by social scientists have played an essential role in the rise of “participative art” works worldwide. Within the scope of the public relations practices performed by municipal administrations particularly in order to promote the cultural development of society, noteworthy examples of works to enable citizen’s active participation in artistic activities occur in Turkey as well. Within these practices, the project carried out by Antalya Municipality in 2009, namely “Women Meet Literature” has been designed with a view to help women who are living in disadvantageous districts build solution-driven behavior patterns instead of perceiving the difficulties in their social life particularly in their family life, as “irresolvable”. In the wake of the workshops carried out with the participation of Turkey’s famous authoresses and poetesses, it has been observed that the act of writing has a stimulating effect on women’s courage to diagnose problems.

 

This study evaluates, through the case of “Women Meets Literature” project as a public relations practice, the project realization process and outputs of the case regarding the use of “participative art” in mass education, within the context of ‘participative art’, ‘mass education’ and ‘public relations practices’; and it discusses the contributions of distant education to sustainability of project based public relations practices.

 

BİR HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMASI OLARAK KATILIMCI SANAT PROJELERİNİN

UZAKTAN EĞİTİM/E-LEARNING YÖNTEMİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: “Kadınlar Edebiyatla Buluşuyor Projesi”

Sanatsal etkinliklerin toplumsal alanda yarattığı dönüştürücü etkilerinin sosyal bilimciler tarafından gözlenmesi, “katılımcı sanat” çalışmalarının dünya çapında artmasında önemli rol oynamıştır. Özellikle yerel yönetimlerin toplumun kültürel gelişimine katkı sunmaya yönelik sorumlulukları kapsamında yürüttükleri halkla ilişkiler uygulamaları kapsamında, yurttaşların sanatsal faaliyetlere aktif katılımını sağlama çabalarının kayda değer örneklerine Türkiye’de de rastlanmaktadır. Bu çaba kapsamında, değerlendirilmesi gereken Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında hayata geçirilen “Kadınlar Edebiyatla Buluşuyor” adlı proje, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınların genel olarak toplum, özel olarak aile yaşamlarında karşı karşıya kaldıkları zorlukları “aşılmaz” olarak algılamaları yerine; çözüm üretmeye yönelik davranış örüntüleri geliştirmelerine katkıda bulunulması amacıyla hazırlanmıştır. Türkiye’nin tanınmış kadın yazar ve şairlerinin katılımı ile 3 gün boyunca sürdürülen atölye eğitimleri sonucunda, yazma eyleminin kadınların sorun tanımlama cesaretlerini artırıcı etkisi olduğu gözlenmiştir.

Bu çalışmada, bir halkla ilişkiler uygulaması olan “Kadınlar Edebiyatla Buluşuyor Projesi” örneğinde, “katılımcı sanat”ın yaygın eğitimde kullanılmasına ilişkin örnek olayın proje süreci ve çıktılarına ilişkin değerlendirmeler; ‘katılımcı sanat’, ‘yaygın eğitim’ ve ‘halkla ilişkiler uygulamaları’ kapsamında yapılmış; proje niteliğindeki halkla ilişkiler uygulamalarının sürdürülebilirliğine uzaktan eğitiminin katkısı tartışılmıştır.