Çalışanların KSS Algıları, İş Becerikliliği ve İş Performansı Arasındaki İlişkileriAnlamaya Yönelik Ampirik Bir Araştırma


Creative Commons License

Tufan C.

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.20, pp.69-86, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma, çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) algıları ile iş becerikliliği ve bireysel düzeydeki iş performansı arasındaki sıralı ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, mevcut çalışmada, çalışanların işletmelerinin KSS faaliyetleri hakkındaki olumlu algılamalarının, iş becerikliliği gibi olumlu çalışan tutum ve davranışlarına ve bireysel iş performansında bir artışa neden olacağı ileri sürülmektedir. Bu amaçla, İstanbul Havalimanı işletici kuruluşu İGA’nın beyaz yakalı çalışanlarına anket uygulanmıştır. Araştırma verilerini toplamak için işletmenin insan kaynakları departmanına online anket linki gönderilmiştir. Gönderilen anketlerden 281 adet kullanılabilir cevap elde edilmiştir. Araştırma hipotezleri AMOS programı kullanılarak yapısal eşitlik modellemesi (YEM) ile test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, çalışanların KSS algılarının iş becerikliliği üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu; iş becerikliliğinin ise bireysel iş performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca çalışanların KSS algılarının bireysel iş performansı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bu çalışma, KSS algısı ve iş becerikliliğinin iş performansının öncülleri olduğu sonucunu bularak literatüre katkıda bulunmaktadır