Hangi Kombinasyon Daha Avantajl›d›r?: Mikofenolat Mofetil (MM)?Mikofenolat Sodyum (MS)?


DİNÇKAN A.

27. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 September 2010, vol.19, pp.105

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 19
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.105
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Çal›flmam›zda renal transplantasyon sonras› takrolimus bazl›

immünsüpresyon kullan›lan hastalarda antimetabolitlerin etkinlik ve güvenilirli¤inin

karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Hastalar ve Metot: Çal›flmaya 2001-2009 y›llar› aras›nda merkezimizde böbrek

nakli yap›lm›fl ve takrolimus, mikofenolik asid, prednizolon kullan›lan 399 hasta

(E/K: 253/146) al›nd›. Hastalar kulland›klar› antimetabolite göre iki gruba

ayr›ld›. Grup 1: MM kullananlar (n: 257, E/K: 161/96, ortalama yafl: 37±13

y›l), Grup 2: MS kullananlar (n: 142, E/K: 92/50, ortalama yafl: 36±14 y›l).

Gruplar aras›nda yafl, cins, etiyolojik nedenler, hepatit B ve C varl›¤›, renal

replasman tipi, mismatch da¤›l›m›, lenfosit cross match da¤›l›m›, donör yak›nl›¤›,

donör yafl ve cinsi, preoperatif vücut kütle indeksi ve indüksiyonda ATG

kullan›m› aç›s›ndan fark yoktu. Gruplar›n hasta ve greft sa¤kal›m›, rejeksiyon

oranlar›, greft fonksiyonlar›, myelosupresyon oran›, kronik allogreft nefropati

(KAN), CMV infeksiyonu, gecikmifl greft fonksiyonu (GGF) ve posttransplant

diabetes mellitus (PTDM) oranlar› (ortalama 39±19 ayl›k süre içindeki)

karfl›laflt›r›ld›.

Bulgular: ruplar›n demografik verileri benzerdi. Hasta sa¤kal›m› (1.y›l ve

5.y›lda iki grupta da %98), greft sa¤kal›m› (grup 1-2 s›rayla; 1.y›lda %93/ %95,

5.y›lda ise %91/ %94) benzer bulundu. Akut rejeksiyon oran› (%24,2/ %23,2),

rejeksiyon tedavisinde kullan›lan ajanlar ve tedaviye yan›t oranlar› aras›nda fark

yoktu. Serum kreatinin, glomeruler filtrasyon h›z›, albümin, hemoglobin ve

lipid düzeyleri benzerdi. Lökopeni nedeniyle MFA doz azalt›lmas› oranlar›

(%6,6/ %2,8) benzerdi. KAN ve CMV infeksiyonu oranlar› benzerken, GGF

(s›rayla %12,1/ %2,8, p: 0,004) ve posttransplant diabetes mellitus oran›

(%23,7/ %11,3, p: 0,003) 1. grupta daha yüksek bulundu. Ayr›ca diabet geliflme

süresi ve antidiyabetik tedaviler benzerken 6. ay ve 1. y›ldaki açl›k kan flekerinin

de 1. grupta daha yüksek oldu¤u tespid edildi.

Sonuç: Takrolimus ile kombinasyonda antimetabolitler aç›s›ndan hasta-greft

sa¤kal›m›, rejeksiyonlar, greft fonksiyonlar›, miyelosüpresyon oranlar›, KAN,

CMV infeksiyonu s›kl›¤› benzerken, GGF ve PTDM oran› MM kullananlarda

daha yüksek bulundu. Bu sonuç antimetabolitlerin diyabetojenik etkiler aç›s›ndan

araflt›r›lmas› gerekti¤ini göstermifltir. Takrolimus ile kombinasyonda MS yan

etkiler aç›s›ndan daha avantajl› görülmüfltür.

PS/TX-220

Hasta immünsüpresif ilaçlar› ile beraber tansiyon ilaçlar›n› da kullanmay›

b›rakm›flt›. Hastan›n yap›lan tetkiklerinde kreatinin: 4,8 mg/dl, hemoglobin:12

g/dl bulundu. Hastan›n idrar protein (mg/dl)/idrar kreatinin (mg/dl) oran› 9

idi. Hastan›n ultrasonografisinde transplante böbrek parankim ekosu grade I

artm›flt›. Toplay›c› sistem normal bulundu. Hastan›n çekilen böbrek sintigrafisi

ve renal arter Doppleri rejeksiyon ile uyumlu bulundu. Yap›lan renal biyopsi

kronik allograft nefropatisi ile uyumlu olarak de¤erlendirildi. Hastaya

immünsüpresif ve antihipertansif tedavileri yeniden baflland›. Hasta kreatinini

4,3 mg/dl ve masif proteinürisi olarak takip ediliyor. Hipertansiyonu ise

antihipertansif tedavi ile kontrol alt›na al›nd›.

Renal transplantasyon renal replasman tedavileri içinde en etkin tedavi fleklidir.

Renal transplantasyon yap›lm›fl hastalara kulland›klar› immünsüpresifler hakk›nda

bilgi verilmelidir ve ilaçlar›n› b›rakmalar› durumunda tranplant yap›lm›fl

böbreklerini kaybedecekleri ›srarla vurgulanmal›d›r. Tedaviye uyumsuzluk

gösterebilecek hastalara böbrek naklinden önce hasta e¤itimi yo¤un bir flekilde

verilmelidir.

PS/