Renal Transplantasyon Sonras› Yeni Başlangıçlı Diabetes Mellitus


DİNÇKAN A.

27. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 September 2010, vol.19, pp.103

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 19
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.103
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Çal›flmam›z›n amac› merkezimizde böbrek nakli yap›lm›fl hastalardaki

post-transplant diabetes mellitus (PTDM) geliflimi ile immünsüpresif protokoller

aras›ndaki iliflkiyi ve DM gelifliminin graft –hasta sa¤kal›m› ve komplikasyonlar

üzerine etkisini de¤erlendirmektir.

Hastalar ve Metot: Çal›flmaya 2005-2009 y›llar› aras›nda merkezimizde böbrek

nakli yap›lm›fl 952 hasta al›nd›. Hastalar 2 gruba ayr›ld›. Grup 1: PTDM

geliflmeyenler: 831 (E/K: 565/266), Grup 2: PTDM geliflenler: 121 (E/K:

80/41). Gruplar aras›nda diyaliz tipi, süresi, cinsiyet, hepatit s›kl›¤› ve lenfosit

cross match pozitiflik oran› aç›s›ndan fark yoktu. Kullan›lan immünsüpresif

protokoller Takrolimus, siklosporin, sirolimus ve everolimus bazl› olup,

mikofenolik asid ve prednisolone tüm hastalarda kullan›ld›. m-TOR inhibitörleri

ilk 3 ay kalsinörin inhibitörleriyle kombine kullan›ld›. 3.aydan sonra tedavi m-

TOR inhibitörü+mikofenolik asid ve prednisolone olarak devam edildi. PTDM

tan›s› ADA kriterlerine göre konuldu. Hastalar›n 39±17 ay içindeki verileri

de¤erlendirildi.