TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI'NIN AFGANİSTAN'DAKİ KAMU DİPLOMASİSİ FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME A RESEARCH ON TURKISH COOPERATION AND COORDINATION AGENCY'S PUBLIC DIPLOMACY ACTIVITIES IN AFGHANISTAN


ŞENER T., OKUDAN DERNEK K., ERTAŞ H.

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.9, no.2, pp.1480-1506, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

With the effect of globalization, the traditional diplomacy has transformed, and an understanding of public diplomacy based on civil society, public opinion and soft power has emerged. Since the 2000s, Turkey has reshaped its foreign policy and brought the concept of soft power to the fore. In this framework, Turkey has begun to give more importance to public diplomacy activities. This study aims to evaluate the public diplomacy activities of TIKA, one of Turkey's most important public diplomacy institutions, on the example of Afghanistan. For this purpose, it has been tried to reveal the effect of public diplomacy practices on the relations between Turkey and Afghanistan by investigating the impact of TIKA activities on the Afghan people. In this context, interviews were held with academics in Afghanistan regarding the activities of TIKA. The effect of public diplomacy activities implemented by Turkey through TIKA in Afghanistan was evaluated on the basis of the obtained data. The impact of the public diplomacy activities implemented by Turkey in Afghanistan through TIKA was evaluated over the data obtained as a result of the interviews. As a result of the evaluation, it was concluded that the activities of TIKA, a public diplomacy institution, strengthened the positive perception of the Afghan people.

Keywords: Public Diplomacy, Soft Power, TIKA, Afghanistan, Political Communication.

Öz

Uluslararası ilişkilerde küreselleşme olgusunun etkisiyle geleneksel diplomasi anlayışı dönüşerek sivil toplum ve kamuoyu odaklı temelli ve yumuşak güce dayanan kamu diplomasi anlayışı ortaya çıkmıştır.. Türkiye, 2000’li yıllardan itibaren dış politikasını yeniden şekillendirmiş ve yumuşak güç kavramını ön plana çıkarmıştır. Bu çerçevede Türkiye kamu diplomasisi faaliyetlerine giderek daha fazla önem vermeye başlamıştır. Bu çalışma, Türkiye’nin en önemli kamu diplomasisi kurumlarından biri olan TİKA’nın kamu diplomasisi faaliyetlerini Afganistan örneği üzerinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Afganistan’daki TİKA faaliyetlerinin Afgan halkı üzerindeki etkisini araştırarak, kamu diplomasisi uygulamalarının Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkilere etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede Afganistan’daki üniversitelerde görev yapan akademisyenlerle TİKA’nın faaliyetleri ile ilgili olarak görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler üzerinden Türkiye’nin Afganistan’da TİKA aracılığı ile uyguladığı kamu diplomasisi faaliyetlerinin etkisi değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda bir kamu diplomasisi kurumu olan TİKA’nın faaliyetleri Afgan halkının Türkiye’ye yönelik olumlu algısını güçlendirdiği ve Türkiye-Afganistan ilişkilerine olumlu katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Diplomasisi, Yumuşak Güç, TİKA, Afganistan, Siyasal İletişim.