The Effect of Candidate and Nomination Process onto the Voting Decision of the Electorate Within the Framework of Political Marketing Approach


Aydın S. Z., Şener T.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.193-209, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The understanding of political marketing is considered to bear importance both for the electorate and for the candidates
and/or political parties seeking for the voting of the electorate. The characteristics of the candidates and the nomination
process during the communication with the electorate are collectively decisive at their voting behaviors. This study aims
at uncovering the impact of the candidates’ features and nomination process onto the voting behaviors of the electorate.
Accordingly, the data evaluated in this study has been gathered with the method of face-to-face survey in the districts
Kepez, Konyaaltı and Muratpaşa of Antalya. Out of these surveys 1066 utilizable data has been obtained. It is sought to
reach to the sub-dimensions of candidates’ features based on the findings of this data. Thus, such the sub-dimensions
of the candidates’ features titled as Demographic Characteristics, Honesty and Education, Ideology and Consistency,
Behavioral Characteristics have been attained as a result of explanatory factor analysis. One Way Anova test has been
implemented in order to reveal whether the sub-dimensions of candidates’ features and the expressions related with
nomination process are affected from such factors as gender, age, education and income and whether there is any
significant discrepancy in these demographic variables. The impacts have been presented as the result of the related
tests. Moreover, some suggestions have been made for further research by stressing the limits of these findings in
theoretical and practical terms. 
Siyasal pazarlama anlayışının hem seçmenler hem de seçmenlerin oylarına talip olan adaylar ve/veya siyasi partiler için
önemli olduğu bilinmektedir. Seçmenle kurulacak iletişim sırasında gerek adayın özellikleri gerekse de aday belirleme
süreci seçmenlerin oy verme davranışlarında etkilidir. Bu araştırma ile aday özelliklerinin ve aday belirleme sürecinin
seçmenlerin oy verme davranışlarına olan etkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada
kullanılan veriler Antalya il merkezinde Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde yüz yüze anket yöntemiyle
toplanmıştır. Elde edilen anketlerden 1066 tane kullanılabilir veriye ulaşılmıştır. Bu verilerden ulaşılan bulgularda, aday
özeliklerinin alt boyutlarına ulaşılmak istenmiş ve uygulanan açıklayıcı faktör analizi sonucunda aday özelliklerinin,
Demografik Özellikler, Dürüstlük ve Eğitim, İdeoloji ve Tutarlılık, Davranışsal Özellikler olarak isimlendirilen alt boyutları
elde edilmiştir. Aday özelliklerinin alt boyutlarının ve aday belirleme süreciyle ilgili ifadelerin katılımcıların cinsiyet, yaş,
eğitim durumu ve gelir düzeylerinden etkilenip etkilenmedikleri ya da bu demografik değişkenlerde anlamlı farklılıkların
olup olmadığı ortaya koyulması için One Way Anova testi uygulanmıştır. İlgili testler neticesinde söz konusu etkiler ortaya
çıkarılmıştır. Ayrıca söz konusu bulguların teori ve uygulama açısından kısıtları belirtilip bundan sonra gelecek
araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.