Kiriş-duvar bağlantıları esnek olan iki sıra boşluklu perdelerin statik analizi


EMSEN E., Görgün H., Aksoğan O.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, pp.95-109, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the static analysis of two-bay coupled shear walls with flexible beam-wall connections is considered. The method proposed in this study is based on the principle of Continuous Connection Method (CCM). According to this technique, coupled shear walls are considered as connected shear walls and the beams at story levels, called connecting beams, are modeled as continuously distributed lamellas of equivalent stiffness (1). The governing differential equations, in the CCM, are the compatibility equations written for the vertical displacements at the midpoints of the two bays. There is a contribution pertaining to the elastic beam-wall connections in these equations. At the end of the study, the first example investigates the effect of the connection rigidity on the maximum top displacement and the total bottom moment, and the second example considers the case of different connection rigidities in three regions along the height. All results have been carried out, first using the FORTRAN program prepared, and then with the SAP2000 (4) and ANSYS (5) structural analysis programs and are presented comparatively via tables and graphs.

Bu çalışmada, kiriş-duvar bağlantıları esnek olan iki sıra boşluklu perdelerin analizi ele alınmıştır. Çalışmada önerilen yöntemin dayandığı temel ilke, Sürekli Bağlantı Yöntemi (SBY) olup, bu tekniğe göre boşluklu perdeler, birleşik perdeler gibi gözönüne alınarak bağlantı kirişi adı verilen kat kirişleri perde yüksekliğince eşdeğer rijitlikte sürekli yaydı kirişlerle gösterilir (1). SBY'de temel diferansiyel denklemler, her iki açıklıkta bağlantı kirişlerinin orta noktasındaki düşey yerdeğiştirmeler için yazılan uygunluk denklemleridir. Perdenin kiriş-duvar birleşimlerinde bulunan esnek bağlantının da bu denklemlere katkısı vardır. Çalışmanın sonunda ele alınan birinci örnekte, bağlantı rijitliği değişiminin perde tepesi maksimum yerdeğiştirmesi ve toplam perde taban momentine etkisi, ikinci örnekte ise, perde yüksekliği boyunca üç bölgede farklı bağlantı rijitliği durumu incelenmiştir. Bütün sonuçlar, önce FORTRAN dilinde hazırlanan bilgisayar programı kullanılarak, daha sonra da SAP2000 (4) ve ANSYS (5) yapı analizi programları ile elde edilmiş ve çizelge ve grafiklerle karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.