Renal Transplantasyon Sonrası immünsüpresif Tedavide Yeni Bir Alternatif: Belatacept


DİNÇKAN A.

27. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 September 2010, vol.19, pp.104

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 19
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.104
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Belatacept (LEA29Y) antijen prezente eden hücre yüzeyindeki CD80 ve

CD86’ya ba¤lanarak bunlar›n T lenfosit yüzeyindeki CD28 ile interaksiyonunu

ve sonuçta T lenfosit aktivasyonunu inhibe eden ayr›ca aktive hücrelerde apoptoza

neden olan bir immünsüpresand›r. Çal›flmam›zda belatacept tedavisi alan iki

renal transplant hastas›n›n sonuçlar› de¤erlendirilmifltir.

Vaka sunumlar›: Çal›flmaya May›s 2007 tarihinde canl›dan böbrek nakli yap›lm›fl

ve belatacept kullanan iki hasta al›nd›. Belatacept 1. ve 5.gün ve postoperatif 2

ay boyunca haftada bir 10 mg/kg, 3.-6. aylar aras›nda ayda bir 10 mg/kg sonras›nda

ayda bir 5 mg/kg olarak uyguland›. Bu tedaviye ek olarak mikofenolat mofetil 2

gr/gün ve prednizolon kullan›ld›.

Vaka 1: 46 y, erkek. Hipertansiyona ba¤l› kronik böbrek yetmezli¤i (KBY)

nedeniyle hemodiyalize giren hastaya may›s 2007’de canl›dan böbrek nakli yap›ld›.

Kan grubu A Rh(+), LCM(-) ‘idi. Fizik muayenesinde kan bas›nc› 120/80 mmHg,

sistem muayenesinde patolojik bulgu yoktu. Yukar›da bahsedilen immünsüpresif

tedavi kullan›ld›. Hastan›n 35 ayl›k takibi boyunca gecikmifl greft fonksiyonu,

akut rejeksiyon ata¤›, kronik allogreft nefropati, posttransplant diyabet veya f›rsatç›

viral infeksiyon geliflmedi. Serum kreatinin de¤eri <1 mg/dl, proteinüri <200

mg/gün, stabil böbrek fonksiyonu ve genel durum ile takip edilmektedir.

Vaka 2: 30 y, erkek. Nefrotik sendroma ba¤l› KBY olan hastaya May›s 2007’de

canl›dan preemptif böbrek nakli yap›ld›. Kan grubu B Rh(+) ve LCM(-) idi. Fizik

muayenesinde kan bas›nc› 115/75 mmHg, sistem muayenesinde patolojik bulgu

yoktu. Yukar›da bahsedilen immünsüpresif tedavi kullan›ld›. Hastan›n 35 ayl›k

takibi boyunca gecikmifl greft fonksiyonu, akut rejeksiyon ata¤›, kronik allogreft

nefropati, posttransplant diyabet veya f›rsatç› viral infeksiyon geliflmedi. Serum

kreatinin de¤eri <1 mg/dl, proteinüri <250 mg/gün, stabil böbrek fonksiyonu

ve genel durum ile takip edilmektedir.

Sonuç: Belatacept bazl› immünsüpresyon kullanan iki renal transplant hastas›n›n

3 y›ll›k izleminde greft-hasta kayb›, akut rejeksiyon ata¤›, greft disfonksiyonu,

CMV infeksiyonu geliflmedi. Belataceptin renal transplantasyonda kullan›m› etkin

ve güvenilir olmakla birlikte yayg›n kullan›m› için daha fazla deneyime ihtiyaç vardır.