A Model Proposal Regarding Antecedents and Outcomes of Unlearning: Case Study of an R&D Firm From Turkey


Creative Commons License

Tufan C., Kızıldağ D., Uğurlu Ö. Y.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.8, pp.4300-4332, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the literature, the subject of unlearning is discussed less than organisational learning and learning organisation. Thinking the dynamics of today’s economy and the business world, having an unlearning ability is especially important for firms that focus on innovation and sustainable development. This research aims to explore the process of unlearning in an innovative company with a high capability of R&D, to determine the type of unlearning and its antecedents affecting the unlearning process, and also to find the positive outcomes of unlearning for the company and to establish a model as a result of these findings. In line with the purpose of the research, this investigation was undertaken by using the case study method and doing semistructured interviews with company officials in an R&D company that offers advanced technological products and services to the defence, environment and energy industries in Turkey. According to the research findings, it is seen that company A can unlearn and the processes related to unlearning. When the findings obtained in terms of the unlearning process and its subdimensions are combined, it is noteworthy that the company sees unlearning at the centre of development and improvement. A model was proposed through the findings

Alanyazında geri öğrenme konusu örgütsel öğrenme ve öğrenen örgütlerden daha az tartışılmaktadır. Günümüz ekonomisinin ve iş dünyasının dinamikleri düşünüldüğünde, geri öğrenme yeteneğine sahip olmak, özellikle inovasyona ve sürdürülebilir gelişmeye odaklanan firmalar için önemlidir. Bu araştırmanın amacı, yüksek Ar-Ge yeteneğine sahip inovatif bir şirkette geri öğrenme sürecini araştırmak, geri öğrenme türünü ve geri öğrenme sürecini etkileyen öncülleri belirlemek, şirket için geri öğrenmenin olumlu çıktılarını bulmak ve bu bulgular sonucunda bir model oluşturmaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, Türkiye'de savunma, çevre ve enerji sektörlerine ileri teknolojik ürün ve hizmetler sunan bir Ar-Ge şirketinde örnek olay incelemesi yöntemi kullanılarak ve şirket yetkilileriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, araştırmada incelenen A Firmasının geri öğrenme becerisine ve ilgili süreçlere sahip olduğu görülmektedir. Geri öğrenme süreci ve alt boyutları açısından elde edilen bulgularun tümü birleştirildiğinde işletmenin geri öğrenme kavramına oldukça önem verdiği, gelişim ve iyileştirmenin merkezinde gördüğü dikkati çekmektedir. Elde edilen bulguların sonucu olarak bir model önerilmiştir.