Avrupa Birliği'nde Sürdürülebilir ve Sorumlu Turizm Uygulamaları ve Türkiye


MEHTER AYKIN S.

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.153-170, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

https://dergipark.org.tr/tdtad/issue/41442/424847Enacted in 2009, Lisbon Treaty defines the framework of the European Union’s tourism policy. Accordingly, the European Union is mandated to take relevant actions for increasing the competitive power of the tourism undertakings, and carry out coordinating actions among Member States for disseminating the best practices throughout Europe. No doubt that gaining competitive advantage by the European undertakings is closely linked to the concept of sustainability, while achieving sustainability in tourism is of common responsibility for all stakeholders. In this respect, the European Union has taken a number of action in line with the sustainable and responsible tourism strategy. European Tourism Indicators System for Sustainable Destination Management, Eco-Management and Audit Scheme, EcoLabel are some of the tools employed at European level. The aim of this paper is to develop policy recommendations for Turkey by referring to the sustainable and responsible tourism practices at the European Union. In this respect, it is suggested that recognition of our destinations on international scale by way of integration with international platforms should be realized and a European dimension in our national tourism strategy should be inserted. Furthermore, establishing the notion of responsible tourism along with the notion of sustainable tourism should be considered in order to achieve 2023 goals with ease. 

https://dergipark.org.tr/tdtad/issue/41442/4248472009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması, Avrupa Birliği’nin turizm politikasının çerçevesini çizmektedir. Buna göre Avrupa Birliği, turizm girişimlerinin rekabet gücünü arttırıcı tedbirler almak ve başarılı uygulamaların Avrupa çapında yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere üye devletler arasında koordinasyonu sağlamakla görevlendirilmiştir. Üye devlet girişimlerinin rekabetçi üstünlük kazanması hiç kuşkusuz sürdürülebilirlik kavramı ile yakından ilişkilidir. Turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması ise tüm paydaşların ortak sorumluluğundadır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği sürdürülebilir ve sorumlu turizm stratejisi çerçevesinde bir dizi uygulama başlatmıştır. Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi İçin Avrupa Turizm Göstergeler Sistemi, Eko-yönetim ve Denetim Mekanizması, Eko-etiket Avrupa çapında kullanılan araçlardan bazılarıdır. Bu çalışmanın amacı; Avrupa Birliği’ndeki sürdürülebilir ve sorumlu turizm uygulamalarından hareketle Türkiye için politika önerileri geliştirmektir. Bu çerçevede, Türkiye turizminde 2023 hedeflerine kolaylıkla ulaşılabilmesi için uluslararası platformlara dahil olunması yoluyla destinasyonların uluslararası düzeyde tanınırlığının sağlanması ve ulusal turizm stratejisinde Avrupa boyutunun oluşturulması önerilmektedir. Ayrıca sürdürülebilir turizm ile birlikte sorumlu turizm anlayışının da geliştirilmesi önerilmektedir.