İş doyumu ve çalışanların demografik özellikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi


Çetin H., Aygen Zetter S., Taş S., Çaylak M.

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.13, no.26, pp.145-163, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the sustainable competition environment, the way that institutions can be in the forefront by forming distinctness is to primarily manage their inner dynamics correctly. The 7/24 health institutions, that supply continuous service to their patients, must keep the motivation of their staff high in order to have a continuous service quality. In this study, the job satisfaction level of medical secretaries who work in Antalya Atatürk State Hospital through a subcontractor firm was measured. Medial secretaries are hospital employees who are also communication interface between the hospital and the customers. As data-collection tool, “Job Satisfaction Measure” containing 32-items prepared by Şahin and Durak-Batıgün (1994) was used. Statistical analysis of the data was done by descriptive and inferential statistical methods. According to the research findings, it would be appropriate to describe the job satisfaction of medical secretaries by the factors of salary, work environment, safety and social security. The job dissatisfaction of the employees will not only decrease the employee productivity but also negatively affect the image of the institution.

 
 

Sürdürülebilir rekabet ortamında işletmelerin farklılık oluşturarak rekabette ön sıralarda yer alabilmeleri öncelikle kendi iç çevresindeki dinamikleri doğru yönetebilmesiyle mümkün olabilmektedir. 7 gün 24 saat hizmet veren sağlık kurumlarının hastalara verdikleri kesintisiz hizmetin kalitesinin de kesintisiz olabilmesi için personel motivasyonunu yüksek seviyede tutması gerekmektedir. Hastalarla iletişimde hastanenin yüzü olan tıbbi sekreterler üzerinde yapılan bu çalışmada Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nde taşeron firmaya bağlı olarak çalışan tıbbi sekreterlerin iş doyum seviyeleri ölçülmüştür. Veri toplama aracı olarak Şahin ve Durak-Batıgün (1994) tarafından hazırlanmış olan 32 maddeden oluşan “İş Doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin istatistik analizleri betimsel ve çıkarımsal istatistiki yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre tıbbi sekreterlerin iş doyumunu; aldığı ücret, çalışma ortamı, güvenlik, sosyal güvence gibi faktörlerle tanımlamak uygun olacaktır. Söz konusu meslek grubu emek-yoğun bir hizmet sektörü içerisinde yer alan “Tıbbi Sekreterlik” olduğunda, çalışanlardaki iş doyumsuzluğu, çalışan verimini düşürmekle kalmayıp işletmenin imajını da olumsuz yönde etkileyecektir.