Farklı iskeletsel malokluzyonlarda Greulich ve Pyle atlasına göre kemik yaşının değerlendirilmesi


ÇELİKOĞLU M., kilkıs d., bayram m., nur m.

Türk Ortodonti Dergisi, vol.25, no.1, pp.21-30, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Türk Ortodonti Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.21-30
  • Akdeniz University Affiliated: No

Abstract

SUM MARY
Aim: To compare the skeletal age (SA)
of the patients with and without different
sagittal skeletal malocclusions of the jaws
and to compare differences between
males and females. Subjects and
Methods: The sample comprised 120
patients (mean age 12.00±1.10) referred
to our clinic. SA from the conventional
roentgenograms of left hands and wrists
by using the atlas of GP standards for
each gender and skeletal class was
estimated. The comparisons among the
skeletal classes were done by means of
the one way ANOVA test for both
genders. Tukey post hoc test was used to
determine the individual differences. The
mean differences between the SA and
chronological age (CA) of the subjects in
each group were tested by means of
paired t-test. Results: Mean SA for
females with Class I, II, and III
malocclusions were advanced 0.43,
0.22, and 0.61 years than mean CAs,
respectively (P=0.051, P=0.228, and
P=0.003). The mean difference between
CA and SA for males with Class I, II, and
III malocclusions were -0.14, -0.35, and
0.24 years, respectively (P=0.502,
P=0.028, and P=0.088). The mean
difference for males with Class II (-
0.35±0.65) and Class III (0.24±0.59)
malocclusions was statistically
significant. Conclusion: These results
suggest that patients with different
skeletal malocclusions may have a
different rhythm of skeletal maturation
from that of children without
malocclusions. (Turkish J Orthod 2012;
25:21-30)
Amaç: Bu çalışmanın amacı sagital
yönde iskeletsel maloklüzyona sahip
olan ve olmayan hastaların kemik yaşını
karşılaştırmak ve kızlar ve erkekler
arasındaki farklılığı kıyaslamaktır.
Bireyler ve Yöntem: Örneklem
büyüklüğü kliniğimize başvurmuş 120
hastadan oluşmaktaydı (Ortalama yaş
12,00±1,10). Kemik yaşı her bir cinsiyet
ve iskeletsel sınıf için Greulich ve Pyle
standartları atlası kullanılarak
konvansiyonel el bilek röntgeninden
hesaplandı. Her iki cinsiyet için iskeletsel
sınıflar arasındaki karşılaştırma tek yönlü
ANOVA ile yapıldı. Gruplar arasındaki
bireysel farklılıkları belirlemek amacıyla
tukey post hoc testi kullanıldı. Her bir
gruptaki bireylerin kemik yaşı ve
kronolojik yaşı arasındaki ortalama
farklar paired t-testi ile test edildi.
Bulgular: Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III
malokluzyonlu kızlar için ortalama
kemik yaşı ortalama kronolojik yaştan
sırasıyla 0,43, 0,22, ve 0,61 yıl ileriydi
(P=0,051, P=0,228, ve P=0,003). Sınıf I,
Sınıf II ve Sınıf III maloklüzyonlu erkekler
için kemik yaşı ve kronolojik yaşlar
arasındaki ortalama farklar sırasıyla -
0,14, -0,35, ve 0,24 yıl idi (P=0,502,
P=0,028, ve P=0,088). Sınıf II (-
0,35±0,65) ve sınıf III (0,24±0,59)
malokluzyonlu erkekler için ortalama
fark istatistiksel olarak önemliydi. Sonuç:
Bu bulgular farklı maloklüzyonlu
hastaların maloklüzyona sahip olmayan
hastalardan daha farklı iskeletsel
maturasyon ritmine sahip olabileceğini
önermektedir. (Türk Or to don ti Der gi si
2012;25:21-30)