TÜRKİYE’DE TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİNE DAİR KAVRAMSAL BİR İNCELEME


Topay Tulunay G.

Süleyman Demirel Üniversites Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.35, pp.162-183, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tüketim, modern toplumlarda bir alıĢkanlık ve yaĢam tarzı haline gelerek her geçen gün artan bir Ģekilde genelde toplum yapısı ve kültürünü özelde ise bireyi Ģekillendirmektedir. Bilhassa 1980‟li yıllarda hissedilmeye baĢlayan küreselleĢme ve endüstriyel kapitalizm ile birlikte tüketim, kültürle yoğun bir iliĢki içerisine girmiĢtir. Bu durum, tüketim kültürü kavramını ortaya çıkarmıĢtır. Batı dıĢındaki toplumlarda tüketim kültürüne bakıldığında modernleĢmenin bir parçası olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bu çalıĢmada modernleĢme ve BatılılaĢma ile Türkiye‟de yer almaya baĢlayan tüketim kültürünün doğuĢu ve geliĢimi ile ilgili literatür incelenmektedir. Ġncelenen literatür ıĢığında; Türkiye‟de tüketim kültürünün Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun son döneminde Batılı yaĢam tarzı ile doğduğu, akabinde Cumhuriyet döneminde devlet yöneticileri tarafından Batı‟ya eğilimin artması ve Batı tarzının benimsenmesi ile geliĢimine devam ettiği anlaĢılmaktadır. 1950‟li yıllardan sonra teknolojik geliĢmeler ve refah seviyesinin eskiye oranla artmasının bir sonucu olarak tüketim kültürü tüm topluma yayılmıĢtır. 1980 yılı ve sonrasında ise Türk toplumunun tüketim toplumu olması yolunda önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Sonuç olarak Türkiye, daha fazla tüketme eğilimi olan, tüketim kültürü ile iç içe yaĢam süren bir toplum haline gelmiĢtir.