Turkish Validity and Reliability of Physical Education and Sport Course Exam Anxiety Scale


Creative Commons License

Devrilmez E., Çiy D., Bilgiç M., Dervent F.

Journal of Physical Education and Sport Studies, vol.13, no.1, pp.1-13, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Exams, which are the determination of passing-failing grading or graduating at the end of the learning process, can be an anxiety concern for students. This situation is similar in physical education and sport courses and measuring this exam anxiety level seems important. The purpose of this study was to adapt the physical education and sport course exam anxiety scale developed by Danthony, Mascret and Cury (2019) to Turkish context. Adaptation process of the scale was executed by two language experts. Participants were 195 girls and 164 boys, totally 359 middle school students.All participants voluntarily accepted to attend this study. With the random method, 74 participants were allocated for exploratory factor analysis, 200 of them for confirmatory factor analysis and 85 of them for test-retest analysis. Data were collected from the 2019-2020 education year fall semester. Exploratory and confirmatory factor analyses were used for checking validity of the scale. To measure reliability of the scale, cronbach alpha internal consistency and test-retest methods were conducted. Results of exploratory factor analysis showed that the structure of the scale consisted of 19 items and five factors. This structure explained 67.18 % of total variance. Results of confirmatory factor analysis indicated that all fit indexes and parameters of the scale were higher than expected level. Cronbach alpha coefficient results of factors were determined as worry .68, self-focus .77, bodily symptoms .75, somatic tension .86, perceived control .89. Cronbach Alpha coefficient for total scale was .81. Total and factors values of the scale indicated that scale is a reliable tool. As a conclusion, scale adapted Turkish context was valid and reliable in order to measure students’ physical education and sport course exam anxiety level.

Key Words: Factor analysis, scale adaptation, middle school students

Öğrenme sürecinin sonunda bir sınıf atlamanın veya bir derece elde etmenin belirleyicisi olan sınavlar, öğrenciler için genel anlamda kaygı unsuru olabilir. Bu durum beden eğitimi ve spor dersleri için de geçerlidir ve ölçülmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Danthony, Mascret ve Cury (2019) tarafından geliştirilen Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sınav Kaygısı Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlamasının gerçekleştirilmesidir. Ölçeğin uyarlama süreci iki dil uzmanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 195 kız ve 164 erkek toplam 359 ortaokul öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Rastgele yöntemle 74 katılımcı açımlayıcı faktör analizi, 200 öğrenci doğrulayıcı faktör analizi ve 85 öğrenci ise test tekrar test analizi için ayrılmıştır. Çalışma verisi 2019-2020 güz döneminde toplanmıştır. Beden eğitimi ve spor dersi sınav kaygısı ölçeğinin geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için ise Cronbach Alfa iç tutarlılık ve test tekrar test analizleri kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi bulguları, ölçeğin orijinal halinde yer aldığı gibi 19 madde ve beş faktörlü yapıyı belirlemiştir. Belirlenen yapı, toplam varyansın % 67.18’ini açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi bulguları, modelin uyum indekslerinin ve parametrelerinin tamamının beklenen düzeyin üzerinde olduğunu göstermektedir. Güvenirlik analizlerinden iç tutarlılık Cronbach Alfa katsayısı toplam ölçek için .81 ile yeterli bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin alt boyutlarının değerleri endişe .68, kendin kendine odaklanma .77, bedensel belirtiler .75, fiziksel gerginlik .86 ve algılanan kontrol .89 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin test tekrar test güvenirliği için toplam değer .88 olarak tespit edilmiştir Ölçeğin test tekrar test güvenirliği alt boyutlar açısından incelendiğinde endişe .81, kendin kendine odaklanma .84, bedensel belirtiler .82, fiziksel gerginlik .86 ve algılanan kontrol .79 olarak bulunmuştur. Bu değerler ölçeğin toplam ve alt boyutlarının güvenilir olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, Türk kültürüne uyarlaması yapılan ölçek, öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersi sınav kaygılarını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır.

Anahtar Kelimeler: Faktör analizi, ölçek uyarlama, ortaokul öğrencileri