EVALUATING THE LEADERSHIP BEHAVIOUR OF THE YOUTH CAMP LEADERS ACCORDING TO THE PARTICIPANTS PERCEPTIONS


TEMEL C., DOĞANER S., NAMLI A., BALCI V.

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.28-36, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The overall aim of this research was to determine the perceptions of the young people of various age groups and educational levels who participated in the youth camps organized by the Ministry of Youth and Sports about the youth leadership with the help of metaphors. The research is a qualitative study in the pattern of phenomenology which examines the "leader" perception of the participants with the help of metaphors. The data of the research was obtained from the participants who attended nature camps in Karabük and Bolu during the summer of 2014. During the data collection semi-structured interview forms containing expressions like "a youth leader is like...." and "because..." were used. Within the study the data of 253 participants were accessed and as the result of the analysis it was determined that the participants produced 73 different metaphors in 6 categories. The participants determined within the produced metaphors that the educators who were in leadership positions generally showed leading behaviour and exhibited positive behaviour models.
Bu araştırmanın amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlik kamplarına katılan çeşitli yaş grubu ve eğitim düzeyinde yer alan gençlerin, gençlik liderliği hakkındaki algılarını metaforlar yardımı ile belirlemektir. Araştırma katılımcıların "lider" algısını metaforlar yardımıyla inceleyen olgu bilim deseninde nitel bir çalışmadır. Araştırma verileri 2014 yaz döneminde Karabük ve Bolu'da doğa kamplarına katılan katılımcılardan elde edilmiştir. Verilerin elde edilmesinde, gençlik kampı katılımcılarının metaforlar üretebilmesine olanak sağlayan "gençlik lideri..... gibidir" ve "çünkü...." ifadelerin yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 253 katılımcıya ait verilere ulaşılmış ve gerçekleştirilen analizler sonucunda katılımcıların 6 kategoride açıklanan 73 farklı metafor ürettikleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, gençlik kamplarında görev alan liderlerin katılımcılar üzerinde olumlu davranış modelleri sergilediği, örnek bir kişilik oluşturduğu, onlara rehberlik ettiği ve sosyal statülerine destek olarak, onları olumlu davranışlara yönelttiği, aynı zamanda da katılımcılar tarafından eğitici ve örnek alınabilecek bir model olarak görüldüğü belirlenmiştir.