MYOCARDIAL INFACTURE TRIGGED BY POST-TRAUMA STRESSOR FACTORS - CASE REPORT


Kılınç O., Atılgan M., Bakan H. U., İbze G.

2.Uluslararası 18. Ulusal Adli Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı, vol.1, pp.157, 2021 (Conference Book)

Abstract

Introduction-Objective: Forensic reports are justified cause-effect reports on the severity of the injury after the physician obtains the

definitive results of the history, examination, laboratory and radiological imaging. This study aimes to discuss the relationship between

myocardial infarction (MI) that developed in the battered case and the trauma that the person was exposed to, in terms of forensic report.

Matherials-Methods: In our study, the final report of the person who had an acute MI after a beating (punched-throttled) was evaluated in

accordance with the "Forensic Evaluation of Injury Crimes Defined in the TCK (Turkish Penal Code)" guideline, which was in effect at the date

of the report.

Results: Our case was a 50-year-old male patient who was beaten by his neighbor (punched and throttled), he was admitted to the hospital

2 hours after the event with chest pain and diagnosed with non-ST MI, coronary angiography was performed and a stent inserted. He was

discharged after treatment.

Discussion-Conclusion: Stress is one of the modifiable risk factors for MI. The increased release of stress hormones and cytokines in the first

24 hours plays a role in the formation of post-traumatic reactions; the heartbeat increases, blood vessels undergo vasoconstriction, causing

blood pressure to increase, hypertension develops as a result of autonomic responses in the vessels. In the guideline, it is stated that MI,

triggered by stressor factors occurring within 24 hours after trauma, should be considered as a life threatening situation, and the forensic

report prepared in this way.

Keywords: Final Report, Myocardial İnfarction, Articles 86, 87 and 89. of TCK (Turkish Panel Code)

Giriş-Amaç: Adli raporlar; hekimin öykü, muayene, laboratuar ve radyolojik görüntülemelerin kesin sonuçlarını elde ettikten sonra

yaralanmanın ağırlığı konusunda gerekçeli ve neden-sonuç ilişkisine dayanan raporlardır. Türk Ceza Kanunu (TCK) 86., 87. ve 89. maddeleri

adli rapor yazımında temel alınan maddelerdir. Bu çalışmada, yumruklanma ve boğazının sıkılması şeklinde darp edilen bu kişide gelişen

myokard enfarktüsü (MI) ile maruz kaldığı travma arasındaki ilişkinin adli rapor açısından tartışılması amaçlamıştır.

Gereç-Yöntem: Çalışmamızda darp sonrası akut MI geçiren kişinin, rapor düzenlenen tarihte yürürlükte olan “TCK’da Tanımlanan Yaralama

Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi” rehberine göre düzenlenen kati raporu değerlendirilmiştir.

Bulgular: Olgumuz 50 yaşında erkek hastaydı. Kişinin komşusu tarafından yumruklanmak ve boğazının sıkılması şeklinde darp edildiği, boyun

ve yüzde ekimotik alanlarının bulunduğu, olaydan 2 saat sonra göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede, gerekli incelemeler sonucunda

non-ST MI tanısı konulduğu, koroner anjiografi yapıldığı, takip ve tedavisi sonrasında taburcu edildiği anlaşılmıştır.

Tartişma-Sonuç: Stres, koroner arter hastalığı (KAH) olarak bilinen MI’ın değiştirilebilir risk faktörlerindendir. Travma sonrası reaksiyonların

oluşumunda, ilk 24 saatte stres hormonları ve sitokinlerin artan salınımı rol oynar. Bu reaksiyonlara bağlı olarak kalp atışları artar, kan

damarları vazokonstriksiyona uğrayarak kan basıncının artmasına neden olur, damarlarda otonomik tepkilerin sonucu olarak hipertansiyon

gelişir, hipertansiyon KAH nedeni olarak bilinen aterosklerozun gelişimine katkı sağlamakla birlikte, ateroskleroz gelişmiş koroner arterlerin

oksijen ihtiyacını ve buna bağlı MI riskini arttırır. “TCK’da Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi rehberinde

“Travma sonrası 24 saat içinde ortaya çıkan stresör faktörlerin tetiklediği MI’ın kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olarak

değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiş olup; kişi hakkındaki adli rapor bu şekilde düzenlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kati Rapor, Myokard İnfartüsü, TCK 86, 87 ve 89. Maddeleri