Monte Carlo Estimation of Mass Attenuation Coefficients of Some ZnO-doped Glass Samples


Creative Commons License

Sengul A.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.25, no.75, pp.751-759, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to calculate the total mass attenuation coefficients of some ZnO-doped glass samples using the Monte Carlo method. The simulations simply consist of a cylindrical absorber material, a NaI(Tl) detector, a collimator, and a point source emitting mono-energetic photons directed as a parallel beam towards the absorber. All components in the problem geometry are surrounded by a vacuum sphere to prevent any interference with materials other than the sample. In this way, the simulation setup prevented the scattered photons from contributing to the total flux in the detector. The simulations were carried out using the GAMOS 6.2 package with 39 different photon energies in the energy range of 10 keV–20 MeV. In this study, it was shown that the addition of zinc oxide to glass samples increased their radiation absorption properties. A good agreement is seen when the results of the study are compared with the XCOM values. The results revealed that the Monte Carlo technique can be used as an alternative for calculating mass attenuation coefficients over a wide energy range using a simple model geometry.
Bu çalışma, Monte Carlo yöntemi kullanılarak ZnO katkılı bazı cam örneklerinin toplam kütle zayıflama katsayılarını hesaplamayı amaçlamaktadır. Simülasyonlar basitçe, silindir şeklinde soğurucu bir malzeme, NaI(Tl) detektörü,kolimatör ve soğurucuya doğru paralel bir ışın olarak yönlendirilen mono-enerjik fotonlar yayan nokta kaynaktan oluşmaktadır. Problem geometrisindeki tüm bileşenler, numune dışındaki malzemelerde herhangi bir etkileşimi önlemek için vakum bir küre ile çevrelenmiştir. Simülasyon düzeneği bu şekliyle, saçılan fotonların dedektördeki toplam akıya katkı yapması engellemiştir. Simülasyonlar, 10 keV-20 MeV enerji aralığında 39 farklı foton enerjisinde GAMOS 6.2 paketi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma .çinko oksitin cam örneklere ilave edilmesinin cam örneklerinin radyasyon soğurma özelliklerini arttırdığını göstermiştir. Çalışmanın sonuçları XCOM değerleri ile karşılaştırıldığında iyi bir uyum görülmektedir. Monte Carlo tekniğinin, basit bir model geometrisi kullanarak, geniş bir enerji aralığında, kütlesel zayıflama katsayılarının hesaplanması için bir alternatif olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur.