İlköğretim Okullarında Denetimin Etkili İşleyişini Zorlaştıran Örgütsel Engeller.


Creative Commons License

KAYIKÇI K., Şarlak Ş.

E-İLKÖĞRETİM ONLİNE (ELEKTRONİK), vol.12, no.2, pp.0-478, 2013 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: E-İLKÖĞRETİM ONLİNE (ELEKTRONİK)
  • Journal Indexes: Scopus
  • Page Numbers: pp.0-478
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT: The aim of this study is to detect the problems stemming from organizational structure and

functioning of the inspection which reduce the efficacy of inspection of elementary school institutions and to

offer scientific solutions to concerned managers. Qualitative research methods were used in the study. The data

were obtained by qualitative interview, focus group interviews, observation, archive and document review. 20

elementary school inspectors, 10 elementary school principals and 15 elementary school in-field teachers and

class teachers from ten different provinces participated in the study. Interview records of the researchers were

analyzed by Nvivo 8 computer program and data were obtained. 18 different organizational obstacles were

detected. Some of them are high workload, limited authority and excessive responsibilities of inspectors,

irregular functioning of the rotation.

Key words: Supervision, organization, primary inspection, supervision problem,

ÖZ;Bu çalışmanın amacı ilköğretimde yapılan denetimin etkililiğini azaltan, mevzuat ve işleyişten kaynaklanan

sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri

kullanılmıştır. Araştırmaya on ayrı ilde görev yapan 20 eğitim müfettişi, 10 ilköğretim okulu müdürü ve 15

ilköğretim okulu branş ve sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırma verileri, görüşme, arşiv tarama ve belge

inceleme yoluyla elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı

yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Veriler NVivo 8 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma

sonucuna göre, denetim sisteminin mevcut yönetsel, örgütsel yapı ve yasal prosedüründen kaynaklanan

sorunlardan bazıları şunlardır: İl milli eğitim müdürlüğüne bağlı olarak çalışmak, eğitim müfettişlerinden sicil

amirliği görevinin alınması, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak benzer işler yürüten bakanlık ve eğitim

müfettişliklerinin ayrı ayrı yapılanması, eğitim müfettişlerinin iş yükünün çok fazla olması, müfettişlerin görev

alanlarının geniş ve tanımsız olması, rotasyonun düzenli olarak işletilmemesi vb.

Anahtar kelimeler: Denetim, örgüt, ilköğretim denetimi, denetim sorunları