The Reasons Behind the Occupation of Adalia in 1361 by the Lusignans


Creative Commons License

Bozkurtoğlu Ö.

Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi, no.V, pp.397-409, 2017 (Scopus)

Abstract

Established in 1192 on Cyprus the Lusignan Kingdom became the easternmost outpost of Latin Christianity after the fall of Acre in 1291 and it compet- ed with its Muslim neighbours throughout the 14th century. During his reign the titular King of Jerusalem and King of Lusignan Cyprus, Pierre I, launched a number of attacks and raids, starting with the capture of Antalya (Adalia) in 1361, with the port-city held until 1373 when Lusignan Cyprus faced the domination of the Genoese and its garrison was withdrawn. The aim of this article is to address the reasons why the Lusig- nans took and why they held Antalya for 12 years, alth- ough the chronicles of the time often relate the diffi- culty in keeping the city and it becoming a burden to the island. In line with this objective, the series of at- tacks following the capture of Adalia and changing trade conditions are examined, in terms of their effects upon on each other.

Kıbrıs’ta 1192 yılında kurulan Lusignan Krallığı, 1291 yılında Akkâ’nın düşüşü ile Hıristiyanlığın Do- ğu’da bulunan tek üssü konumuna gelmiş ve 14. yüzyıl- da etrafındaki Müslüman komşuları ile mücadele içeri- sinde olmuştur. Kıbrıs ve ismen Kudüs Kralı I. Pierre, 1361 yılında Antalya’yı ele geçirmiş ve 1373 yılında adanın Ceneviz tahakkümü altına girme tehlikesi karşı- sında garnizonun kentten ayrılmak durumunda kalma- sına kadar bir dizi saldırı ve yağma faaliyetlerinde bu- lunmuştur. Bu çalışmanın amacı, kroniklerde elde tu- tulmasının zorluklarından sıklıkla bahsedilerek krallık için adeta bir yük haline gelen Antalya’nın Lusignanlar tarafından ele geçirilmesinin ve 12 yıl boyunca bütün baskılara rağmen krallık kontrolü altında tutulmasının nedenlerini ele almaktır. Bu hedef doğrultusunda An- talya’nın alınması ile başlayan bir dizi saldırı ve döne- min değişen ekonomik koşulları birbirleriyle olan iliş- kileri bakımından incelenecektir.