Kur’ân’da Karakter İnşası


KARABULUT A.

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi (TARR), vol.6, no.2, pp.805-811, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Book Review
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türk Akademik Araştırmalar Dergisi (TARR)
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.805-811
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Character Construction in the Qur'an

 

Abstract

This study aims to examine and evaluate the work named Character Construction in the Qur'an written by Assoc. Prof. Dr. Yasin PİŞGİN. The work can be considered as the first study in its field in terms of focusing on the construction of the positive and negative aspects of the human character under the guidance of the Quran. In the work, in which the character construction system of revelation and its principles are brought to the fore, the determinations of sciences such as behavioral sciences, education, psychology and social psychology are evaluated from the point of tafsir. In this respect, the book called Character Construction in the Qur'an has the feature of an interdisciplinary study and the value of preliminary idea and resource for researchers in areas such as tafsir, Psychology of Religion and Religious Education. In his work, the author attempted to reveal how the Quran, which is the only source that will bring human perfection in all aspects, gradually builds human character and personality. In this framework, the author handles the character construction method of the Quran as a character evolution in three stages. According to him, the character construction of the Quran goes through a three-stage process, namely the construction of mind, heart and behavior, and at the end of this process, human has a structure in which some virtues and values suitable for his creation will emerge. The author states that man's ability to live in accordance with the meaning and purpose of creation, as well as realizing himself in the direction of divine obedience, depends on this process of construction and evolution. In the work, the example of the Prophet and the prophetic construction stages are presented to the reader as a role model of the character construction of revelation. Therefore, it is very important for the individual and social change that Pişgin put forward a proposal for the reshaping of human character in accordance with the divine guide in his work titled Character Construction in the Qur'an in an age where human values are destroyed due to some tendencies displayed by modern "isms" and ideologies.

Keywords: Yasin PİŞGİN, Qur'an, Character, Construction, Mind, Hearth, Behavior.

Öz

Bu çalışmada Doç. Dr. Yasin PİŞGİN tarafından kaleme alınan Kur’ân’da Karakter İnşası isimli eserin incelenmesi ve değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Eser, insan karakterinin sahip olduğu olumlu ve olumsuz yönlerin Kur’ân rehberliğinde inşasını konu edinmesi açısından alanında ilk çalışma olduğu söylenebilir. Vahyin karakter inşa sisteminin ve buna ait prensiplerin ön plana çıkartıldığı eserde davranış bilimleri, eğitim, psikoloji ve sosyal psikoloji gibi davranış bilimlerinin tespitleri tefsir zaviyesinden değerlendirilmiştir. Bu yönüyle Kur’ân’da Karakter İnşası adlı kitap, disiplinlerarası bir çalışma özelliğine sahip olup başta tefsir olmak üzere Din Psikolojisi ve Din Eğitimi gibi alanlardaki araştırmacılar için bir ön fikir ve kaynak değeri taşımaktadır. Yazar eserinde insanı her yönüyle kemâle erdirecek yegâne kaynak olan Kur’ân’ın, insan karakter ve şahsiyetini aşamalı olarak nasıl inşa ettiğini ortaya koymaya çalışmıştır. Bu çerçevede müellif, Kur’ân’ın karakter inşa yöntemini üç aşamalı bir karakter tekâmülü şeklinde ele almaktadır. Ona göre Kur’ân’ın karakter inşası akıl, kalp ve davranışların inşası olmak üzere üç aşamalı bir süreçten geçmekte ve bu sürecin sonunda insan, yaratılışına uygun bazı erdemlerin ve değerlerin ortaya çıkacağı bir yapıya sahip olmaktadır. Yazar, insanın yaratılış anlamına ve amacına uygun yaşamasının yanı sıra ilahî inâyet doğrultusunda kendisini gerçekleştirebilmesinin de bu inşâ ve tekâmül sürecine bağlı olduğunu dile getirmektedir. Eserde vahyin karakter inşasının rol modeli olarak Hz. Peygamber’in örnekliği ve nebevî inşa aşamaları okuyucuya sunulmuştur. Dolayısıyla Pişgin’in Kur’ân’da Karakter İnşası isimli eserinde, modern “izm” ve ideolojilerin ortaya koyduğu bazı eğilimler sebebiyle insanî değerlerin yok olduğu bir çağda insan karakterinin ilahî rehber doğrultusunda yeniden şekillenmesine yönelik bir teklif öne sürmesi bireysel ve toplumsal değişim için oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yasin PİŞGİN, Kur’ân, Karakter, İnşa, Akıl, Kalp, Davranış