A TEN-YEAR LITERATURE REVIEW OF ORAL MALIGNANT MELANOMA CASES


Şendişçi Gök R., Tercanlı Alkış H.

2. Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 October 2023, pp.139-140

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.139-140
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Objectives: Oral malignant melanoma (OMM) is a rare and aggressive malignant tumor arising from the proliferation of melanocytes and accounts for only 0.5% of all oral malignancies. OMM is invasive and tends to metastasize. The aim of this study is to determine the patient profile of OMM and to provide information about the clinical features and treatment plans of the disease. Materials and Methods: Pubmed database was searched for OMM cases published as case reports in the last 10 years. The search was limited to case reports in English and open access. Case reports with insufficient information were excluded. A total of 49 OMM data in 45 patients from 43 case reports meeting these criteria were analyzed. In addition to the age, gender, smoking and alcohol consumption habits of the patients, data on the signs and symptoms of OMM, location of the lesion, imaging modalities used in diagnosis and treatment, lymph node involvement, presence of metastasis, survival time and treatment modalities were recorded. Results: In OMM patients, 18 (40%) were female, 27 (60%) were male and the mean age was 53.13 ± 16.09 years. The most common symptom was "swelling" (number= 23, 33.8%) and the most common finding was "hyperpigmentation" (number= 40, 24.4%). The most common site of OMM was the maxilla (number= 21, 46.7%). According to the rate of use of imaging modalities in the cases, it was determined that "advanced imaging modalities" were mostly used (number=24, 53.3%). It was determined that 22.2% (number=10) of the patients died within the first 5 years. Combination therapy was the most common treatment (number= 21, 46.5%). Conclusions: OMM is more common in the maxilla, in males and in the fifth decade and advanced imaging methods are mostly used to detect the disease. Because of its poor prognosis, knowing the patient profile and common clinical features of OMM will increase the clinical awareness of physicians.

Amaç: Oral malign melanom (OMM), melanositlerin proliferasyonundan kaynaklanan ve tüm oral malignitelerin sadece %0,5'ini oluşturan, nadir ve agresif bir malign tümördür. OMM invazivdir ve metastaz yapma eğilimindedir. Bu çalışmanın amacı OMM’ nin hasta profilini belirlemek ve hastalığın klinik özellikleri ve tedavi planları hakkında bilgi sunmaktır. Materyal ve Metod: Pubmed veri tabanında son 10 yıl içinde olgu sunumu olarak yayınlanan OMM olguları tarandı. Tarama İngilizce ve açık erişimli olgu sunumları ile sınırlı tutuldu. Yetersiz bilgiye sahip olan olgu sunumları değerlendirme dışı bırakıldı. Bu kriterlere uyan 43 olgu sunumuna ait 45 hastada toplam 49 OMM verileri incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, sigara ve alkol kullanım alışkanlıklarına ait verilerine ilaveten OMM’ nin bulgu ve belirtileri, lezyonun lokasyonu, teşhis ve tedavide kullanılan görüntüleme yöntemleri, lenf nodu tutulumu, metastaz varlığı, hastaların hayatta kalma süresi ve uygulanan tedavi yöntemlerine ait veriler kaydedildi. Bulgular: OMM olgularında hastaların 18’sı (% 40) kadın, 27’si (% 60) erkek ve yaş ortalaması 53,13 ± 16,09 yıldı. En sık görülen belirti “şişlik” iken (sayı= 23, %33,8) en sık görülen bulgu “hiperpigmentasyon”du (sayı= 40, %24,4). OMM en sık görüldüğü bölge maksilla (sayı= 21, % 46,7) gözlendi. Görüntüleme yöntemlerinin vakalardaki kullanılma oranına göre en çok “ileri görüntüleme yöntemleri”nin kullanıldığı (sayı=24, %53,3) tespit edildi. Hastaların % 22,2‘sinin (sayı= 10) ilk 5 yıl içinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Hastalara en çok kombine tedavi (sayı= 21, %46,5) uygulanmıştır. Sonuç: OMM maksillada, erkeklerde ve beşinci dekatta daha fazla görülmekte ve hastalığın tespitinde en fazla ileri görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. Prognozunun kötü olması nedeniyle, OMM’ nin hasta profilinin ve sık görülen klinik özelliklerinin bilinmesi hekimlerin klinik farkındalığını arttıracaktır.