Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma


Creative Commons License

Örs M., Kaygın H.

TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES, vol.14, no.5, pp.2515-2534, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin, kendilerine yönelik uygulanan hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği ve veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Antalya’nın Muratpaşa İlçesindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görevli toplam 4156 öğretmen oluşturmaktadır. Bunların arasından hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılan öğretmenler arasından istekli olanlardan beş ilkokul, beş ortaokul ve beş lise öğretmeniyle görüşme yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre çalışmaya katılanların çoğunluğu yeniliklerden haberdar olma, mesleki gelişim, eğitim öğretimdeki güncel uygulamaları öğrenme, bilgi paylaşımı, eğitim-öğretimdeki verimin artırılması, yöntem ve tekniklerden haberdar olma gibi çeşitli nedenler belirterek hizmetiçi eğitimin gerekli olduğu; bununla beraber hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımın gönülsüz olduğu, hizmet içi faaliyetlere katılımın özendirici olmadığı, hizmetiçi faaliyetlerin öğrenme ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Bunun yanısıra hizmetiçi eğitim faaliyetinin gerçekleştirildiği fiziksel ortamın küçük olması, çok soğuk ya da çok sıcak olması, havasız olması, eğitimi veren kişilerin ses tonunun katılımcılara ulaşamaması gibi nedenlerle uygun olmadığı; psikolojik ortamın ise eğitimcilerin katılımcılara karşı teşvik edici davranmadığı, korku ve çekingenlik verici yapıda, öğrenci psikolojisine sokuldukları, sıkıcı bir ortam olduğu yönünde katılımcılarınçoğunluğu tarafından görüş belirtilmiştir. Katılımcıların çoğunluğu katıldıkları kursun sonunda değerlendirme yapılmasını uygun buldukları yönünde görüş bildirmiştir. Bu sonuçlar ışığında hizmet içi eğitimi gerekli kılan nedenlerin planlamada göz önünde bulundurulması, öğretmenlerin hizmetiçi eğitim içeriğinin belirlenmesi sürecine katılmalarının sağlanması, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin katılımcılara hizmet puanı verilmesi gibi teşviklerle cazip hale getirilmesi, hizmet içi eğitimde görevli olan personelin yetişkin eğitimi yeterliliğinin bulunmasına dikkat edilmesi ve fiziksel ortamının yetişkinlerin öğrenmesine uygun hale getirilmesi önerilebilir.

In this research, it is aimed to determine the opinions of teachers regarding planning, implementation and evaluation of in-service training activities. This research is a qualitative research and semi-structured interview form was used as data collection tool. The study group of the research consisted of 4156 teachers working in primary, secondary and high schools in Muratpaşa district of Antalya in 2018-2019 academic years. Among these, 5 primary, 5 secondary and 5 high school teachers were interviewed who were willing to participate in in-service training activities. According to the results of the study, the majority of the participants stated that in-service training is necessary by specifying various reasons such as being aware of innovations, professional development, learning current practices in education and training and sharing information. In addition, the physical environment in which the in-service training activity is carried out is not suitable for reasons such as being too cold or too hot, being stuffy; On the other hand, it was stated by the majority of the participants that the psychological environment was not boring for the teachers and that they were put into student psychology in a fear and timid manner. The majority of the participants stated that they found it appropriate to make an evaluation at the end of the course. According to these results, it may be suggested that the reasons that require in-service training should be taken into consideration in planning, paying attention to the adequacy of adult education of the lecturer taking part in in-service training and that the physical environment is suitable for adult learning