Treatment of Peripheral Giant Cell Granuloma in The Mandible and 12 Months Follow- Up: A Case Report


Özgü İ., Altunay B., Özbilim G., Üstün K.

Türk Periodontoloji Derneği 52. Bilimsel Kongresi ve 30. Bilimsel Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 23 September 2023, pp.417-418

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.417-418
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Peripheral giant cell granuloma (PGCG) is an exophytic lesion which usually occurs on the anterior gingiva and alveolar crest of mandible due to chronic local trauma such as microbial biofilm,

page417image1519793200

calculus, overhanging fillings and prosthesis generally affecting females. Although the lesion is benign, it has the potential to cause local bone loss and the rate of recurrence is very high. The clinical characteristics, treatment phases, histopathological differential diagnosis and 12 months of follow-up is presented. Case: A 48-years old woman with regulated hypertension was referred with progressive painless swelling and bleeding on the lingual region of mandibular anterior teeth. The intraoral examination revealed pedinculated, edematous red-purple gingival hyperplasia on anterior lingual site and the presence of plaque and calculus on the region. The radiographic examination showed 10% of bone loss for the teeth neighboring the lesion. Following the fibrotic change of the 10x10 mm lesion after Phase 1 treatment, it was excised and the site was left for secondary healing. NSAII and chlorhexidine rinse was prescribed. The excisional biopsy sample was sent to Pathology Department for histopathological analysis. The analysis showed that the lesion had regular borders under the epithelium and mononuclear spindle cells and polygonal osteoclast-type giant cells were present in the vascular stroma. The diagnosis was PGCG. The patient was followed for maintenance after healing of the site. No recurrences were observed during the 12-months of follow-up on which keratinized tissue was achieved on the region. Results: It is crucial for the clinicians to correctly diagnose and effectively treat PGCG due to its aggressive character and high recurrence rate in order to prevent harm to surrounding bone and teeth. Further studies are needed to reveal out the etiopathogenesis and molecular process of PGCG.

Amaç: Periferal dev hücreli granüloma (PDHG) , genellikle mikrobiyal biyofilm, diş taşı, uyumsuz dolgu ve protezler gibi kronik lokal irritan faktörlere bağlı olarak, daha çok mandibulada anterior dişeti

page416image1666668336

ve alveoler kret üzerinde ortaya çıkan ve kadınları daha çok etkileyen ekzofitik bir lezyondur. Benign bir lezyon olmakla birlikte lokal kemik kaybına yol açabilir ve nüks riski çok yüksektir. Bu olgu raporunda teşhis edilen PDHG’un klinik özellikleri, tedavi aşamaları, histopatolojik ayırıcı tanısı ve 12 aylık takibi sunulmaktadır. Olgu: 48 yaşında kontrol altında hipertansiyonu bulunan kadın hasta, mandibula anterior dişlerin lingual bölgesinde başlayan ağrısız şişliğin büyümesi ve kanamaya başlaması şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Yapılan ağız içi muayenede, mandibula anterior lingual bölgede saplı, ödemli, kırmızı-mor renkli dişeti hiperplazisi ile ilgili bölgede diş taşı ve plak tespit edildi. Radyografik muayenede lezyon bölgesine komşu dişlerde %10 kemik kaybı olduğu saptandı. Faz 1 tedaviden sonra, fibrotik hale gelen 10x10 mm boyutundaki lezyon eksize edildi ve sekonder iyileşmeye bırakıldı. Hastaya NSAİİ ve klorheksidin gargara reçete edildi. Eksizyonel biyopsi örneği Tıbbi Patoloji AD’na histopatolojik analiz amacıyla gönderildi. Analiz sonucunda; epitel altında kapsülsüz, düzgün sınırlı lezyon ve vaskülarize stromada mononükleer spindl hücreler ile poligonal osteoklast tipi dev hücrelerin görüldüğü raporlandı ve bunun sonucunda PDHG tanısı koyuldu. Yara bölgesinin iyileşmesini takiben hasta periodontal idame fazına alındı. 12 aylık takip süresinde herhangi bir nüks görülmedi ve bölgede keratinize dişeti kazanımı elde edildi. Sonuç: Agresif yapısı ve yüksek rekürrens oranı olan PDHG’un doğru teşhis ve etkili tedavisi ile çevre kemiğe ve dişlere zarar vermesi engellenmesi klinisyenler için önemlidir. PDHG etyopatogenezi ve moleküler sürecinin anlaşılması için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.