TÜRKİYE’DEKİ GÖÇMEN ÇOCUKLARININ TOPLUMA KAZANDIRILMASI İÇİN HOLLANDA’NIN DENEYİMLERİNDENALINABİLECEK DERSLER


Creative Commons License

ÖZGÜZEL S.

2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Konya, Turkey, 23 - 25 September 2016, pp.555-565

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.555-565
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

 

Nowadays, more than 3 million Syrian migrants – included the unregistered - live in Turkey. On the other hand, it can be assumed that social tranquillity and peace will not return to Syria in a short term. More than the half of this migrants are at an age younger than 18 and they have to attend education. But two out of three of them do not follow education or are not able to follow education. Moreover, migrants have difficulties with finding a job and their integration in the Turkish society. They have very less contacts with other people of the society they live in.

For these reasons it can be assumed that a variety of negative social consequences, like the appearance of so called ‘ghettos’ and an increase of the crime rate will occur in future years. This study aims to contribute to an implementation of possible solutions to prevent social instability in order to create synergy: benefits for immigrants and our society as well.

In the first part of this study, the educational status of migrant children in our country and the problems they face will be examined. In the second part, from past to present, the integration policy  of the Netherlands governments concerning education, employment and social integration of migrant children during the last 50 years, will be subject of analyse. Furthermore, possible solutions will be presented. In the last part of this study, as regards the experiences in the Netherlands, proposals will be made concerning the field of education, employment and integration of Syrian migrants in Turkey.

The first migrant workers settled in the Netherlands in the 1960s. After adoption of the law concerning family reunification in 1971, migrant workers started to bring their wives and children to the Netherlands. New immigrants settled in neighbourhoods where they could find a house close to relatives, extended family and former fellow-villagers. Due to this, the first so called ‘black’, deprived neighbourhoods occurred in the 1980s. As a consequence of the fact that most of these migrants were not able to or did not want to integrate in the Netherlands society, most of them were not able to be a good role model for their children, especially on the field of education. As a result of poor integration of their parents and a variety of social cultural factors, the majority of migrant children did not obtain successful education results. Significant financial support and extra teachers have been made available by the Ministry of Education for schools with a significant migrant population to increase the school success of migrant children, but to no avail. The intended purpose to bring the education results of schools with a major migrants populating to national standards, has not been achieved. The percentage of migrant students in higher education is still significantly lower than that of students with Netherlands origins.

In order to create synergy – both for migrant children and for their contribution to the Turkish society - it is necessary to create conditions in which Syrian migrant children will be able to develop themselves by supporting them with appropriate education. When it comes to successful and unsuccessful examples of 50 years of migration policy, Turkey can benefit from Netherlands experiences.

Keywords: Migrants, Migrant Children, Integration, Multicultural Society, Education Policy

 

Şu anda Türkiye’de kayıt dışı göçmenlerle birlikte 3.000.000’dan fazla Suriye vatandaşının bulunduğu belirtilmektedir. Diğer yandan Suriye’de toplumsal barışın kısa vadede gerçekleşemeyeceği varsayılmaktadır. Bu göçmenlerin yarısından fazlası eğitim alması gereken yaştadır. Ama bunların 2/3’ü eğitim almamaktadır. Göçmenlerin ayrıca istihdam ve uyum sorunları bulunmakta olup içinde yaşadıkları toplumla iletişimleri zayıftır. Bu nedenlerden dolayı ileriki yıllarda gettoların oluşacağı ve bunun, suç oranlarında artış gibi olumsuz çeşitli toplumsal sonuçları beraberinde getireceği varsayılabilir. Bu çalışmanın amacı bir yandan göçmen vatandaşlara, diğer yandan da toplumumuz için sinerji oluşturacak çözümlerin uygulamaya konulmasına katkıda bulunmaktır.

Bu çalışmanın ilk bölümünde ülkemizde bulunan göçmen çocuklarının eğitim durumu ve karşılaştıkları sorunlar incelenecektir. İkinci bölümde ise son 50 yıl içinde Hollanda hükümetlerinin geçmişten günümüze göçmen çocuklarının eğitimi, istihdamı ve toplumsal entegrasyonunun sağlanması için uyguladıkları politikalar incelenecek olup Hollanda’nın göçmenler için üretmiş olduğu çözüm önerileri sunulacaktır. Son bölümde ise Hollanda örneğinden hareketle Türkiye’deki Suriyelilerin eğitim, istihdam ve entegrasyonu için Türkiye’nin gerçeğine uygun öngörülerde bulunulacaktır.

Hollanda’ya ilk göçmen işçiler 1960’lı yıllarda yerleşmiştir. Aile birleşimi yasasının kabul edilmesiyle 1971’den itibaren göçmen işçiler eşlerini ve çocuklarını Hollanda’ya götürmeye başladılar. Hollanda’ya yeni gelen göçmenler daha önce yerleşmiş olan bir hemşerisine yakın bir yerde yerleşmeye başladılar. Böylelikle 80’li yıllarda ‘getto semtleri’ oluşmaya başlamıştır. Göçmen çocuklara evde rol model oluşturacak başarılı ebeveynlerin bulunmayışı, eğitim desteğinin verilmemesi ve yerleşik topluma uyum sağlayamamaları gibi sosyal-kültürel faktörler zamanla yabancı çocukların eğitimde başarısız kalmasına neden olmuştur. Hollanda Eğitim, Bilim ve Kültür bakanlığı göçmen çocuklar için ekstra eğitimci ve fazla parayı okullara vererek bu çocukların başarısını artırmaya uğraşmış ama başaramamıştır. Göçmen öğrencilerin çoğunlukta olduğu okullardaki eğitim düzeyi arzu edilen seviyeye-Hollanda ortalamasına- bir türlü çıkarılamamıştır. Üniversiteye giden göçmen öğrencilerin oranı da Hollandalılara göre oldukça düşüktür.

Suriyeli çocukların bir yandan kendilerine diğer yandan da topluma yararlı olmaları için, yani sinerji oluşturup Kazan-Kazan elde etmek için, gerekli eğitimin verilmesi bir zorunluluktur. Bu alanda Hollanda’nın yarım asırlık olumlu veya olumsuz deneyimlerinden yararlanılabilecek çok sayıda örnekler vardır.

Anahtar Kelimeler: Göçmen, Göçmen Çocukları, Uyum, Çok Kültürlü Toplum, Eğitim Politikası.