Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitiminde Sosyal Bilgiler Dersinin Yeri ve Önemi


Creative Commons License

SARILARHAMAMI H., DEMİRKAYA H.

International Journal of Field Education, vol.7, no.1, pp.131-155, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Special education services’ basic aim is to provide education to students with a student-centered plan and include students in the educational environment with professional staff, proper media and curriculum. This aim is realized by special classrooms and inclusive education. Basic theory of special education, with special classrooms and inclusive education, improves social communication of the students to help acceptance to the society and social integration at the same time. Social studies classes aim for students of special education to gain social skills, integrate with society by learning some life skills, become self-provided and self-sufficient individuals. This study examines social study classes and their importance on students of special education. The study is based on qualitative research and also is designed suitable for state research. The study took place Kepez, Antalya between 2019 and 2020. Total 20 teachers of social study class and special education participated in the study. Semi-structured interview forms are used as a data collecting tool in the study. Majority of the teachers thinks that students of special education are not good at understanding abstract concepts, plans for these students should be made more carefully, subjects are studied too long with excessive details, events to improve individual and social skills should increase, visual material should be used more oftenly and social studies class has a big impact on social integration of the students by its content a content

Özel eğitim hizmetlerinin temel işlevi özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her öğrenciye özel bireysel eğitim planı hazırlanarak ve bu alan için özel olarak eğitilmiş personellerle eğitim ortamının, müfredatının ve koşulların düzenlenilerek bu öğrencilerin eğitime dahil edilmesini sağlamaktır. Bu amaç özel eğitim sınıfları ve kaynaştırma eğitimi yoluyla hayata geçirilir. Özel eğitimin temel amacı, özel eğitim öğrencisinin toplumsal uyum becerilerini geliştirerek bağımsız yaşam becerileri kazanmasına katkı sağlamayı hedeflemektir. Özel eğitimin temel varsayımı, özel eğitim sınıfları ve kaynaştırma eğitimi yoluyla, öğrencinin sosyal iletişimini geliştirerek öğrencinin sosyal hayatta kabulünün kolaylaşmasını sağlamak ve aynı zamanda bu öğrencilerin toplumsal entegrasyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu çalışma özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde sosyal bilgiler dersinin yeri ve önemini incelemeyi amaçlamıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup aynı zamanda durum çalışmasına uygun olarak tasarlanmıştır. Çalışma 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Antalya ilinin Kepez ilçesinde yapılmıştır. Çalışmaya sosyal bilgiler öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenlerinden oluşan toplam 20 öğretmen katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda verilerin analiziyle ortaya çıkan başlıca sonuçlar; öğretmenlerin büyük kısmı özel eğitim öğrencilerinin soyut kavramları kavramakta iyi olmadıkları, bu öğrencilere yönelik bireysel planlamaların daha dikkatli yapılması gerektiği, konuların çok uzun tutulduğu ve fazla detay konulara yer verildiği, bireysel ve sosyal gelişimlerini artıracak etkinliklerin artırılması gerektiği, görsel materyallerin daha aktif ve çoğunlukta kullanılması gerektiği ve sosyal bilgiler dersinin içerik bakımından özel gereksinimli öğrencilerin toplumsallaşması üzerinde yadsınamayacak kadar önemli bir etkiye sahip olduğu yönündedir