HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİNİN SUMI YÖNTEMİNE GÖRE KULLANILABİLİRLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

GUNDAK İ., ÇETİN H.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.315-331, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, software program of Hospital Information System (HIS) of Akdeniz University Faculty of Medicine was analyzed using SUMI method based on the criterions of efficiency, impact, assistance, controllability and learnability. The questionnaire considering these criterions was applied to 100 staffs working in Akdeniz University Faculty of Medicine. The data collected using this questionnaire was analyzed through SPSS 21.0. Data were interpreted using descriptive (frequency, percentage and standart deviation) and inferential statistics methods (t-test). It was found that the the usability of Hospital Information System in all dimensions were moderate level. In this regard, several suggestions were proposed to increase the usability level though developing Hospital Information System of Akdeniz University Faculty of Medicine

Bu araştırmada, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kullanılan Hastane Bilgi Sistemi (HBS) yazılımının, SUMI yöntemi kullanılarak, verimlilik, etki, yardımcılık, kontrol edilebilirlik ve öğrenilebilirlik kriterlerine göre analizi yapılmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan anket formu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan 100 kişiye uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 21.0 istatistik programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken betimsel istatistiksel (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) ve çıkarımsal istatiksel metotları (t test) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, hastane çalışanlarının hastane bilgi sisteminin kullanabilirliğini tüm boyutlarda orta düzeyde bulmuşlardır. Bu doğrultuda çalışmanın sonunda Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kullanılan hastane bilgi sisteminin geliştirilerek kullanılabilirlik düzeyinin artırılabilmesi için önerilerde bulunulmuştur.