Maarif Müfettişlerinin Hizmet İçi Eğitime İlişkin Görüşleri


Creative Commons License

kURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, vol.24, no.4, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 4
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: kURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Akdeniz University Affiliated: No

Abstract

Abstract In this study, it was aimed to determine the views of the education inspectors about the in-service training (IST) they attended and the problems they experience during IST. Quantitative and qualitative design were used together in the study. The data were collected through the In-Service Training Assessment Scale (ISTA) and an open-ended questionnaire. The data obtained from 300 education inspectors who filled in the scale (working at 10 cities) and from 100 education inspectors among them who answered open-ended questions were evaluated. According to the results of the research, while the inspectors stated at “A Little” level, their IST needs have been determined, IST has been planned, the activities of IST have been evaluated and their IST needs have been met, they agreed “Moderately” that running process of IST is effective. The views of the education inspector differed in terms of age and graduation variables. Findings from qualitative research parallel with findings from quantitative data. Educational inspectors pointed out problems about the suitability of the course centers, utility of IST activities, the activities of the Ministry of National Education (MNE), the teaching staff in these activities and the number of IST. According to the results of the research, it could be said that the IST studies on education inspectors were not sufficient. Keywords: In-service training, educat, on in spectors, supervisor

Bu araştırmada, maarif müfettişlerinin katıldıkları hizmet içi eğitim (HİE) çalışmalarına ilişkin görüşleri ve HİE’e ilişkin yaşadıkları sorunları belirlemek amaçlanmıştır. Nicel ve nitel yöntemin birlikte kullanıldığı araştırma eş zamanlı desende kurgulanmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen Hizmet İçi Eğitim Değerlendirme (HİED) Ölçeği ve açık uçlu soru formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada 10 farklı ilde görevli, gönüllü 300 maarif müfettişi ve bunlar arasında açık uçlu soru formunu dolduran gönüllü 100 maarif müfettişinden elde edilen veriler değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada maarif müfettişlerinin görüşleri, HİE ihtiyaçlarının saptanması, HİE’in planlanması, HİE sürecinin işleyişi, HİE çalışmalarının değerlendirilmesi ve HİE ihtiyaçlarının karşılanması boyutları açısından incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre maarif müfettişleri, katıldıkları hizmet içi eğitim çalışmaları ile ilgili olarak, HİE ihtiyaçlarının saptanmasını, planlanmasını, değerlendirilmesini ve HİE ihtiyaçlarının karşılanmasını düşük düzeyde “az” algılamışlardır. Maarif müfettişleri HİE sürecinin işleyişinin etkili olduğuna “orta” düzeyde katılmaktadırlar. Maarif müfettişlerinin görüşleri yaş ve mezuniyet değişkenleri açısından farklılık göstermektedir. Araştırmada nitel verilerden elde edilen bulgular nicel verileri desteklemektedir. Maarif müfettişleri, kurs merkezlerinin fiziksel olarak uygun olmadığı, yapılan HİE faaliyetlerinin amacına ulaşmadığı, yeterli sayıda ve müfettişlerin ihtiyaç duydukları konuda HİE faaliyetlerinin yapılmadığı, HİE faaliyetlerinde görevli öğretim elemanlarının alanlarında yetersiz olduğu gibi sorunları ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre maarif müfettişlerine yönelik yapılan HİE çalışmalarının yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. Hizmet içi eğitim çalışmaları, katılımcılar için yapılacak ihtiyaç