Evaluation of Cerebrum Asymmetry in Parkinson's Disease


Öz N., Özkaynak S. S., Karaali K., Keleş Çelik N.

22. ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 13 - 17 October 2021, pp.30

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.30
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Parkinson's disease (PD) is the second most common neurodegenerative disorder after Alzheimer's disease. Bradykinesia, tremor, rigidity, and postural instability are the cardinal signs of PH. Lateralization of motor symptoms and asymmetric neurodegeneration distinguish PD from other parkinsonism syndromes In this study, we aimed to evaluate gray and white matter asymmetry according to the side of symptom onset in patients with PD using an automatic segmentation method.

 

Methods: MR images of 17 patients with PH and 10 healthy subjects were included in the study. The PD group was divided into two groups as right (PD-Right) and left (PD-Left) according to the side of symptoms. Healthy subjects were included in the control group. Cortex cerebri, cerebral nuclei and white matter volumes of all groups were calculated with MRICloud service, which is an automatic segmentation method. Asymmetry was evaluated by comparing right and left side volumes.

 

Results: In the PH-left group, the mean volume of the cortex cerebri was greater on the left side, while the mean volume of the cerebral nuclei and white matter was greater on the right side. All mean volumes were found to be large on the right side in the PH-right group and control group. Asymmetry between right and left cerebral nuclei was statistically significant in all groups (p<0.05). Asymmetry was also detected between right and left white matter volumes in the PH-left group (p<0.05).

 

Conclusion: We think that automated segmentation methods can be used to evaluate asymmetry in PD in addition to clinical assessments. Further research with larger sample size is needed to elucidate the mechanisms underlying the asymmetry.

Amaç: Parkinson hastalığı (PH) Alzheimer hastalığından sonra ikinci en yaygın nörodejeneratif bozukluktur. Bradikinezi, tremor, rijidite ve postural instabilite PH’nin kardinal bulgularıdır. Motor semptomlarda lateralizasyon ve asimetrik nörodejenerasyon PH’nin diğer parkinsonizm sendromlarından ayırt edilmesini sağlar. Bu çalışmada PH’li hastalarda semptomların başladığı tarafa göre substantia grisea ve substantia alba asimetrisini otomatik bir segmentasyon yöntemi ile değerlendirmeyi amaçladık.

 

Yöntem: Çalışmaya 17 PH’li hasta ve 10 sağlıklı bireyin MR görüntüleri dâhil edildi. PH grubu semptomların başladığı tarafa göre sağ (PH-sağ) ve sol (PH-sol) olarak iki gruba ayrıldı. Sağlıklı bireyler kontrol grubuna dâhil edildi. Otomatik bir segmentasyon yöntemi olan MRICloud servisi ile tüm grupların cortex cerebri, nuclei cerebri, substantia alba hacimleri hesaplandı. Sağ ve sol taraf hacimler karşılaştırılarak asimetri değerlendirildi.

 

Bulgular: PH-sol grubunda, cortex cerebri’nin ortalama hacmi sol tarafta daha büyükken, nuclei cerebri ve substantia alba ortalama hacmi sağ tarafta daha büyük olarak bulundu. PH-sağ grubunda ve kontrol grubunda tüm ortalama hacimler sağ tarafta büyük olarak bulundu. Tüm gruplarda sağ ve sol nuclei cerebri arasındaki asimetri istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). PH-sol grubunda sağ ve sol taraf substantia alba hacimleri arasında da asimetri tespit edildi (p<0,05).

 

Sonuç: Otomatik segmentasyon yöntemlerinin, klinik değerlendirmelere ek olarak PH’de asimetriyi değerlendirmek üzere kullanılabileceğini düşünüyoruz. Asimetrinin altında yatan mekanizmaları aydınlatmak için daha büyük örneklem grubuyla daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.