Pankreas nakli başarısında pankreas naklinin tipi ve egzokrin ağızlaştırma şekli ne kadar önemlidir? Akdeniz üniversitesi hastanesi deneyimi


DİNÇKAN A.

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.21, pp.78-83, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

OBJECTIVE: The aim of our study was to compare the efficacy and safety of pancreas transplantation concomitant with renal transplantation (SPKT) or following renal transplantation (PAKT) and the exocrine anastomosis methods, enteric versus bladder anastomosis. MATERIAL and METHODS: We included 44 patients who had pancreas transplantation between February 2003 - November 2009 in our center (SPKT and PAKT, 20- 24 patients respectively; enteric and bladder anastomosis, 31-13 patients respectively). The patient and graft survivals, blood glucose regulation parameters and complication rates were compared. RESULTS: Patient and graft survival, reoperation necessity and other complications were similar in both types of pancreas transplantation and exocrine anastomosis methods. But blood glucose control was better in SPKT and enteric type anastomosis. CONCLUSION: Blood glucose control is better in patients with pancreas transplantation performed concomitantly with renal transplantation and with enteric anastomosis.

AMAÇ: Çalışmamızda, böbrek nakli sonrası (PAKT) ve böbrek ile eş zamanlı yapılan pankreas nakillerinin (EBPN) ve bu nakillerdeki egzokrin ağızlaştırma yöntemlerinden enterik ve mesane ağızlaştırmanın etkinlik ve güvenilirliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya Şubat 2003- Kasım 2009 yılları arasında Merkezimizde pankreas nakli yapılan 44 hasta alındı (EBPN ve PAKT sırasıyla 20- 24 hasta, enterik ve mesane ağızlaştırma sırasıyla 31-13 hasta). Grupların greft-hasta sağkalımları, kan şekeri regülasyon parametreleri ve komplikasyon oranları karşılaştırıldı. BULGULAR: Greft ve hasta sağkalımı, yeniden ameliyat ve diğer komplikasyon oranlarının pankreas naklinin şekli ve egzokrin ağızlaştırma tipleri açısından benzer, şeker kontrolünün ise EBPN ve enterik formda daha iyi olduğu görülmüştür. SONUÇ: EBPN ve enterik ağızlaştırma yapılan hastalarda şeker kontrolü daha iyidir.