Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İsteğe Bağlı Stajlarında Karşılaştıkları Sorunlar


Creative Commons License

KAYAKUŞ M., TERZİOĞLU M., İÇMEN M.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.21, pp.131-136, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It is defined as the aim of Vocational Schools, to educate individuals who have vocational and academic equipments, to be useful for the country and to make sustainable quality education-education environment.

In vocational education, education and training activities are carried out in two parts as theoretical and practical education. Students are able to transform their training in theoretical training into practice in practice. While practical training is useful, there are various problems in establishing the necessary environment and providing the current hardware facilities. Many schools are unable to provide their students with practice environments due to financial impossibilities.

The students convert the theoretical information they receive in the school into practical trainings in the enterprises in the summer periods. In line with this aim, The Council of Higher Education (YÖK) has prepared a regulation on the principles and procedures related to the education, practice and training of the vocational high school students in their workplaces, based on Article 24 of the Law No. 2547. The purpose of this Regulation is; To enhance the theoretical knowledge and experience gained during the learning period of the students who are studying at the vocational higher schools in the vocational and technical education regions and to develop the skills and experiences they gain in the laboratory and workshop applications and to provide the responsibilities and relations in the workplaces where they will work and to identify the organization and production process and new technologies.

Vocational high school students can not find internship training because of problems in internship applications. These problems can be summarized as the main problems of internship placement, insur- ance and insufficient wage. In this study, in the context of the above mentioned problems, priority is given to vocational high school students and suggestions for solution are presented.

Meslek yüksekokullarının amacı, mesleki ve akademik donanıma sahip, ülkeye yararlı bireyler yetiştirmek ve bunu sağlayacak kaliteli Eğitim-Öğretim ortamını sürdürülebilir kılmak olarak tanımlanmaktadır. Mesleki eğitimde eğitim öğretim faaliyetleri teorik ve uygulamalı eğitim olmak üzere iki kısımda yapılmaktadır. Öğrenciler teorik eğitimde aldıkları eğitimlerini uygulama saatlerinde pratiğe dönüştürme imkânı bulmaktadırlar. Uygulamalı eğitim faydalı olmakla birlikte gerekli ortamın oluşturulması ve güncel donanım imkânlarının sağlanmasında çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Birçok okul maddi imkânsızlıklardan dolayı öğrencilerine uygulama ortamlarını sağlayamamaktadır.

Öğrenciler okulda aldıkları teorik bilgileri yaz dönemlerinde isteğe bağlı olarak işletmelerde uygulamalı eğitime dönüştürmektedirler. Bu amaç doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2547 sayılı Kanunun ek-24 üncü maddesine dayanarak meslek yüksekokulu öğrencilerinin işyerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlarına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik hazırlamıştır. Bu Yönetmeliğin amacı; mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içindeki meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

Meslek yüksekokulu öğrencileri isteğe bağlı staj uygulamalarında karşılaşılan sorunlar nedeniyle staj eğitimlerine imkân bulamamaktadırlar. Bu sorunlar, staj yeri bulma, sigorta ve ücret yetersizliği temel sıkıntılar olarak özetlenebilir. Bu çalışmada yukarıda belirtilen sorunlar bağlamında meslek yüksekokulu öğrencileri için önceliği tespit edilerek çözüme yönelik öneriler sunulmaktadır.