Girişimcilik Motivasyonu: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcıları Örneği


AKSOY B., KOÇANCI M., NAMAL M. K.

YÖNETİM VE EKONOMİ: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.26, no.1, pp.109-129, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

While the impact of entrepreneurship on innovation, job creation or economic growth is important, explaining the reasons for the desire to become an entrepreneur at the individual level and the associated facts may provide an important contribution to understand the processes of entrepreneurship. In this study, entrepreneurship motivation is examined in order to develop a more detailed understanding of entrepreneurship processes. Based on the basic assumption that motivation sets individuals into motion, 589 entrepreneur candidates participating in KOSGEB Applied Entrepreneurship Trainings were interviewed face-to-face and entrepreneurship motivation of entrepreneur candidates was explained. In the study, the findings on the relationship between economic, entrepreneurial, social, work and individualism dimensions of entrepreneurship motivation in terms of selected variables such as income, gender, experience and education were discussed and interpreted. 

Girişimciliğin, yenilikçilik, iş yaratma veya ekonomik büyüme üzerindeki etkileri önemli olmakla birlikte, bireyler düzeyinde girişimci olma isteğinin nedenlerini ve ilişkili olguları açıklamak girişimcilik süreçlerini anlamak için önemli bir katkı sağlayabilir. Bu çalışmada girişimcilik süreçlerine dair daha ayrıntılı bir anlayış geliştirmek amacıyla girişimcilik motivasyonu konusu incelenmiştir. Motivasyonun bireyleri harekete geçirdiği temel varsayımından hareketle KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılan 589 girişimci adayına yüz yüze anket uygulanmış ve girişimci adaylarının girişimcilik motivasyonları açıklanmıştır. Çalışmada girişimcilik motivasyonunun ekonomik, girişimsel, toplumsal, çalışma ve bireycilik boyutlarının gelir, cinsiyet, tecrübe,  eğitim gibi seçilmiş bazı değişkenler bakımından ilişkilerine dair bulgular tartışılmış ve yorumlanmıştır.