Öğretmen ve Yöneticilerin İlkokul ve Ortaokullardaki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servislerinin Çalışmalarına İlişkin Görüşleri


KAYIKÇI K., TURAN Ü.

Journal of media and Cultüral Studies, vol.2, no.2, pp.27-44, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Journal of media and Cultüral Studies
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.27-44
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

When examining applications in the education system in Turkey, the system seems to focus more
on students' academic success while the purpose of education is not only to increase the success
of students. Guiding the student to an appropriate profession in line with his / her interests and
abilities in the National Education Basic Law; it is aimed to raise individuals with a healthy and
balanced body and spirit. However, the realization of this goal is possible with a well-functioning
guidance service. The aim of this study is to examine the views of counselors, teachers and school
administrators about guidance services in primary and secondary schools and to oer suggestions
for a more eective functioning. In the study conducted in the phenomenology study design, one
of the qualitative research methods, the study group was selected according to the criterion
sampling method, which is one of the purposeful sampling methods.The study group of the study
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, kemalkayikci@akdeniz.edu.tr
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Doktora Öğrencisi, umranturan_83@hotmail.com

Prof. Dr. Kemal KAYIKÇI
Ümran TURAN
Ekim October 2020, Cilt Volume: II / Sayı Issue: II e-ISSN 2687 - 2668

MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR DERGİSİ
Öğretmen Ve Yöneticilerin İlkokul Ve Ortaokullardaki
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servislerinin Çalışmalarına
İlişkin Görüşleri
The Vıews Of Teachers And School Admınıstrators
About The Work Of Guıdance And Psychologıcal
Counselıng Servıces In Prımary And Secondary Schools
Özet
Abstract

Türkiye’de eğitim sistemindeki uygulamalar incelendiğinde, sistemin daha çok öğrencilerin
akademik başarısına odaklandığı görülmektedir. Oysa eğitimin amacı öğrencinin yalnızca başarısını
yükseltmek değildir. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda öğrencinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
uygun bir mesleğe yöneltilmesi; sağlıklı ve dengeli bir beden ve ruh yapısına sahip bireyler
yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ancak bu hedefin gerçekleşmesi sağlıklı işleyen bir rehberlik servisi
ile mümkündür. Bu araştırmanın amacı, rehber öğretmen ve diğer öğretmenler ile okul
yöneticilerinin ilk ve ortaokullardaki rehberlik servislerine ilişkin görüşlerini inceleyerek daha etkin
bir işleyiş için öneriler sunmaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji çalışması deseninde
yapılan araştırmada çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme
yöntemine göre seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Antalya
il merkezinde bulunan üç ilçesindeki on iki okulda görevli ilk veya ortaokullarda görev yapan toplam
on bir okul yöneticisi (müdür veya müdür yardımcısı), on altı rehber öğretmen, on sekiz sınıf
öğretmeni oluşturmuştur. Veriler görüşme ve doküman analizi yoluyla elde edilmiştir. Araştırma
sonucuna göre, araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin büyük çoğunluğu rehberlik
servislerinin çalışmalarının amaçlarını gerçekleştirdiğini belirtmişlerdir. Bununla beraber bazı
öğretmenler rehber öğretmenlerin kendilerini diğer öğretmenlerden soyutladıklarını belirtirken,
bazı okul müdürlerinin kendilerini görevleri olmayan işleri yapmaya zorladıklarını ve rehberlik
servislerine uygun mekan ve donanım sağlamadıklarını, okul müdürlerinin rehberlik hizmetleri
hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, iş yüklerinin fazla olduğunu ve rehber öğretmen sayılarının
yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda rehber öğretmen sayılarının arttırılması,
okul müdürlerinin rehberlik konusunda bilgilendirilmesi, okul paydaşları arasında rehberlik
konusunda işbirliğinin teşvik edilmesi için çalışmalar yapılması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul rehberlik servisi, Psikolojik danışma, Öğretmenler, Okul Yöneticileri,
Sorunlar.

Giriş
28
MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR DERGİSİ