OTANTİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL SAPMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME KÜLTÜRÜNÜN ARACILIK ETKİSİ: TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

TUFAN C., YAŞAR UĞURLU Ö.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.7, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

ABSTRACT

Nowadays, organizations are under oppressive pressure together with innovations in social, political and technological fields besides globalization. Deviant workplace behaviours, which are often a source of concern in developing or less developed countries, are also added to this situation,the burden of leaders is increasing. For this reason, the way in which effective leadership practice should be done is at the center of the discussions about the subject Authentic leadership is one of the popular leadership styles that focus on positive thinking, such as hope, endurance, patience, optimism, prosperity, and the applicability of these attitudes to organizations. Organizational learning culture guides employees to comply with standard ethical rules and to make efforts for the organization's interests. The aim of this study is to examine the mediating effect of organizational learning culture on the relationship between authentic leadership and organizational deviation behavior. In this context, a survey was conducted to the white-collar employees of 6 firms operating in the pharmaceutical sector in Turkey and listed in ICI 500. A total of 212 questionnaires were obtained. Research hypotheses were tested by regression analysis. As a result, it has been found that organizational learning culture has a full mediating effect on the relationship between authentic leadership and organizational deviation behavior

ÖZ

Günümüzde örgütler, küreselleşmenin yanı sıra sosyal, politik ve teknolojik alandaki yeniliklerle beraber yoğun bir baskı altına girmektedir. Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde sıkça karşılaşılan bir endişe kaynağı olan örgütsel sapma davranışları da bu duruma eklendiğinde lider konumdaki kişilerin yükü daha da artmaktadır. Bu sebeple de etkili bir liderlik uygulamasının ne şekilde yapılması gerektiği hususu, konu ile ilgili tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Otantik liderlik, umut, dayanıklılık, sabır, iyimserlik, refah ve bu tutumların örgütlere uygulanabilirliği gibi olumlu düşüncelere odaklanan popüler liderlik tarzlarından biridir. Örgütsel öğrenme kültürü ise çalışanları standart etik kurallara uymaya ve örgütün çıkarları için çaba sarf etmeye yönlendirmektedir. Bu çalışmanın temel amacı otantik liderlik ve örgütsel sapma davranışı arasındaki ilişkide örgütsel öğrenme kültürünün aracılık etkisini araştırmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de İSO 500’de yer alan ilaç sektöründe faaliyet gösteren 6 işletmenin beyaz yakalı çalışanlarından 212 kişiden elde edilen verilerle, örgütsel öğrenme kültürünün otantik liderlik ve örgütsel sapma davranışı arasındaki ilişkide aracı etkisinin olup olmadığı hiyerarşik regresyon analizi ile bulunan aracılık etkisinin anlamlı olup olmadığı Sobel Testi ile belirlenmiştir. Sonuçta, otantik liderliğin örgütsel öğrenme kültürü ile pozitif yönde anlamlı ilişkili olduğu, örgütsel öğrenme kültürünün örgütsel sapma davranışı üzerinde negatif yönde bir etkiye sahip olduğu ve örgütsel öğrenme kültürünün otantik liderlik ve örgütsel sapma davranışı arasındaki ilişkide tam aracılık etkisi olduğu saptanmıştır