A study of the prevalence of otolaryngologic symptoms in patients with temporomandibular joint dysfunction


Creative Commons License

Yapıcı Yavuz G., Keskinruzgar A., Koparal M., Utkun M., Şimşek Kaya G.

Selcuk Dental Journal, vol.7, no.2, pp.220-225, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.15311/selcukdentj.515895
  • Journal Name: Selcuk Dental Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.220-225
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Background: Temporomandibular joint dysfunction can lead to various symptoms in the temporomandibular joint, masticatory muscles, and related structures in patients. It can lead to symptoms like otalgia, tinnitus, aural fullness, itchiness in the ear, hearing loss, vertigo, and loss of balance in the ear, a structure of close proximity. The purpose of this study is the evaluation of the prevalence of otolaryngologic symptoms that accompany temporomandibular joint dysfunction. Methods: The retrospective study was planned with 214 patients referred with pain and/or complaints of dysfunction to the Adıyaman University Faculty of Dentistry Maxillofacial Surgical Department between the dates of January – December 2017. The selection of the patients was done based on TMD/ATK. The presence of the symptoms of otalgia, tinnitus, aural fullness, itchiness in the ear, hearing loss, vertigo, and loss of balance in was researched in patients diagnosed with TMD. The patients were asked to fill out forms in which they were able to assess their otolaryngologic symptoms as either present or not. Information was not obtained regarding the severity of the symptoms. Results: No otolaryngologic symptoms were encountered in 65 of the 214 TMD patients. In 149 patients, at least one otolaryngologic symptom was observed. Of the 149 patients, otalgia was detected in 117 (78.5%), tinnitus in 77 (51.7%), aural fullness in 56 (37.6%), itchiness in the ear in 50 (33.6%), hearing loss in 3 (2%), vertigo in 61 (40.9%), and loss of balance in 50 (33.6%). Of the 149 patients, 120 (80.5%) were female and 29 (19.5%) were male. Conclusion: Among the otolaryngologic symptoms of TMD, otalgia most accompanies the disease, tinnitus is the second most prevalent, and hearing loss is the least encountered symptom.
Amaç: Temporomandibular eklem düzensizliği bulunan hastalardatemporomandibular eklem, çiğneme kasları ve ilişkili olduğuyapılarda çeşitli semptomlara sebep olabilmektedir. Yakınkomşulukta olduğu yapılardan olan kulakta kulak ağrısı, kulakçınlaması, kulakta dolgunluk hissi, kulak kaşıntısı, işitmede azalma,baş dönmesi, denge kaybı gibi semptomlara neden olabilmektedir.Bu çalışmanın amacı, temporomandibular eklem düzensizliğineeşlik eden kulak semptomları prevelansının değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntem: Retrospektif çalışma Ocak 2017-Aralık 2017tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği FakültesiAğız, Diş ve Çene Cerrahisi AD’na TME bölgesinde ağrı ve/veyadisfonksiyon şikayeti ile başvuran 214 hasta ile planlandı.Hastaların seçimi TMD/ATK’ye göre yapıldı. TMD teşhisi konanhastalarda kulak ağrısı, kulak çınlaması, kulakta dolgunluk hissi,kulak kaşıntısı, işitmede azalma, baş dönmesi, denge kaybısemptomlarının varlığı araştırıldı. Hastalara kulak semptomlarını varveya yok şeklinde değerlendirebilecekleri formlar dolduruldu.Semptomların şiddeti ile bilgi edinilmedi.Bulgular: 214 TMD hastasının 65’inde kulak semptomunarastlanmadı. 149 hastada ise en az bir kulak semptomu gözlendi.149 hastanın 117’sinde kulak ağrısı (%78.5), 77’sinde kulakçınlaması (%51.7), 56’sında kulakta dolgunluk hissi (%37.6),50’sinde kulak kaşıntısı (%33.6), 3’ünde işitmede azalma (%2),61’inde baş dönmesi (%40.9) ve 50’sinde denge kaybı (%33.6)tespit edildi. 149 hastanın 120’i kadın (% 80.5), 29’i erkektir.(%19.5)Sonuç: TMD’ye kulak semptomları arasında en fazla kulak ağrısı,ikinci sırada kulak çınlaması ve en az ise işitmede azalma eşliketmektedir.