Effects of listening to music on digital writing: A mixed method study on writing anxiety, textuality, and fluency


Kutluca Canbulat A. N., Burak S., Atabek O.

The Journal of International Educational Sciences, vol.9, no.32, pp.26-48, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study was to examine the effects of listening to music during digital writing on the writing anxiety of pre service teachers and on the textuality and fluidity of their writings. The study group consisted of 10 pre-service teachers studying at the primary education program of a public university in Turkey. In the quantitative phase of the mixed method research, it was found that the writing anxiety levels of the preservice teachers decreased and fluency, cohesion and consistency scores increased significantly. In the qualitative phase of the research, pre-service teachers stated that their writing motivation increased while their anxiety about writing decreased. It was found that writing accompanied by music facilitates the selection of the topic and transformation into writing. It was also found that writing digitally has positive effects on writing in terms of customizability, efficiency, convenience, and accessibility. Listening to music while digital writing had positive effects on topic selection, retention of thoughts to be written, self-efficacy for writing, and motivation. However, as the process progresses, it was found that listening to music continuously and background music in general are obstructive in terms of focusing

Bu çalışmanın amacı, dijital yazma sırasında müzik dinlemenin öğretmen adaylarının yazma kaygıları ile yazılarının metinselliği ve akıcılığına olan etkilerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’deki bir devlet üniversitesinin ilköğretim programında öğrenim gören 10 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Karma yöntem olarak tasarlanan bu araştırmasının nicel aşamasında, öğretmen adaylarının yazma kaygı düzeylerinin düştüğü ancak akıcılık, bağdaşıklık ve tutarlılık düzeylerinin anlamlı düzeyde arttığı bulunmuştur. Araştırmanın nitel boyutunda ise, öğretmen adayları, yazmaya yönelik kaygılarının azaldığını, yazma motivasyonlarının arttığını belirtmişlerdir. Müzik eşliğinde yazmanın konunun seçimini ve yazıya dönüşümünü kolaylaştırdığı bulunmuştur. Dijital olarak yazmanın yazma üzerinde kişiselleştirilebilirlik, verimlilik, kolaylık ve erişilebilirlik açısından olumlu etkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Dijital yazma sırasında müzik dinlemenin konu seçimi, yazılacak düşünceleri akılda tutma, yazmaya yönelik özyeterlilik ve motivasyon üzerinde olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. Ancak süreç ilerledikçe, sürekli müzik dinlemenin ve genel olarak fon müziğinin odaklanma açısından engelleyici olduğu bulunmuştur.