Örgütlerde İşyeri Terörü: Yıldırma Kavramı ve Önleme Çabaları


Creative Commons License

Samırkaş M., ÇALIŞKAN O.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.7, pp.27-37, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Economic changing that has been experienced after 1970’s caused also changing feature of workplace climate as in a wide selection of fields. Unsecured employing form that has been created flexible production style which is capitalist production system is the most important factor in appearing mobbing. Crisis on economic and political platform, unemployment, overworking have been laid the groundwork mobbing and increasing pressure on employees. Conflicts that have lived between employees in organizations, unfair and out of balance practices have been provided environment to be formed mobbing or psychological terror in organizations. On these grounds aims of this study analyzes in detail mobbing is defined as psychological terror will be able to effect negatively organizational loyality of employees, their motivations and productivity and offers solutions against the mobbing.

1970'lerden sonra yaşanan ekonomik değişim birçok alanda olduğu gibi işyerlerindeki çalışma ortamının niteliğinde de değişiklik yaratmıştır. Kapitalist sistemin üretim biçimi olan, esnek üretim biçiminin yarattığı güvencesiz istihdam biçimi yıldırmanın ortaya çıkmasında en önemli etken olmaktadır. Ekonomik ve politik zeminde yaşanan krizler, yarattığı işsizlik, aşırı çalışma, çalışanlar üzerinde yıldırma davranışlarının ve baskının artmasına zemin hazırlamaktadır. Örgütlerde işgörenler arasında yaşanan çatışmalar, adil olmayan ve dengesiz uygulamalar, örgütte yıldırmanın veya psikolojik terörün oluşmasına ortam sağlamaktadır. Bu nedenlerle bu çalışmanın amacı, örgütlerde işgörenin verimini, motivasyonunu ve örgüte bağlılığını olumsuz etkileyebilecek psikolojik terör olarak adlandırılan yıldırmayı detaylı bir şekilde incelemek ve yıldırmaya karşı çözüm önerileri sunmaktır.