Okul Müdürlerinin Kliniksel Denetime İlişkin Genel Algı ve Değerlendirmeleri


Creative Commons License

KAYIKÇI K., CANTÜRK G., YILMAZ O.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.20, no.2, pp.217-249, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.217-249
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of the research is to identify the general attitude and assessment of school principals
regarding clinical supervision. In the study, qualitative method was used. Easily attainable case
sampling, one of the purposive sampling methods, was used in the study to collect data. 70 school
principals who work in Antalya constituted the study group of the research. When the views and
assessments of school principals concerning the clinical supervision approach are considered,
analysis reveals that most of them have positive or very positive views. Most of the participants
would prefer to adopt the application of clinical supervision instead of the current application. Most
of the participants considered that the clinical supervision system could be applied with some minor
changes. Furthermore, they suggested that some additional studies should be done so that the
adoption of clinical supervision would be accepted by education partners. Communications should
be improved and a positive climate created among educators. The number of supervisors should be
raised and supervisors able to apply clinical supervision should exist in all schools and education
areas. The knowledge, talent and adequacy of the supervisors should be increased in their areas, and
pilot applications should be effected gradually to pass to clinical supervision.
Keywords: Clinical supervision, contemporary supervision, school principal

Araştırmanın amacı okul müdürlerinin kliniksel denetime ilişkin genel tutum ve değerlendirmelerini
belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmada, amaçlı örnekleme
yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
Antalya ilinde görev yapan 70 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, katılımcıların
büyük bir çoğunluğunun kliniksel denetime ilişkin olarak olumlu ya da çok olumlu görüş bildirdiği
saptanmıştır. Katılımcıların çoğunluğu mevcut denetim sistemi yerine kliniksel denetim anlayışının
uygulanmasını benimsediklerini ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan okul müdürlerinin çoğunluğu,
yapılacak değişikliklerle kliniksel denetimin eğitim sistemine uygulanabileceğini ifade etmişlerdir.
Okul müdürleri, kliniksel denetimin eğitim paydaşlarına benimsetilmesi için çalışmalar yapılması
gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca çalışmaya katılan okul müdürleri, eğitimciler arasında iletişimin
güçlendirilmesini ve olumlu bir örgüt ikliminin yaratılmasını, denetmen sayısı artırılarak okullarda
veya eğitim bölgelerinde kliniksel denetimi uygulayacak denetmenlerin bulundurulmasını,
denetleyicilerin alanları ile ilgili bilgi, beceri ve diğer yeterliliklerinin arttırılmasını, kliniksel
denetime aşama aşama pilot uygulamalar yapılarak geçilmesini önermişlerdir.
Anahtar sözcükler: Kliniksel denetim, çağdaş denetim sistemi, okul müdürü